SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
6
2
6
4
9
3
Chương trình - báo cáo 15 Tháng Mười Một 2018 3:15:00 CH

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố, với chủ đề năm 2018 là “Thực hiện cải cách hành chính gắn với nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành kế hoạch thực hiện, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thực hiện công tác cải cách hành chính, thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại các phòng ban, đơn vị. Nhờ đó, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính đạt được kết quả như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của Sở ban hành, các đơn vị trực thuộc Sở đã chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu và đúng quy định. Công tác cải cách hành chính được các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, các chỉ tiêu về cải cách hành chính đều được thực hiện hoàn thành 100% mục tiêu đề ra.

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở đối với các phòng ban, đơn vị trực thuộc về công tác cải cách hành chính luôn đảm bảo tính kịp thời, khả thi, phù hợp với các nội dung và quy định của văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên. Định kỳ Sở cũng như các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hằng quý, đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện cho quý kế tiếp.

Công tác kiểm tra cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đã được Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm. Trong năm Sở thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra đột xuất, nội bộ về công tác tổ chức, kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy chế của cơ quan, của ngành, của đơn vị, trong thời gian qua không có công chức, viên chức và người lao động vi phạm dẫn đến đến phải xử lý kỷ luật. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn bộ phận chuyên môn lập sổ sách cập nhật, ghi chép đầy đủ, theo dõi chặt chẽ đối với việc tiếp nhận và thời hạn trả hồ sơ theo từng lĩnh vực. Thường xuyên quan tâm, nhắc nhở công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa thực hiện đúng các quy định về việc tiếp công dân, luôn luôn có tinh thần thái độ phục vụ nhiệt tình, không có công chức, viên chức nào bị người dân, doanh nghiệp phải ánh về tinh thần, trách nhiệm không tốt trong phục vụ.

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được các phòng ban, đơn vị trực thuộc tiếp tục quan tâm đẩy mạnh dưới hình thức tuyên truyền, phổ biến ngày càng đa dạng, phong phú trên chuyên mục cải cách hành chính tại trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị, bản tin nội bộ và tại 100 cuộc hội thảo, tập huấn chuyên ngành, với khoảng 4.000 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào những kết quả nổi bật đạt được và những hạn chế, yếu kém cần được khắc phục trong quá trình thực hiện và triển khai các nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính của Sở đã đề ra; cải cách chế độ công vụ, công chức, kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính; các cơ chế - chính sách của ngành, việc thực hiện cơ chế một cửa và thực hiện rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trong năm 2018.

Ngoài ra, 3 chi cục (Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và BVTV, Thủy sản) đã xây dựng và tuyên tuyền bằng tờ bướm, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

2.     Cải cách thể chế.

Sở đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn thường xuyên tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị tham mưu, những văn bản không đúng quy định về nội dung, thể thức đã yêu cầu chỉnh sửa đảm bảo đúng quy định trước khi ban hành hoặc đề xuất ban hành. Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực quản lý do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để kịp thời tham mưu, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế những nội dung không còn phù hợp hoặc trái quy định của pháp luật.

Trong năm, Sở xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 22 văn bản của ngành, trong đó có 01 văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/ 2013 Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2020). 01 nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố (Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 – 2020).

Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị tại Quyết định sô 655/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong năm các quận huyện thực hiện phê duyệt 388 quyết định, 914 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư 1.025,7 tỷ đồng, tổng vốn vay 638,6 tỷ đồng. Kết quả hỗ trợ lãi vay, với 01 đồng vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đã huy động được 28 đồng vốn xã hội, trong đó huy động từ tổ chức tín dụng là 17 đồng, huy động trong dân 11 đồng để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp.

3.     Cải cách thủ tục hành chính.

Trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện, Sở đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các kế hoạch, văn bản trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung ương, thành phố. Qua đó, tạo điều kiện cho các đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả; quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Năm 2018, trên cơ sở các bộ thủ tục hành chính đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố, Sở đã thực hiện rà soát, thống kê các thủ tục hành chính của ngành thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của 3 cấp (thành phố, quận huyện, phường xã), đến nay đã trình Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục 100/129 thủ tục hành chính theo theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện đúng quy định việc niêm yết, công khai 129 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở. Kết quả, năm 2018 tại bộ phận một cửa tiếp nhận, giải quyết đúng hạn, trước hạn 37.929/37.929 hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; trong đó 11 thủ tục hành chính thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 115/115 hồ sơ. Qua khảo sát bằng phiếu khảo sát tại bộ phận một cửa, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính là 99,06%.

4. Cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy được Sở quan tâm, thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Đã ban hành 15/15 quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc. Đến nay các phòng ban, đơn vị trực thuộc đã đi vào hoạt động nền nếp theo đúng chức năng, nhiệm vụ đáp ứng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tập trung kiện toàn sắp xếp các phòng ban Sở từ 08 phòng giảm xuống còn 06 phòng (giảm 02 phòng); 07 Chi cục giảm còn 06 Chi cục (giảm 01 chi cục); các tổ chức sự nghiệp từ 06 đơn vị sắp xếp thành 07 đơn vị (tăng 01 đơn vị). Kiện toàn, sắp xếp 81 phòng, trạm thuộc đơn vị còn 51 phòng, trạm (giảm 30 phòng, trạm). Chỉ đạo ổn định, đi vào hoạt động của Ban Quản lý dự án Chuyên ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Công tác tổ chức cán bộ luôn được quan tâm, chú trọng; công tác bổ sung quy hoạch, điều chuyển đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo và năng lực sở trường công tác. Quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm công chức, viên chức và người lao động được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và đúng quy định hiện hành. Trong năm Sở ban hành tiêu chuẩn, chức danh công chức, viên chức lãnh đạo; bổ sung quy hoạch cán bộ của ngành theo yêu cầu quản lý. Thực hiện luân chuyển, điều động bổ nhiệm chức vụ 07 trường hợp và bổ nhiệm lại chức vụ 03 trường hợp tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Cử đi đào tạo 240 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp do Sở Nội vụ và các Sở ban ngành thành phố tổ chức như cao cấp chính trị, trung cấp lý luận chính trị hành chính, tiếng Anh, tin học và quản lý nhà nước,… và cử đi đào tạo theo Chương trình 100 tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học.

5.     Cải cách tài chính công.

Duy trì thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Quản lý tốt các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách nhà nước. Thực hiện đồng bộ giữa kế hoạch hoạt động với kế hoạch tài chính của Sở và các đơn vị trực thuộc. Hoàn thiện các chế độ, định mức chi tiêu hợp lý giúp các phòng ban, đơn vị tính toán chính xác hơn các nguồn lực tài chính cần thiết, có căn cứ khoa học để chi tiêu kinh phí một cách tiết kiệm và phù hợp theo quy định.

Toàn Sở có 3 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, với mức tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động đạt 0,23 lần theo cấp bậc, chức vụ và có 12 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, với mức tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động đạt 0,39 lần theo cấp bậc, chức vụ.

Triển khai công tác đánh giá, làm cơ cở chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức 0,6 lần với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ được quy định tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

6.     Hiện đại hóa hành chính.

Duy trì, triển khai ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc, hộp thư điện tử (300 hộp thư công chức, viên chức) để giải quyết công việc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Triển khai thực hiện tích hợp chữ ký số vào các phần mềm nghiệp vụ, thực hiện các thủ tục hành chính trên ISO điện tử và phần mềm đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Ứng dụng 37 phần mềm, cụ thể: 02 phần mềm do Israel chuyển giao, 05 phần mềm do Trung ương chuyển giao, 14 phần mềm do Thành phố chuyển giao và 16 phần mềm do đơn vị tự xây dựng. Triển khai phần mềm bản đồ số hóa vùng sản xuất rau an toàn, đề án thông tin thị trường nông sản, phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ quản lý vùng nuôi thủy sản huyện Cần Giờ để tích hợp với đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020.

Đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện 11 thủ tục trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Cổng thông tin điện tử của 3 chi cục (Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và BVTV, Thủy sản) tiến hành nâng cấp và mở chuyên mục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tích hợp với trang thông tin điện tử của thành phố, có tên miền https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn. Chuyên mục trên trang thông tin điện tử của 3 chi cục đã giới thiệu và đăng tải đầy đủ các thủ tục hành chính của ngành và liên kết trang thông tin điện tử dịch vụ công của thành phố. Kết quả bước đầu khi người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến của ngành được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký, làm các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh./.

Đ.K


Số lượt người xem: 122    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm