Modify settings and columns
  
Xem: 
NguồnLọc
LeftMenuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div class="div-lkweb">
<div class="title-header"><a href="#">LI&Ecirc;N KẾT WEB</a></div>
<div class="tt-content">
<div class="tt-content1">
<table class="lk-web" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="td-select" valign="top"><select id="ctlVNLeft_VnWebsiteLink1_weblink" class="website_link" onchange="var val=this.options[this.selectedIndex].value; if(val!='') {window.open(val);options[0].selected=true;};" name="ctlVNLeft:VnWebsiteLink1:weblink">
            <option value="" selected="selected">Trang web li&ecirc;n kết</option>
            <option value="http://www.hochiminhcity.gov.vn">Hồ Ch&iacute; Minh city web</option>
            <option value="http://www.mard.gov.vn/">Bộ n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; PTNT</option>
            <option value="http://www.agroviet.gov.vn/">Agroviet</option>
            <option value="http://www.cucthuy.gov.vn./">Cục th&uacute; y</option>
            <option value="http://www.vcn.vnn.vn/">Viện chăn nu&ocirc;i</option>
            <option value="http://www.kiemlam.org.vn/">Kiểm l&acirc;m Việt Nam</option>
            <option value="http://www.ppd.gov.vn/">Cục bảo vệ thực vật</option>
            <option value="http://www.dcrd.gov.vn/">Cục hợp t&aacute;c x&atilde; v&agrave; PTNT</option>
            <option value="http://www.khuyennongvn.gov.vn/">Trung t&acirc;m Khuyến n&ocirc;ng Quốc gia</option>
            <option value="http://www.vnast.gov.vn/">KHCN NN - PTNT</option>
            <option value="http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn/">Ban chỉ huy ph&ograve;ng chống lụt b&atilde;o</option>
            <option value="http://www.clrri.org/">Viện l&uacute;a đồng bằng sông C.Long</option>
            <option value="http://www.niapp.org.vn/">Viện QH v&agrave; Thiết kế NN</option>
            <option value="http://www.vafec.com.vn/">Triển l&atilde;m NN - PTNT</option>
            <option value="http://www.fistenet.gov.vn/Portal/Default.aspx?lang=vi-VN">Bộ thủy sản</option>
            <option value="http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=217">Tổng cục thống k&ecirc;</option>
            <option value="http://www.hoinongdan.org.vn/">Hội n&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam</option>
            <option value="http://www.hcmuaf.edu.vn/">Đại học n&ocirc;ng l&acirc;m TPHCM</option>
            <option value="http://www.sai.com.vn/mainpage/page.php?ws=1&amp;l=2&amp;pid=2">Tổng c&ocirc;ng ty n&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n</option>
            <option value="http://www.aquabird.com.vn/forum/content.php">Chim-c&aacute;-c&acirc;y cảnh-thủy sản</option>
            <option value="http://www.rauhoaquavietnam.vn/">Rau-hoa-quả Việt Nam</option>
            </select></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
RightMenuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div style="font-size:1px; display:none;">
&nbsp;
</div>
RightMenu1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div style="font-size:1px;">&nbsp<div>
Quyết định thành lậpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>Trang n&agrave;y đang x&acirc;y dựng...</p>
Cơ sở pháp lýDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>Trang n&agrave;y đang x&acirc;y dựng...</p>
Chức năng, nhiệm vụDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<div id="ctl00_m_g_2648a4e9_1f23_4b22_9030_7e08d7f50db9">
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial"><font color="#9d0202"><strong>T&ecirc;n, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư ph&aacute;p</strong></font></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><strong>a/ T&ecirc;n của cơ quan:</strong> Sở Tư ph&aacute;p th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><strong><br />
b/ Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:<br />
&nbsp;</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><strong>- Chức năng:<br />
&nbsp;</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">Sở Tư ph&aacute;p l&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc UBND Th&agrave;nh phố, gi&uacute;p UBND Th&agrave;nh phố thực hiện chức năng quản l&yacute; Nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c tư ph&aacute;p trong phạm vi th&agrave;nh phố v&agrave; chịu sự chỉ đạo, quản l&yacute; về chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của Bộ Tư ph&aacute;p.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><strong><br />
&nbsp;- Nhiệm vụ:<br />
&nbsp;</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 1.Gi&uacute;p UBND Th&agrave;nh phố quản l&yacute; thống nhất việc ban h&agrave;nh văn bản quy phạm ph&aacute;p luật của UBND Th&agrave;nh phố.- Chủ tr&igrave; soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật theo sự ph&acirc;n c&ocirc;ng của UBND Th&agrave;nh phố.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Được UBND Th&agrave;nh phố ủy nhiệm xem x&eacute;t v&agrave; c&oacute; &yacute; kiến về mặt ph&aacute;p l&yacute; c&aacute;c dự thảo văn bản quy phạm ph&aacute;p luật do cơ quan kh&aacute;c của UBND Th&agrave;nh phố soạn thảo trước khi tr&igrave;nh UBND Th&agrave;nh phố quyết định ban h&agrave;nh.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tổ chức lấy &yacute; kiến nh&acirc;n d&acirc;n về c&aacute;c dự &aacute;n Luật, Ph&aacute;p lệnh v&agrave; c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật kh&aacute;c theo sự chỉ đạo của UBND Th&agrave;nh phố v&agrave; Bộ Tư ph&aacute;p.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; - R&agrave; so&aacute;t, thẩm tra t&iacute;nh hợp ph&aacute;p của c&aacute;c văn bản do c&aacute;c Sở, ng&agrave;nh v&agrave; UBND quận - huyện ban h&agrave;nh để c&oacute; kiến nghị UBND Th&agrave;nh phố, cơ quan c&oacute; thẩm quyền xem x&eacute;t y&ecirc;u cầu sửa đổi, bổ sung hay b&atilde;i bỏ; hệ thống h&oacute;a văn bản quy phạm ph&aacute;p luật ở th&agrave;nh phố.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 2. Gi&uacute;p UBND Th&agrave;nh phố quản l&yacute; Nh&agrave; nước c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c tư ph&aacute;p kh&aacute;c tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, bao gồm c&ocirc;ng t&aacute;c c&ocirc;ng chứng, gi&aacute;m định Tư ph&aacute;p, hoạt động của Tổ chức Luật sư (trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i), c&aacute;c tổ chức tư vấn ph&aacute;p luật, Trọng t&agrave;i kinh tế, dịch vụ b&aacute;n đấu gi&aacute; t&agrave;i sản, trợ gi&uacute;p ph&aacute;p l&yacute; Nh&agrave; nước theo quy định của ph&aacute;p luật, thực hiện quản l&yacute; Nh&agrave; nước đối với Hội luật gia Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c Hội quần ch&uacute;ng theo ph&acirc;n c&ocirc;ng của UBND Th&agrave;nh phố.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial"><br />
&nbsp; 3. Gi&uacute;p UBND Th&agrave;nh phố quản l&yacute; c&ocirc;ng t&aacute;c Thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh theo quy định của Ph&aacute;p lệnh Thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự v&agrave; hướng dẫn của Bộ Tư ph&aacute;p.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 4. Lập kế hoạch tr&igrave;nh UBND Th&agrave;nh phố v&agrave; phối hợp với c&aacute;c đơn vị, tổ chức thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; quản l&yacute;, hướng dẫn nghiệp vụ v&agrave; tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c h&ograve;a giải trong phạm vi th&agrave;nh phố; hướng dẫn, kiểm tra việc quản l&yacute;, sử dụng tủ s&aacute;ch ph&aacute;p luật ở x&atilde;, phường, thị trấn.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 5. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra v&agrave; thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c hộ tịch, quốc tịch, l&yacute; lịch tư ph&aacute;p, thống k&ecirc; tư ph&aacute;p theo quy định của ph&aacute;p luật; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Bộ Tư ph&aacute;p thực hiện một số c&ocirc;ng t&aacute;c tư ph&aacute;p kh&aacute;c thuộc thẩm quyền.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 6. Bồi dưỡng kiến thức ph&aacute;p luật v&agrave; hướng dẫn nghiệp vụ cho c&aacute;n bộ Tư ph&aacute;p trong phạm vi Th&agrave;nh phố.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 7. Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;n bộ đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức thuộc thẩm quyền quản l&yacute; của Sở Tư ph&aacute;p.<br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 8. Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c Thanh tra trong ng&agrave;nh theo quy định của ph&aacute;p luật. <br />
&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: Arial">&nbsp; 9. Gi&uacute;p Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra văn bản quy phạm ph&aacute;p luật tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.<br />
<br />
&nbsp; 10. Quản l&yacute; việc nu&ocirc;i con nu&ocirc;i quốc tế.</span></span></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
Giới thiệu chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 10 - 30 năm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển (06:00 - 08/11/2006) </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="display: none; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hide: all"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 0.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><img alt="" align="left" width="150" height="119" src="http://sonoivu:8022/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_CityWeb_ThanhTra/2010-10/DC-Nguyen-Thi-Chau26102010_102627.jpg" />Ba mươi năm l&agrave; một chặng đường ngắn ngủi so với lịch sử h&agrave;ng ngh&igrave;n năm của d&acirc;n tộc v&agrave; h&agrave;ng trăm năm của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Nhưng 30 năm qua, Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quận 10 với bản lĩnh c&aacute;ch mạng, truyền thống đo&agrave;n kết, lao động s&aacute;ng tạo đ&atilde; vượt qua mọi kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, đạt được nhiều th&agrave;nh tựu to lớn tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội, an ninh trật tự v&agrave; an to&agrave;n x&atilde; hội.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span><span style="display: none; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hide: all"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="display: none; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hide: all"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<div align="center">
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Sau ng&agrave;y giải ph&oacute;ng 30.4.1975, Quận 10 l&agrave; một Quận ngh&egrave;o kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c cơ sở kinh tế lớn, chỉ c&oacute; một số cơ sở kinh tế vừa &iacute;t về số lượng, vừa nhỏ b&eacute; về quy m&ocirc;, đại bộ phận d&acirc;n cư l&agrave; c&ocirc;ng chức v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động ngh&egrave;o, tỷ lệ thất nghiệp tr&ecirc;n 20%, mật độ d&acirc;n số cao, hệ thống ph&uacute;c lợi x&atilde; hội kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể với 17 trường học c&aacute;c cấp của tư nh&acirc;n tập trung ở c&aacute;c khu vực c&oacute; đường giao th&ocirc;ng lớn, c&aacute;c khu tập trung mua b&aacute;n; cơ sở y tế cộng đồng chỉ c&oacute; một y viện, 2 nh&agrave; bảo sanh, 4 chẩn y viện, 1 ph&ograve;ng kh&aacute;m phụ khoa với 4 b&aacute;c sĩ, một nha sĩ cao cấp, 4 nữ hộ sinh, 10 y t&aacute; v&agrave; 33 điều dưỡng vi&ecirc;n.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Từ điểm xuất ph&aacute;t đ&oacute;, Đảng bộ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quận 10 với quyết t&acirc;m của to&agrave;n hệ thống ch&iacute;nh trị đ&atilde; nỗ lực vượt qua những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, nhanh ch&oacute;ng ổn định kinh tế- x&atilde; hội, tiến h&agrave;nh cải tạo x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế- x&atilde; hội với những th&agrave;nh tựu sau:</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" width="100" align="right" style="width: 75pt; background: #e9f0f7; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: right; mso-table-top: middle; mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt">
                <tbody>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
                        <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><img alt="" width="299" height="171" src="http://sonoivu:8022/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_CityWeb_ThanhTra/2010-10/DC-Do-Yen-Thai-tham-CV-KH26102010_102658.jpg" /></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
                        <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: blue; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đồng ch&iacute; Đỗ Y&ecirc;n Th&aacute;i - Chủ tịch UBND Quận hướng dẫn l&atilde;nh đạo TW thăm c&ocirc;ng vi&ecirc;n Kỳ Ho&agrave;</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đầu ti&ecirc;n l&agrave; việc thiết lập, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc ch&iacute;nh quyền nh&acirc;n d&acirc;n, củng cố kiện to&agrave;n hệ thống ch&iacute;nh trị vững mạnh c&ugrave;ng với việc khẩn trương bắt tay v&agrave;o x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế. Mặc d&ugrave; c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn do cơ chế quản l&yacute; kinh tế bao cấp, kế hoạch h&oacute;a tập trung chưa cho ph&eacute;p ph&aacute;t huy tối đa nguồn lực trong nh&acirc;n d&acirc;n nhưng với quyết t&acirc;m cao, Quận 10 đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng ổn định sản xuất kinh doanh v&agrave; đời sống nh&acirc;n d&acirc;n, kh&ocirc;ng để ph&aacute;t sinh nạn đ&oacute;i; kh&ocirc;i phục c&aacute;c ng&agrave;nh nghề truyền thống như sản xuất đồ gỗ, nh&ocirc;m, nhựa, cơ kh&iacute;; khai th&aacute;c được thế mạnh về kinh doanh thương mại- dịch vụ c&ugrave;ng với việc tập trung đầu tư ph&aacute;t triển mạnh kinh tế quốc doanh v&agrave; kinh tế hợp t&aacute;c, h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển nhiều c&ocirc;ng ty, x&iacute; nghiệp quốc doanh tr&ecirc;n lĩnh vực sản xuất v&agrave; kinh doanh, nhiều m&ocirc; h&igrave;nh mới mang t&iacute;nh đột ph&aacute; đ&atilde; được h&igrave;nh th&agrave;nh, ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển như: Khu vui chơi giải tr&iacute; Kỳ H&ograve;a, C&ocirc;ng ty sản xuất may mặc xuất nhập khẩu Legamex, C&ocirc;ng ty Điện- Điện tử (TIE), C&ocirc;ng ty Thương mại- dịch vụ (Tenimex), C&ocirc;ng ty x&acirc;y dựng &amp; dịch vụ nh&agrave; đất (Conresco). Đến nay, Quận đ&atilde; ho&agrave;n tất tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp nh&agrave; nước theo Chỉ thị 500 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c đơn vị hoạt động với quy m&ocirc; lớn được chuyển về Th&agrave;nh phố quản l&yacute;. Một chặng đường d&agrave;i, c&aacute;c doanh nghiệp nh&agrave; nước của Quận kh&ocirc;ng bị thua lỗ nghi&ecirc;m trọng, kh&ocirc;ng thất tho&aacute;t vốn, tiền, t&agrave;i sản phải xử l&yacute; bằng ph&aacute;p luật. Đ&acirc;y l&agrave; thắng lợi to lớn n&oacute;i l&ecirc;n sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn của Đẳng bộ v&agrave; quản l&yacute; điều h&agrave;nh s&acirc;u s&aacute;t của ch&iacute;nh quyền, từ đ&oacute; đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c th&agrave;nh phần kinh tế ph&aacute;t huy được vai tr&ograve; l&agrave; đầu t&agrave;u trong sản xuất, lưu th&ocirc;ng h&agrave;ng h&oacute;a, giải quyết việc l&agrave;m, ổn định đời sống nh&acirc;n d&acirc;n, ph&aacute;t triển một số m&ocirc; h&igrave;nh tốt tạo n&ecirc;n những tiền đề vật chất quan trọng để Quận chuyển đổi cơ chế quản l&yacute; trong giai đoạn đổi mới (1986 đến nay) với nhiều th&agrave;nh quả tương đối to&agrave;n diện v&agrave; vững chắc, đưa Quận 10 trở th&agrave;nh một trong những Quận trung t&acirc;m về kinh tế v&agrave; văn h&oacute;a của th&agrave;nh phố.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" width="100" align="left" style="width: 75pt; background: #e9f0f7; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: left; mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt">
                <tbody>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
                        <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img alt="" width="280" height="617" src="http://sonoivu:8022/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_CityWeb_ThanhTra/2010-10/Khu-Chuyen-doanh-Do-cuoi26102010_102726.jpg" /></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
                        <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: blue; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Khu chuy&ecirc;n doanh đồ cưới đường 3 th&aacute;ng 2</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tr&ecirc;n lĩnh vực kinh tế, Đại hội Đảng bộ Quận 10 lần 7 năm 1996 đ&atilde; x&aacute;c định cơ cấu kinh tế của Quận l&agrave; &ldquo;Thương mại, dịch vụ, sản xuất c&ocirc;ng nghiệp, tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp&rdquo; với mức độ tăng trưỡng kinh tế của Quận h&agrave;ng năm lu&ocirc;n đạt ở mức tr&ecirc;n 10%; sản xuất c&ocirc;ng nghiệp, tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp tăng b&igrave;nh qu&acirc;n h&agrave;ng năm khoảng 10,5%. Đến Đại hội Đảng bộ Quận lần 8 (2000-2005), với phương ch&acirc;m &ldquo;Đo&agrave;n kết, tăng tốc, hiệu quả&rdquo; để thực hiện mục ti&ecirc;u chung l&agrave; &ldquo;Giữ vững ổn định ch&iacute;nh trị v&agrave; trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội tạo m&ocirc;i trường thuận lợi để khơi dậy v&agrave; ph&aacute;t huy mạnh mẽ c&aacute;c nguồn lực trong nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave;o đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển, chuyển nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại- dịch vụ- sản xuất c&ocirc;ng nghiệp, tiểu thủ c&ocirc;ng nghệp, đảm bảo kinh tế ph&aacute;t triển ổn định v&agrave; hiệu quả hơn&rdquo;. Quận 10 đ&atilde; duy tr&igrave; được mức độ tăng trưởng kinh tế tr&ecirc;n lĩnh vực sản xuất c&ocirc;ng nghiệp, tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp b&igrave;nh qu&acirc;n h&agrave;ng năm lu&ocirc;n vượt chỉ ti&ecirc;u kế hoạch đề ra (14,58%), ri&ecirc;ng trong 9 th&aacute;ng đầu năm 2004, gi&aacute; trị tổng sản lượng c&ocirc;ng nghiệp, tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp tăng 15,55% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2003 v&agrave; đạt 77,94% Kế hoạch năm; hoạt động thương mại- dịch vụ c&oacute; sự khởi sắc, đạt nhịp độ tăng 36,9% h&agrave;ng năm trong giai đoạn 1990-1995 v&agrave; 5 năm (1999-2004) tăng b&igrave;nh qu&acirc;n h&agrave;ng năm l&agrave; 16,98% , doanh số b&aacute;n ra từ mức 213 tỷ đồng năm 1991 l&ecirc;n 3200 tỷ ở năm 1995, năm 2000 l&agrave; 4622 tỷ đồng v&agrave; 9 th&aacute;ng đầu năm 2004 đạt mức 7989,013 tỷ đồng với c&aacute;c trung t&acirc;m thương mại lớn của Quận như Trung t&acirc;m thương mại L&yacute; Thường Kiệt, chợ điện tử Nhật Tảo, c&aacute;c khu chuy&ecirc;n doanh đồ gỗ đường Ng&ocirc; Gia Tự, vật liệu x&acirc;y dựng ở phường 14 c&ugrave;ng sự ra đời v&agrave; ph&aacute;t triển của hệ thống si&ecirc;u thị tr&ecirc;n tuyến đường 3/2 v&agrave; t&ocirc; hiến th&agrave;nh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c th&agrave;nh phần kinh tế ngo&agrave;i quốc doanh với nhiều loại h&igrave;nh hoạt động phong ph&uacute;, đa dạng của h&agrave;ng chục ng&agrave;n doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh c&aacute; thể, c&oacute; tỉ lệ tăng trưởng kh&aacute; cao v&agrave; chiếm tỷ trọng tăng trưởng kh&aacute; lớn tr&ecirc;n tổng doanh số b&aacute;n ra h&agrave;ng năm đ&atilde; đảm bảo cho kinh tế của Quận tiếp tục ph&aacute;t triển.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tr&ecirc;n lĩnh vực x&acirc;y dựng cơ bản, Quận đ&atilde; tập trung đầu tư cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thuộc kết cấu hạ tầng nhằm tạo điều kiện cho sự ph&aacute;t triển chung của Quận với việc đầu tư quy hoạch, cải tạo v&agrave; x&acirc;y dựng mới hệ thống đường s&aacute;, cống r&atilde;nh, điện nước, khu chung cư như: tuyến đường Sư Vạn Hạnh, L&ecirc; Hồng Phong, Hồ B&aacute; Kiện, Bắc Hải nối d&agrave;i, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; ở đ&atilde; được x&acirc;y dựng v&agrave; mới đưa v&agrave;o sử dụng như chung cư L&ecirc; Hồng Phong, chung cư 88 căn, 96 căn, chung cư 601 phường 15 Q10, chung cư C9, chung cư Trần Văn Kiểu, chung cư L&ecirc; Thị Ri&ecirc;ng, khu nh&agrave; ở VK92, khu Z73, Z756, E657 c&ugrave;ng c&aacute;c dự &aacute;n đang được triển khai thực hiện như l&ocirc; D chung cư Ng&ocirc; Gia Tự, l&ocirc; S, Q chung cư Nguyễn Kim, chung cư Th&agrave;nh Th&aacute;i đ&atilde; l&agrave;m thay đổi nhanh ch&oacute;ng bộ mặt đ&ocirc; thị của Quận 10 ng&agrave;y c&agrave;ng khang trang, sạch đẹp hơn. <o:p></o:p></span></p>
            <div align="center">
            <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" style="background: #e9f0f7; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt">
                <tbody>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
                        <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img alt="" width="422" height="234" src="http://sonoivu:8022/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_CityWeb_ThanhTra/2010-10/CC-Le-Thi-Rieng26102010_102758.jpg" /></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
                        <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: blue; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Chung cư L&ecirc; Thị Ri&ecirc;ng</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </div>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của kinh tế v&agrave; hạ tầng cơ sở, lĩnh vực văn h&oacute;a x&atilde; hội cũng lu&ocirc;n được Quận quan t&acirc;m với nhiều chủ trương, biện ph&aacute;p để đời sống của người d&acirc;n Quận từng bước được cải thiện tốt. Năm 2003, Quận đ&atilde; được th&agrave;nh phố c&ocirc;ng nhận cơ bản kh&ocirc;ng c&ograve;n hộ ngh&egrave;o theo ti&ecirc;u ch&iacute; của th&agrave;nh phố v&agrave; hiện đang phấn đấu n&acirc;ng chuẩn thu nhập của c&aacute;c hộ ngh&egrave;o theo ti&ecirc;u ch&iacute; giai đoạn 2005-2010; c&ocirc;ng t&aacute;c Đền ơn đ&aacute;p nghĩa cũng được sự quan t&acirc;m s&acirc;u sắc v&agrave; thường xuy&ecirc;n của Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quận 10, được duy tr&igrave; nề nếp v&agrave; được Nh&agrave; nước khen thưởng c&aacute;c danh hiệu cao qu&yacute;.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" align="right" style="background: #e9f0f7; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: right; mso-table-top: middle; mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt">
                <thead>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
                        <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img alt="" width="280" height="154" src="http://sonoivu:8022/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_CityWeb_ThanhTra/2010-10/Truong-tieu-hoc-VTT26102010_102822.jpg" /></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
                        <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: blue; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trường Tiểu học V&otilde; Trường Toản vừa được kh&aacute;nh th&agrave;nh</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực gi&aacute;o dục- y tế- văn h&oacute;a- x&atilde; hội, Quận 10 cũng đ&atilde; c&oacute; những bước ph&aacute;t triển đ&aacute;ng kh&iacute;ch lệ, hiện nay ng&agrave;nh gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo của Quận c&oacute; 20 trường mẫu gi&aacute;o- nh&agrave; trẻ; 26 trường phổ th&ocirc;ng khang trang với đầy đủ cơ sở phục vụ cho việc dạy v&agrave; học, trong đ&oacute; x&acirc;y dựng mới c&aacute;c trường Măng non 1, Măng non 2, Măng non 3, Mầm non 19/5, 2/9; trường tiểu học Dương Minh Ch&acirc;u, Hồ Thị Kỷ, V&otilde; Trường Toản, Bắc Hải; c&aacute;c trường trung học Nguyễn Văn Tố, Di&ecirc;n Hồng v&agrave; n&acirc;ng cấp c&aacute;c cơ sở kh&aacute;c. Hiện nay, Quận 10 c&oacute; 3 trường đạt chuẩn quốc gia l&agrave; trường Mầm non b&aacute;n c&ocirc;ng Măng non 1, trường triểu học V&otilde; Trường Toản v&agrave; trường THCS Nguyễn Văn Tố, đ&oacute; l&agrave; cơ sở để Quận n&acirc;ng cao được d&acirc;n tr&iacute; v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh phổ cập gi&aacute;o dục bậc tiểu học, trung học cơ sở v&agrave; trung học phổ th&ocirc;ng- dạy nghề.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Mạng lưới y tế của Quận với một Trung t&acirc;m y tế cấp Quận đủ trang thiết bị y tế cần thiết hiện đại, được x&acirc;y dựng mới; c&ugrave;ng với 15 trạm y tế tại 15 phường v&agrave; đội ngũ c&aacute;n bộ y tế gồm 224 người đ&atilde; gi&uacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c sức khỏe cho nh&acirc;n d&acirc;n của Quận ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn như tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 33,3% năm 1990 giảm xuống c&ograve;n 16,13% v&agrave;o năm 1995 v&agrave; hiện nay ở mức 11,127%; khắc phục ho&agrave;n to&agrave;n t&igrave;nh trạng tai biến sản khoa v&agrave; uốn v&aacute;n rốn; khống chế được c&aacute;c dịch bệnh như dịch hạch, tả, bại liệt; tỷ lệ ti&ecirc;m chủng mở rộng lu&ocirc;n tr&ecirc;n mức 92%.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tr&ecirc;n lĩnh vực hoạt động văn h&oacute;a- nghệ thuật- thể dục thể thao, thời gian qua, Quận 10 đ&atilde; x&acirc;y dựng cơ sở vật chất mới cho ng&agrave;nh văn h&oacute;a- nghệ thuật- thể dục thể thao như Nh&agrave; h&aacute;t H&ograve;a B&igrave;nh, Trung t&acirc;m văn h&oacute;a, Nh&agrave; văn h&oacute;a c&aacute;c phường, Trung t&acirc;m Thể dục thể thao, C&acirc;u lạc bộ bơi lặn Nguyễn Tri Phương, Nh&agrave; thi đấu Nguyễn Tri Phương, Hội qu&aacute;n Thể dục thể thao. Nh&agrave; h&aacute;t H&ograve;a B&igrave;nh l&agrave; nh&agrave; h&aacute;t cấp Quận nhưng cơ sở vật chất, chất lượng buổi diễn, vở diễn đều mang t&iacute;nh nghệ thuật cao, hiện đại mang t&iacute;nh truyền thống v&agrave; đậm đ&agrave; bản sắc d&acirc;n tộc hiện đại phục vụ cho nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; khu vực. Trrung t&acirc;m văn h&oacute;a v&agrave; Trung t&acirc;m thể dục thể thao, Nh&agrave; thiếu nhi của Quận đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng x&acirc;y dựng v&agrave; tổ chức c&aacute;c nội dung hoạt động văn h&oacute;a nghệ thuật, thể dục thể thao như c&aacute;c CLB H&aacute;t ru, thơ, mỹ thuật, phong tr&agrave;o r&egrave;n luyện th&acirc;n thể, c&aacute;c CLB năng khiếu để phục vụ cho việc x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a ở c&aacute;c khu d&acirc;n cư, hiện nay to&agrave;n Quận c&oacute; 53 khu phố đăng k&yacute; x&acirc;y dựng khu phố văn h&oacute;a, một k&yacute; t&uacute;c x&aacute; văn h&oacute;a, 4 phường đ&atilde; tổ chức lễ đăng k&yacute; x&acirc;y dựng phường đạt chuẩn phường văn h&oacute;a (phường 4, 5, 3 v&agrave; phường 8), c&oacute; 6 nh&agrave; văn h&oacute;a cấp phường (phường 1, 2, 3, 10, 11, 13). <o:p></o:p></span></p>
            <div align="center">
            <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" style="background: #e9f0f7; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt">
                <tbody>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
                        <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img alt="" width="400" height="249" src="http://sonoivu:8022/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_CityWeb_ThanhTra/2010-10/Trung-tam-Van-hoa26102010_102844.jpg" /></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
                        <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: blue; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trung t&acirc;m Văn ho&aacute; Quận 10</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </div>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">T&igrave;nh h&igrave;nh an ninh ch&iacute;nh trị, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n của Quận đ&atilde; được giữ vững với phong tr&agrave;o quần ch&uacute;ng bảo vệ an ninh tổ quốc, ph&ograve;ng chống tội phạm n&ecirc;n c&aacute;c tệ nạn x&atilde; hội từng bước được khống chế c&oacute; hiệu quả, đ&atilde; g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave;o sự ph&aacute;t triển chung của Quận 10, năm 2003, Quận 10 được th&agrave;n phố c&ocirc;ng nhận l&agrave; Quận cơ bản kh&ocirc;ng c&ograve;n tệ nạn ma tu&yacute;.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tuy nhi&ecirc;n, trong 30 năm x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển, b&ecirc;n cạnh những th&agrave;nh tựu đạt được, ch&iacute;nh quyền Quận 10 nhận thấy c&ograve;n những tổn tại, khuyết điểm của m&igrave;nh m&agrave; trong thời gian tới cần c&oacute; sự t&iacute;ch cực khắc phục để tiếp tục đi l&ecirc;n, đ&oacute; l&agrave;: kinh tế ph&aacute;t triển tuy ở mức độ kh&aacute; nhưng chưa bền vững, chưa l&agrave;m tốt việc ph&aacute;t triển c&aacute;c nguồn nh&acirc;n lực, khoa học, c&ocirc;ng nghệ, kết cấu hạ tầng để phục vụ cho việc ph&aacute;t triển kinh tế; chưa huy động hết c&aacute;c nguồn lực của Quận v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave;o việc đầu tư ph&aacute;t triển x&atilde; hội; đời sống c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, diện ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động c&ograve;n kh&oacute; khăn; chưa c&oacute; biện ph&aacute;p th&iacute;ch hợp để n&acirc;ng cao đời sống tinh thần cho nh&acirc;n d&acirc;n, tệ nạn x&atilde; hội cơ bản được giải quyết nhưng vẫn c&ograve;n tiềm ẩn những yếu tố diễn biến phức tạp.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tr&ecirc;n cơ sở những th&agrave;nh tựu đạt được v&agrave; những khuyết điểm tồn tại trong những năm qua, UBND Quận 10 đ&atilde; r&uacute;t ra được một số b&agrave;i học trong c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo v&agrave; điều h&agrave;nh như sau: </span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">1. Phải lu&ocirc;n chủ động, năng động v&agrave; s&aacute;ng tạo trong việc vận dụng c&aacute;c quan điểm, đường lối của Đảng để đề ra những chủ trương ph&ugrave; hợp, s&aacute;t với thực tế điều kiện của Quận. Bởi thực tế đ&atilde; chứng minh được rằng, khi n&agrave;o c&oacute; sự chủ động, năng động, s&aacute;ng tạo ngay từ trong tư duy, trong c&aacute;ch suy nghĩ, t&igrave;m t&ograve;i c&aacute;i mới, đề ra được những chủ trương, biện ph&aacute;p đ&uacute;ng đắn th&igrave; sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; ngược lại; đồng thời cần c&oacute; sự chủ động trong l&atilde;nh đạo theo y&ecirc;u cầu của thực tiễn kh&aacute;ch quan để tr&aacute;nh sự l&uacute;ng t&uacute;ng, bị động trong tổ chức thực hiện. </span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2. Thấu suốt quan điểm &ldquo;D&acirc;n l&agrave;m gốc&rdquo;, phải chăm lo, n&acirc;ng cao đời sống của nh&acirc;n d&acirc;n, mọi chủ trương ch&iacute;nh s&aacute;ch muốn thực hiện tốt phải xuất ph&aacute;t từ lợi &iacute;ch của d&acirc;n l&agrave; ch&iacute;nh, từ đ&oacute; mới tạo được sự đồng thuận trong x&atilde; hội, tạo được sự an d&acirc;n để ph&aacute;t triển. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, phải coi trọng c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo tổ chức, thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ đ&atilde; đề ra, x&aacute;c định được những nhiệm vụ, những vấn đề trọng t&acirc;m cần c&oacute; sự tập trung chỉ đạo thực hiện; c&oacute; sự ph&acirc;n c&ocirc;ng cụ thể từng đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n trong triển khai thực hiện v&agrave; c&oacute; sự kiểm tra đ&ocirc;n đốc trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, kết hợp với phong tr&agrave;o thi đua, khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n l&agrave;m tốt.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">3. Ph&aacute;t huy d&acirc;n chủ phải đi liền với thực hiện trật tự kỷ cương; tăng cường cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; nh&agrave; nước tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực; đồng thời với việc n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ năng lực, tr&aacute;ch nhiệm c&ocirc;ng t&aacute;c cho đội ngũ c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, thường xuy&ecirc;n kiểm tra v&agrave; đ&ocirc;n đốc nhắc nhở vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c cơ quan, đơn vi trong quan hệ, xử l&yacute; giải quyết c&ocirc;ng việc với nh&acirc;n d&acirc;n; thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c giải quyết khiếu nại tố c&aacute;o của c&ocirc;ng d&acirc;n, c&aacute;c kiến nghị của cử tri.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4. T&ocirc;n trọng v&agrave; lắng nghe &yacute; kiến của cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề bức x&uacute;c, kh&oacute; khăn; tạo sự đo&agrave;n kết thống nhất từ Quận đến c&aacute;c cơ sở sự phối hợp đồng bộ giữa c&aacute;c cơ quan, ban ng&agrave;nh trong thực hiện nhiệm vụ chung.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Năm 2005 l&agrave; năm kết th&uacute;c của chương tr&igrave;nh Kế hoạch 2000-2005, cũng l&agrave; năm bắt đầu cho một giai đoạn mới, giai đoạn cả nước ph&aacute;t triển theo hướng đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước. Để c&ugrave;ng cả nước v&agrave; th&agrave;nh phố thực hiện thắng lợi c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển kinh tế- x&atilde; hội trong giai đoạn từ 2005 đến 2010 v&agrave; đến 2020 đạt được mục ti&ecirc;u đưa nước ta cơ bản trở th&agrave;nh một nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại, ri&ecirc;ng đối Quận 10 l&agrave; thực hiện thắng lợi c&aacute;c mục ti&ecirc;u cơ bản tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực như sau:</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <ul type="square">
                <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list .5in"><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Về kinh tế, thương mại- dịch vụ:</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></li>
            </ul>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Định hướng doanh số b&aacute;n ra của ng&agrave;nh thương mại- dịch vụ c&oacute; tốc độ tăng b&igrave;nh qu&acirc;n 20%/năm; tốc độ tăng b&igrave;nh qu&acirc;n kim ngạch xuất khẩu 12%/năm; tổng kim ngạch nhập khẩu 10%/năm với c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&aacute;t triển c&aacute;c trung t&acirc;m thương mại, si&ecirc;u thị c&oacute; quy m&ocirc; lớn tại c&aacute;c khu vực trung t&acirc;m; sắp xếp, giải tỏa bớt c&aacute;c chợ lấn chiếm l&ograve;ng lề đường; n&acirc;ng cấp c&aacute;c chợ truyền thống theo hướng văn minh- sạch đẹp- an to&agrave;n, khuyến kh&iacute;ch ph&aacute;t triển c&aacute;c cửa h&agrave;ng quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ, hệ thống đại l&yacute; của c&aacute;c hợp t&aacute;c x&atilde; thương mại trong khu d&acirc;n cư để thay thế chợ tự ph&aacute;t, lấn chiếm l&ograve;ng lề đường.</span><span style="font-family: 'Lucida Console'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ph&aacute;t triển nhanh c&aacute;c loại h&igrave;nh kinh doanh dịch vụ phục vụ đời sống nh&acirc;n d&acirc;n đồng thời ki&ecirc;n quyết hạn chế sự ph&aacute;t triển c&aacute;c loại h&igrave;nh kinh doanh dịch vụ dễ ph&aacute;t sinh tệ nạn x&atilde; hội. Trong 5 năm tới phấn đấu h&igrave;nh th&agrave;nh 2 trung t&acirc;m thương mại với quy m&ocirc; lớn c&oacute; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động c&aacute;c khu chuy&ecirc;n doanh.</span><span style="font-family: 'Lucida Console'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tr&ecirc;n lĩnh vực sản xuất c&ocirc;ng nghiệp- tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp, t&iacute;ch cực thực hiện việc di dời c&aacute;c cơ sở sản xuất g&acirc;y &ocirc; nhiễm ra ngoại th&agrave;nh; ph&aacute;t triển c&aacute;c cơ sở, doanh nghiệp vừa v&agrave; nhỏ c&oacute; khả năng ph&aacute;t triển được thị trường v&agrave; đổi mới c&ocirc;ng nghệ, kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường như chế biến lương thực thực phẩm, dệt may, c&ocirc;ng nghiệp điện tử th&ocirc;ng tin, sản xuất h&agrave;ng phục vụ ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; xuất khẩu.</span><span style="font-family: 'Lucida Console'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <ul type="square">
                <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list .5in"><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></li>
            </ul>
            <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" width="100" align="right" style="margin: auto auto auto 0.5in; width: 75pt; background: #e9f0f7; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-lspace: 2.25pt; mso-table-rspace: 2.25pt; mso-table-anchor-vertical: paragraph; mso-table-anchor-horizontal: column; mso-table-left: right; mso-table-top: middle; mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt">
                <tbody>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
                        <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: yes"><img alt="" width="300" height="176" src="http://sonoivu:8022/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_CityWeb_ThanhTra/2010-10/Le-khoi-cong-duong-TT---BH26102010_10298.jpg" /></span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
                        <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; padding-right: 1.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; color: blue; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Lễ khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh đường Th&agrave;nh Th&aacute;i - Bắc Hải (nối d&agrave;i)</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <ul type="square">
                <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list .5in"><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Về cơ sở kết cấu hạ tầng:</span></b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> quản l&yacute;, khai th&aacute;c hiệu quả quỹ nh&agrave; đất, ph&aacute;t triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế v&agrave; văn h&oacute;a x&atilde; hội để đảm bảo cho sự ph&aacute;t triển của kinh tế- x&atilde; hội, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị theo quy hoạch giai đoạn 2006-2010 để ổn định đời sống nh&acirc;n d&acirc;n; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; trật tự đ&ocirc; thị; c&oacute; Kế hoạch tăng nguồn vốn đầu tư x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nhanh v&agrave; hiệu quả hơn. Phải ho&agrave;n tất đường Th&agrave;nh Th&aacute;i, Bắc Hải, Nguyễn Giản Thanh; &iacute;t nhất c&oacute; 5 khu cao ốc (cao tầng từ 15 đến 18 tầng) phục vụ nh&agrave; ở nh&acirc;n d&acirc;n lao động, c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức v&agrave; diện ch&iacute;nh s&aacute;ch của Quận đi đ&ocirc;i với c&ocirc;ng tr&igrave;nh ph&uacute;c lợi x&atilde; hội kh&aacute;c.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></li>
            </ul>
            <ul type="square">
                <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo3; tab-stops: list .5in"><b><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 11.0pt">Về lĩnh vực văn h&oacute;a- x&atilde; hội, an ninh ch&iacute;nh trị v&agrave; trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội:</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></li>
            </ul>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">N&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; nh&agrave; nước tr&ecirc;n lĩnh vực lao động; giới thiệu v&agrave; giải quyết việc l&agrave;m; ho&agrave;n th&agrave;nh chỉ ti&ecirc;u thu tiền lao động c&ocirc;ng &iacute;ch thay c&ocirc;ng theo ph&acirc;n bổ của th&agrave;nh phố; giải quyết kịp thời c&aacute;c chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch cho diện ch&iacute;nh s&aacute;ch theo quy định kết hợp với việc đ&agrave;o tạo nghề, giải quyết việc l&agrave;m cho con thương binh- liệt sỹ; thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c x&oacute;a đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o theo chuẩn của th&agrave;nh phố giai đoạn 2006-2010.</span><span style="font-family: 'Lucida Console'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tiếp tục đẩy mạnh x&atilde; hội h&oacute;a c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục kết hợp với n&acirc;ng cao gi&aacute;o dục to&agrave;n diện; tập trung thực hiện đ&uacute;ng nội dung, tiến độ theo quy hoạch ph&aacute;t triển sự nghiệp gi&aacute;o dục- đ&agrave;o tạo giai đoạn 2006-2010.</span><span style="font-family: 'Lucida Console'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản l&yacute; nh&agrave; nước tr&ecirc;n lĩnh vực hoạt động văn h&oacute;a- kinh doanh dịch vụ văn h&oacute;a; tập trung x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh phường văn h&oacute;a, khu phố văn h&oacute;a, chợ v&agrave; bệnh viện văn h&oacute;a. Duy tr&igrave; v&agrave; giữ vững sự ổn định c&aacute;c phong tr&agrave;o thể dục thể thao, đặc biệt l&agrave; đồi với c&aacute;c m&ocirc;n thể thao l&agrave; thế mạnh của Quận; quan t&acirc;m v&agrave; tạo điều kiện cho phong tr&agrave;o thể dục thể thao ph&aacute;t triển trong c&aacute;c trường học của Quận</span><span style="font-family: 'Lucida Console'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Thực hiện c&oacute; hiệu quả, chất lượng c&aacute;c chương tr&igrave;nh quốc gia về chăm s&oacute;c sức khoẻ ban đầu v&agrave; chương tr&igrave;nh d&acirc;n số, kế hoạch ho&aacute; gia đ&igrave;nh; tổ chức thực hiện c&oacute; hiệu quả quy hoạch ph&aacute;t triển sự nghiệp chăm s&oacute;c v&agrave; bảo vệ sức khỏe nh&acirc;n d&acirc;n; khống chế v&agrave; c&oacute; biện ph&aacute;p hữu hiệu ngăn chặn kh&ocirc;ng để dịch bệnh xảy ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span><span style="font-family: 'Lucida Console'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tiếp tục tổ chức phối hợp chặt chẽ c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Quận- phường đẩy mạnh việc thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống tội phạm v&agrave; chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u 3 giảm giữ vững t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh ch&iacute;nh trị , trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span><span style="font-family: 'Lucida Console'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span style="font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 10 đang c&ugrave;ng th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước trong thời kỳ đổi mới v&agrave; ph&aacute;t triển, thời kỳ c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a với mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, x&atilde; hội c&ocirc;ng bằng, d&acirc;n chủ, văn minh, t&iacute;ch cực hội nhập v&agrave;o tiến tr&igrave;nh chung của thế giới tr&ecirc;n cơ sở giữ vững định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa, điều đ&oacute; đ&ograve;i hỏi to&agrave;n Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c cấp v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Quận 10 cần phải c&oacute; nhiều nỗ lực hơn nữa, cần c&oacute; &yacute; ch&iacute; v&agrave; quyết t&acirc;m cao hơn để phấn đấu thực hiện thắng lợi c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển kinh tế- x&atilde; hội của Quận một c&aacute;c bền vững.</span><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
Sơ đồ tổ chứcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<table id="Table_01" width="552" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" height="697">
    <tbody>
        <tr>
            <td colspan="2"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/danguy.jpg" alt="" width="164" height="66" /></td>
            <td colspan="3"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/bangiamdoc.jpg" alt="" width="172" height="66" /></td>
            <td colspan="2"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/congdoanthanhnien.jpg" alt="" width="215" height="66" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="66" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/danguy-05.jpg" alt="" width="14" height="1" /></td>
            <td colspan="2" rowspan="2"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/cacdvtructhuoc.jpg" alt="" width="249" height="38" /></td>
            <td colspan="3" rowspan="2"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/so-do-to-chuc_06.jpg" alt="" width="279" height="38" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/congdoanthanhnien-08.jpg" alt="" width="9" height="1" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="14" height="37"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="14" height="37" /></td>
            <td rowspan="23" width="9" height="629"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="9" height="629" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="37" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3" rowspan="2"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=34&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/chicuctrongtrot.jpg" alt="" width="263" height="50" /></a></td>
            <td colspan="3"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=22&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/vanphongso.jpg" alt="" width="279" height="39" /></a></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="39" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3" rowspan="2"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=19&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/thanhtraso.jpg" alt="" width="279" height="42" /></a></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="11" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=33&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/chicuckiemlam.jpg" alt="" width="263" height="31" /></a></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="31" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=29&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/chicucphattriennongthon.jpg" alt="" width="263" height="30" /></a></td>
            <td colspan="3"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=20&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/phongkhtaichinh.jpg" alt="" width="279" height="30" /></a></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="30" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="4" rowspan="2"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=31&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/chicucqlcllamsantsan.jpg" alt="" width="264" height="46" /></a></td>
            <td colspan="2"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/phongkhtaichinh-16.jpg" alt="" width="278" height="17" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="17" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" rowspan="2"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=16&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/phongqldautu.jpg" alt="" width="278" height="40" /></a></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="29" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="4" rowspan="2"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/chicucthuyloi.jpg" alt="" width="264" height="31" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="11" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" rowspan="2"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=21&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/phongtccanbo.jpg" alt="" width="278" height="38" /></a></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="20" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="4" rowspan="2"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=36&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/chicuccnthuy.jpg" alt="" width="264" height="31" /></a></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="18" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" rowspan="2"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/phongkhcn.jpg" alt="" width="278" height="40" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="13" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="4" rowspan="2"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/vpdieuphoictxdntmoi.jpg" alt="" width="264" height="65" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="27" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" rowspan="4" width="278" height="147"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="278" height="147" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="38" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="4"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=25&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/ttgiongcaytrongvatnuoivathuysan.jpg" alt="" width="264" height="58" /></a></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="58" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="4"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=28&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/ttkhuyennong.jpg" alt="" width="264" height="34" /></a></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="34" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="4" rowspan="2"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=13&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/tttvhotroktnn.jpg" alt="" width="264" height="67" /></a></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="17" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" rowspan="2"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/truongtcktnnghiep.jpg" alt="" width="278" height="57" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="50" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="4" rowspan="2"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=12&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/ttcnsinhhoc.jpg" alt="" width="264" height="52" /></a></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="7" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" rowspan="2"><a href="/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&amp;Category=Giới+thiệu+chung&amp;ItemID=14&amp;Mode=1"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/ctycbtpxkhvuong.jpg" alt="" width="278" height="55" /></a></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="45" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="4" rowspan="2"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/bqlrungphonghobinhchanhcuchi.jpg" alt="" width="264" height="48" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="10" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" rowspan="2"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/ctldlamha.jpg" alt="" width="278" height="56" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="38" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="4" rowspan="2"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/bqlttthuysan.jpg" alt="" width="264" height="49" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="18" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" width="278" height="31"><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="278" height="31" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="31" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="14" height="1" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="150" height="1" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="99" height="1" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="72" height="1" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="206" height="1" /></td>
            <td><img src="/Hnh%20nh%20bn%20tin/SoDoToChuc2016/spacer.gif" alt="" width="9" height="1" /></td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
Nhân sự lãnh đạoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>
<table border="0" style="width: 100%">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl03_news_title_link"><strong>Ban Gi&aacute;m đốc</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail0">
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial">Gi&aacute;m đốc: B&agrave; Ng&ocirc; Minh Hồng</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh năm 1957</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; Đồng T&acirc;n, huyện Ứng H&ograve;a, tỉnh H&agrave; T&acirc;y</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n Luật, Cao cấp ch&iacute;nh trị, Cử nh&acirc;n Đức văn</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 22/8/1986.</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tham gia C&aacute;ch mạng: năm 1982. Từ th&aacute;ng 9/1997 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p.</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">C&aacute;c chức vụ (chức danh) kh&aacute;c: Đại biểu Quốc hội kh&aacute;o XII; Đại biểu HĐND Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Ph&oacute; Ban Ph&aacute;p chế Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Đại biểu Quốc hội kho&aacute; XII</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38243156<br />
                &nbsp;</font></p>
                </li>
            </ul>
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial">Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc thường trực: &Ocirc;ng Mai Lương Kh&ocirc;i</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh năm 1967</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; T&acirc;n Th&ocirc;ng Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 02/02/1996.</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tham gia C&aacute;ch mạng: năm 1989. Từ th&aacute;ng 03/2006 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến gi&aacute;o dục Ph&aacute;p luật Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38230437</font></p>
                </li>
            </ul>
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial"><br />
            Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc: &Ocirc;ng H&agrave; Phước T&agrave;i</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh năm 1955</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 21/12/1976</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tham gia C&aacute;ch mạng: năm 1968. Từ th&aacute;ng 05/2007 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p; Ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m trợ gi&uacute;p ph&aacute;p l&yacute;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38294256</font></p>
                </li>
            </ul>
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial"><br />
            Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc: B&agrave; Ung Thị Xu&acirc;n Hương</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh 1964</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; Thới Ho&agrave;, huyện Bến C&aacute;t, tỉnh B&igrave;nh Dương</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/7/1995</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Từ th&aacute;ng 11/2008 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">C&aacute;c chức vụ (chức danh) kh&aacute;c: B&iacute; thư Chi bộ cơ quan Sở</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38225365</font></p>
                </li>
            </ul>
            <p class="style2"><font color="#0a4ea0" size="2" face="Arial">Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc: B&agrave; L&ecirc; Thị B&igrave;nh Minh</font></p>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Sinh 1962</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Qu&ecirc; qu&aacute;n: </font>&nbsp;<font size="2" face="Arial">phường B&igrave;nh Đ&ocirc;ng, quận 8, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">D&acirc;n tộc: Kinh.&nbsp; T&ocirc;n gi&aacute;o: kh&ocirc;ng&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Tr&igrave;nh độ: Cao học Luật, Cao cấp ch&iacute;nh trị</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ng&agrave;y v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam: 16/01/1999</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Ngạch c&ocirc;ng chức: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Từ th&aacute;ng 05/2009 - đến nay: Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Tư ph&aacute;p</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial">Điện thoại cơ quan: 08.38256471</font></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl04_news_title_link"><strong>Văn ph&ograve;ng Sở</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail1"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">
            <div align="justify">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><strong>Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng</strong> : <br />
                &Ocirc;ng Nguyễn Đ&igrave;nh M&ocirc;n - Cử nh&acirc;n Luật,&nbsp;Đại học&nbsp;Kinh tế <br />
                ĐT cơ quan:&nbsp; 38.243157<br />
                &nbsp;</p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><strong>Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng</strong>:<font size="2" face="Arial"> &Ocirc;ng Huỳnh Tấn Đạt - Cử nh&acirc;n Luật, Cử nh&acirc;n H&agrave;nh ch&iacute;nh</font> <br />
                ĐT cơ quan: 38.297052 - 105</p>
                </li>
            </ul>
            </div>
            </span></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl05_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Kiểm tra văn bản</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail2">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3" align="justify"><font size="2" face="Arial"><b>Trưởng ph&ograve;ng:&nbsp; </b>&Ocirc;ng Nguyễn Triều Lưu - Cử nh&acirc;n Luật<br />
                </font><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">ĐT cơ quan:</span><font size="2" face="Arial"> 38.222424 </font><br />
                &nbsp;</p>
                </li>
                <li>
                <div align="justify">
                <p class="style3"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong> : B&agrave; Trần Việt Th&aacute;i - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                ĐT cơ quan:<font size="2" face="Arial"> 38.222424 </font></p>
                </div>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl06_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Tổ chức</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail3">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Trưởng ph&ograve;ng</strong>: B&agrave; Phạm Thu Lan - Cử nh&acirc;n Luật<br />
                Điện thoại cơ quan: 38223276<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;B&agrave; Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thạc sỹ Luật <br />
                Điện thoại cơ quan: 38223276<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;&Ocirc;ng Nguyễn Quốc Thắng - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                Điện thoại cơ quan: 38223276</span></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl07_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Bổ trợ Tư ph&aacute;p</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail4">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Trưởng ph&ograve;ng</strong> : &Ocirc;ng Trần Văn Bảy - Thạc sỹ Luật </span></p>
                <div align="justify">
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">ĐT cơ quan 38.225368<br />
                &nbsp;</span></p>
                </div>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong> : B&agrave; L&acirc;m Quỳnh Thơ - Thạc sỹ Luật<br />
                ĐT cơ quan: 38.225368</span></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl08_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail5">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Trưởng ph&ograve;ng</strong>: B&agrave; Ung Thị Xu&acirc;n Hương - Thạc sỹ Luật, Cử nh&acirc;n Ch&iacute;nh trị - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở ki&ecirc;m Trưởng ph&ograve;ng.<br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                </span><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;B&agrave; Nguyễn Thị Kim Li&ecirc;n - Thạc sỹ Luật <br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                </span><font size="2" face="Arial">&nbsp;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;&Ocirc;ng L&ecirc; Đức Thanh - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;B&agrave; Dương Thị Thanh Lan - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3" style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>:&nbsp;&Ocirc;ng Nguyễn Hải Trường - Cử nh&acirc;n Luật <br />
                ĐT cơ quan 38.294455<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl09_news_title_link"><strong>Thanh tra Sở</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail6">
            <div align="justify">
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt"><font face="Arial"><span style="font-family: UVnTime; font-size: 10pt"><strong>Ch&aacute;nh Thanh tra</strong> : &Ocirc;ng L&acirc;m Quốc Th&aacute;i - Cử nh&acirc;n Luật&nbsp;</span> <font size="2"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span> </font></font></p>
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">ĐT cơ quan 38.223292</span></p>
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt">&nbsp;</p>
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt"><font face="Arial"><span style="font-family: UVnTime; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Ch&aacute;nh Thanh tra</strong> : &Ocirc;ng Phan Thanh T&ugrave;ng - Cử nh&acirc;n Luật&nbsp;</span> <font size="2"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span> </font></font></p>
            <p class="style3" style="margin-top: 0cm; text-indent: 1cm; margin-bottom: 0pt"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt">ĐT cơ quan 38.223292</span></p>
            </div>
            </span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl10_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Tuy&ecirc;n truyền</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail7"><blockquote>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Trưởng ph&ograve;ng</strong>: &Ocirc;ng Dương Đ&igrave;nh Thọ -&nbsp;Cử nh&acirc;n Luật<br />
                Điện&nbsp;thoại cơ quan 38.242893<br />
                &nbsp;</span></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng</strong>: &Ocirc;ng Phan Hải Hồ -&nbsp;Thạc sỹ Luật<br />
                Điện&nbsp;thoại cơ quan 38.242893</span></p>
                </li>
            </ul>
            </blockquote></span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="style1">
            <p class="style3"><a id="PageContent_Category_dtgNewsCategory_List_ctl11_news_title_link"><strong>Ph&ograve;ng Hộ tịch - L&yacute; lịch Tư ph&aacute;p - Quốc tịch</strong></a></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span id="PageContent_News_NewsDetail">
            <div align="justify">
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><b>Trưởng ph&ograve;ng: </b>&Ocirc;ng Nguyễn Văn Vũ - Thạc sĩ Luật<br />
                ĐT cơ quan 38.251402</font></p>
                </li>
            </ul>
            </div>
            <ul>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><b>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng:</b> &Ocirc;ng Hồng Văn Hải - Cử nh&acirc;n Luật<br />
                ĐT cơ quan 38.251402&nbsp;</font> <br />
                &nbsp;</p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng: </strong>&Ocirc;ng L&ecirc; Văn Đ&ocirc;ng Như - Cử nh&acirc;n Luật<br />
                ĐT cơ quan: 38.251402 <br />
                &nbsp;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng: </strong>B&agrave; Ho&agrave;ng Thị Hương Lan<strong> - </strong>Cử nh&acirc;n Luật<strong><br />
                </strong>ĐT cơ quan: 38.251402 <br />
                &nbsp;</font></p>
                </li>
                <li>
                <p class="style3"><font size="2" face="Arial"><strong>Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng: </strong>&Ocirc;ng Nguyễn Đức Thịnh <strong>- </strong>Cử nh&acirc;n Luật<strong><br />
                </strong>ĐT cơ quan: 38.251402 </font></p>
                </li>
            </ul>
            </span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
Trung tâm dạy nghềDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trung t&acirc;m dạy nghề Quận 9</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: 2/38 đường L&ecirc; Văn Việt, phường Hiệp Ph&uacute;, quận 9<br />
Điện thoại: 8.966.643</span></i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đ/c Đặng Văn Đại &ndash; Gi&aacute;m đốc trung t&acirc;m dạy nghề</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trực thuộc Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n quận 9 được th&agrave;nh lập theo Quyết định số 2992/QĐ-UB-VX ng&agrave;y 15/5/2000 của UBND th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trung T&acirc;m Dạy Nghề quận 9 c&oacute; nhiệm vụ:</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề h&agrave;ng năm được UBND quận giao, ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của Quận.<img height="96" alt="" width="139" align="right" src="http://sonoivu:7010/_layouts/LacVietBIO/fckUpload_CityWeb_ThanhTra/2010-9/trung tam day nghe.gif" /><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Tổ chức c&aacute;c lớp dạy nghề ngắn hạn c&oacute; nhu cầu ở địa phương; Li&ecirc;n kết với c&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo kh&aacute;c, c&aacute;c cơ sở sản xuất để tổ chức đ&agrave;o tạo c&ocirc;ng nh&acirc;n kỹ thuật, đ&aacute;p ứng nhu cầu học nghề v&agrave; giải quyết việc l&agrave;m tại địa phương; Tổ chức dạy nghề cho học sinh phổ th&ocirc;ng ở địa phương.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Tổ chức c&aacute;c lớp bồi dưỡng nghề, tập huấn kỹ thuật mới để n&acirc;ng cao tay nghề cho người lao động, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; hiệu quả s&atilde;n xuất.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Tổ chức sản xuất, dịch vụ kết hợp với đ&agrave;o tạo nghề nhằm n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo, giảng dạy l&yacute; thuyết với r&egrave;n luyện kỹ năng thực h&agrave;nh cho người học nghề v&agrave;o, tạo th&ecirc;m nguồn thu nhập cho Trung t&acirc;m.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Quản l&yacute; v&agrave; sử dụng c&oacute; hiệu quả cơ sở vật chất - kỹ thuật, lao động v&agrave; tiền vốn của Trung t&acirc;m theo quy định của Nh&agrave; nước.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&aacute;c ng&agrave;nh nghề đang đ&agrave;o tạo:</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">a.</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <b>Hệ ngắn hạn:</b><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Tin học văn ph&ograve;ng tr&igrave;nh độ A, B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 5 th&aacute;ng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- May c&ocirc;ng nghiệp &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 2 th&aacute;ng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Điện d&acirc;n dụng - điện x&iacute; nghiệp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 8,5 th&aacute;ng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Sữa chữa thiết bị điện lạnh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 9 th&aacute;ng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Sữa chữa thiết bị điện tử d&acirc;n dụng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 12 th&aacute;ng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Sữa chữa xe gắn m&aacute;y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 6 th&aacute;ng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Sữa chữa thiết bị may&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 8 th&aacute;ng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- H&agrave;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 3,5 th&aacute;ng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Tiện&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 6 th&aacute;ng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Nguội chế tạo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -1,5 th&aacute;ng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Sữa chữa &ocirc; t&ocirc;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 8 th&aacute;ng<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">b. Hệ d&agrave;i hạn:</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> Li&ecirc;n kết đ&agrave;o tạo<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- C&ocirc;ng nh&acirc;n kỹ thuật điện c&ocirc;ng nghiệp ch&iacute;nh quy (18 th&aacute;ng)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Cao Đẳng kế to&aacute;n (3 năm)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Kỹ thuật vi&ecirc;n Trung cấp Tin học ứng dụng v&agrave; Đồ học (12 th&aacute;ng)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">*</span></i></b><i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> Kết quả đ&agrave;o tạo nghề qua c&aacute;c năm:</span></i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Năm 2002, đ&agrave;o tạo 1580 lượt học vi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Năm 2003, đ&agrave;o tạo 4516 lượt học vi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Năm 2004, đ&agrave;o tạo 4890 lượt học vi&ecirc;n<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- S&aacute;u th&aacute;ng đầu năm 2005, đ&agrave;o tạo 1328 lượt học vi&ecirc;n.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Cơ sở ch&iacute;nh: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2/38 L&ecirc; Văn Việt, Khu phố 2, phường Hiệp Ph&uacute;, Q9, TpHCM.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; line-height: 150%"><i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Điện thoại</span></i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">: &nbsp;&nbsp;&nbsp;8.966.643 &ndash; 7.307.738<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Cơ sở chuy&ecirc;n đ&agrave;o tạo Tin học:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Số B211 D L&ecirc; Văn Việt, Khu phố 4, phường Tăng Nhơn Ph&uacute; A, Q9, TpHCM.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; line-height: 150%"><i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Điện thoại</span></i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">: &nbsp;&nbsp;&nbsp;7.307.346<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Số 112 Đỗ Xu&acirc;n Hợp, Khu phố 4, phường Phước Long A, Q9, TpHCM<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; line-height: 150%"><i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Điện thoại</span></i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">:&nbsp;&nbsp; &nbsp;6.401.341<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Số 256 V&otilde; Văn Ng&acirc;n, phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; line-height: 150%"><i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Điện thoại</span></i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">:&nbsp;&nbsp; &nbsp;8.961.167<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Số 372 V&otilde; Văn Ng&acirc;n, phường B&igrave;nh Thọ, quận Thủ Đức<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; line-height: 150%"><i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Điện thoại</span></i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">:&nbsp;&nbsp; &nbsp;8.960.049<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ học nghề:</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Miễn học ph&iacute; ho&agrave;n to&agrave;n cho học vi&ecirc;n thuộc hộ chương tr&igrave;nh xo&aacute; đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o, gia đ&igrave;nh hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; hội v&agrave; qu&acirc;n nh&acirc;n xuất ngũ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Giới thiệu việc l&agrave;m ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute; cho học vi&ecirc;n ho&agrave;n tất chương tr&igrave;nh học của trọn một nghề.&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
Trung tâm Thể Dục Thể Thao Quận 9 Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">&nbsp;<i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trung t&acirc;m Thể Dục Thể Thao Quận 9 </span></i></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ: đường L&ecirc; Văn Việt phường Tăng Nhơn Ph&uacute; A, quận 9<br />
Điện thoại: 8891359</span></i><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đ/c&nbsp;Nguyễn Anh Quốc&nbsp;&ndash; Gi&aacute;m đốc trung t&acirc;m thể dục thể thao quận 9</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Được th&agrave;nh lập theo quyết định 6998/QĐ- UB- KT ng&agrave;y 5/12/1997.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Chức năng, nhiện vụ:</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Chức năng: </span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trung t&acirc;m TDTT quận 9 l&agrave; đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao trực thuộc UBND quận 9, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, to&agrave;n diện của UBND quận 9, đồng thời chịu sự quản l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước theo ng&agrave;nh của Sở thể dục thể thao Th&agrave;nh phố.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trung t&acirc;m TDTT quận 9 l&agrave; đơn vị hoạt động c&oacute; thu, c&oacute; tư c&aacute;ch ph&aacute;p nh&acirc;n, c&oacute; con dấu ri&ecirc;ng, được mở t&agrave;i khoản tại kho bạc để hoạt động theo những quy định của nh&agrave; nước.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nhiệm vụ:</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Thực hiện kế hoạch x&acirc;y dựng, huấn luyện, bồi dưỡng v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c m&ocirc;n thể dục thể thao tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 9.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Tổ chức c&aacute;c hoạt động thể dục thể thao đa m&ocirc;n như: thi đấu, huấn luyện, tập luyện, bồi dưỡng năng khiếu, mở c&aacute;c lớp thể dục thể thao cơ bản cho mọi đối tượng nghiệp dư, chuy&ecirc;n nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i quận.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Đ&agrave;o tạo bồi dưỡng c&aacute;c hướng dẫn vi&ecirc;n thể thao v&agrave; hỗ trợ về mặt chuy&ecirc;n m&ocirc;n cho phong tr&agrave;o thể dục thể thao cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Được li&ecirc;n doanh, li&ecirc;n kết tổ chức c&aacute;c hoạt động sản xuất v&agrave; dịch vụ để tạo ra sản phẩm, dụng cụ thể thao phục vụ cho c&aacute;c cơ sở luyện tập, thi đấu, đảm bảo mọi hoạt động của trung t&acirc;m v&agrave; phong tr&agrave;o TDTT trong quận, đồng thời phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nh&agrave; nước.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Tham mưu quận ủy, UBND quận về định hướng ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o TDTT v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động TDTT trong quận.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Tổng hợp v&agrave; xử l&yacute; th&ocirc;ng tin, tham mưu x&acirc;y dựng kế hoạch hoạt động TDTT tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 9.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Th&agrave;nh t&iacute;ch hoạt động phong tr&agrave;o TDTT quận 9 3 năm 2002- 2004:</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Được sự quan t&acirc;m của Quận ủy, HĐND, UBND quận 9 c&ugrave;ng c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể đ&atilde; động vi&ecirc;n v&agrave; đưa phong tr&agrave;o TDTT ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng, nhằm n&acirc;ng cao sức khỏe cho nh&acirc;n d&acirc;n, c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, lực lượng vũ trang &hellip; với những đặc điểm t&igrave;nh h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội chung của quận, đội ngũ c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, huấn luyện vi&ecirc;n ng&agrave;nh TDTT quận 03 năm liền được đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; xếp loại A+. <span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Với tổng số c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n: 8 người, trong đ&oacute; Ban l&atilde;nh đạo 02 người, 01 kế to&aacute;n, 01 thủ quỹ - 5 nghiệp vụ (trong qu&yacute; 4 trong Ban l&atilde;nh đạo c&oacute; 1 người được bỗ nhiệm về giữ chức ph&oacute; gi&aacute;m đốc tổ chức). Về lực lượng hợp đồng kho&aacute;n, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n được trưng dụng với số lượng kh&aacute; khi&ecirc;m tốn so với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế (05 hợp đồng kho&aacute;n, 02 bảo vệ, 1 tạp vụ, 5 cộng t&aacute;c vi&ecirc;n).<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Lực lượng c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n chuy&ecirc;n tr&aacute;ch, TDTT tại c&aacute;c đơn vị trường học, Phường c&ograve;n rất thiếu, nhưng phải ki&ecirc;m nhiệm nhiều c&ocirc;ng t&aacute;c n&ecirc;n chuy&ecirc;n về c&ocirc;ng t&aacute;c TDTT chỉ mang t&iacute;nh thời vụ như chương tr&igrave;nh &ldquo;Hội khỏe ph&ugrave; đổng&rdquo; của học sinh, chương tr&igrave;nh h&egrave; v&agrave; c&aacute;c giải cấp quận tổ chức. Do đặc điểm địa h&igrave;nh Quận rộng n&ecirc;n c&ograve;n gặp nhiều kh&oacute; khăn đ&atilde; hạn chế phần n&agrave;o mối quan hệ, gắn b&oacute; chặt chẽ với c&aacute;c cơ sở trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội h&oacute;a thể dục thể thao v&agrave; c&aacute;c hoạt động thể dục thể thao tại cơ sở.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Đội ngũ huấn luyện vi&ecirc;n c&ograve;n rất mỏng so với nhu cầu hiện tại, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n c&ograve;n ở mức trung b&igrave;nh, cần tiếp tục bồi dưỡng để n&acirc;ng cao kiến thức mới đ&aacute;p ứng được nhu cầu của phong tr&agrave;o đang từng bước được củng cố v&agrave; ph&aacute;t triển.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Với tinh thần tự gi&aacute;c, nhiệt t&igrave;nh tham gia tập luyện c&aacute;c m&ocirc;n thể thao trong c&aacute;n bộ - c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, lực lượng vũ trang, lực lượng sinh vi&ecirc;n, học sinh nhằm n&acirc;ng cao vai tr&ograve; v&agrave; &yacute; nghĩa thực tiễn của hoạt động thể dục thể thao trong đời sống hằng ng&agrave;y v&agrave; tiếp tục cuộc vận động &ldquo;to&agrave;n d&acirc;n r&egrave;n luyện th&acirc;n thể theo gương B&aacute;c Hồ vĩ đại&rdquo; do Ủy ban thể dục thể thao Việt Nam ph&aacute;t động c&aacute;c phong tr&agrave;o đều chất lượng, đạt về số lượng cũng như chất lượng của từng m&ocirc;n thi đấu.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Tiếp tục ph&aacute;t triển v&agrave; n&acirc;ng cao, đồng thời duy tr&igrave; v&agrave; x&acirc;y dựng c&aacute;c bộ phận m&ocirc;n c&oacute; thế mạnh trong những năm qua của quận như: quần vợt, b&oacute;ng đ&aacute;, taekwondo, pencak silat, karatedo trong những năm tiếp theo. Qua đ&oacute; chuẩn bị c&aacute;c đội đại biểu của quận tham gia thi đấu c&aacute;c giải thể thao do th&agrave;nh phố tổ chức v&agrave; to&agrave;n quốc.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Thường xuy&ecirc;n duy tr&igrave; c&ocirc;ng t&aacute;c li&ecirc;n tịch với c&aacute;c đơn vị như:</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục: chương tr&igrave;nh &ldquo;hội khỏe ph&ugrave; đổng&rdquo; v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục thể chất cho c&aacute;c em học sinh cấp I, II, III.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Li&ecirc;n đo&agrave;n lao động quận: Hội thao c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n chức h&agrave;ng năm trong c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i quốc doanh.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Quận đo&agrave;n 9: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n khỏe để giữ nước&rdquo; do Th&agrave;nh đo&agrave;n ph&aacute;t động.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Hội Li&ecirc;n hiệp phụ nữ: với c&aacute;c giải thể thao ch&agrave;o mừng ng&agrave;y Quốc tế Phụ nữ 8/3<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt 0.25in; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">- Khối lực lượng vũ trang: C&ocirc;ng an với &ldquo;Chiến sĩ khỏe&rdquo; v&agrave; hội thao ng&agrave;nh truyền th&ocirc;ng; qu&acirc;n đội: &ldquo;Hội thao lực lượng vũ trang&rdquo;.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&aacute;c hoạt động li&ecirc;n tịch tr&ecirc;n thường xuy&ecirc;n thu h&uacute;t c&aacute;c đối tượng tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; nhiệt t&igrave;nh ủng hộ phong tr&agrave;o.<span style="color: #003366">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%; text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tuy nhi&ecirc;n, trong 3 năm qua Trung t&acirc;m TDTT đ&atilde; cố gắng x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o TDTT của địa phương v&agrave; của nhiều đội đại biểu tham gia thi đấu c&aacute;c giải cấp th&agrave;nh phố, to&agrave;n quốc v&agrave; quốc tế.&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">BẢNG THỐNG K&Ecirc; C&Aacute;C CHỈ TI&Ecirc;U SỰ NGHIỆP NG&Agrave;NH TDTT QUẬN 9</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">NĂM 5 (2000- 2004)</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
<p style="margin: 0in 0in 10pt; line-height: 150%; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto">
<table class="MsoNormalTable" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td valign="top" width="99" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 74.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Năm <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2000<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2001<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2002<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="93" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 69.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2003<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.75pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2004<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 1">
            <td valign="top" width="99" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 74.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">TLTX*<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tỷ lệ <o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">%TSD<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">12,0%<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">15,0%<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">18,0%<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="93" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 69.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">19,4%<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.75pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">19,5%<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 2">
            <td valign="top" width="99" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 74.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">RLTT*<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tỷ lệ <o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">%TLHS<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">92,9%<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">90,8%<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">95,0%<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="93" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 69.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">98,0%<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.75pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">98,8%<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 3">
            <td valign="top" width="99" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 74.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Khối phường<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">A-B-C<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">13A<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">13A<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">13A<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="93" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 69.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">13A<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.75pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">13A<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 4">
            <td valign="top" width="99" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 74.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ĐVTT*<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">TDTT<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">14<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">13<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">16<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="93" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 69.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">21<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.75pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">23<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 5">
            <td valign="top" width="99" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 74.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">VĐV<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Năng khiếu <o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">quận<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">195<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">215<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">150<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="93" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 69.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">159<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.75pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">201<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 6">
            <td valign="top" width="99" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 74.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">tổ chức giải <o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">cấp quận<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">92<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">83<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">58<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="93" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 69.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">62<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.75pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">68<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 7">
            <td valign="top" width="99" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 74.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đăng cai<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">tổ chức giải th&agrave;nh phố <o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">To&agrave;n quốc<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">3<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">3<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">5<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="93" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 69.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.75pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 8">
            <td valign="top" width="99" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 74.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tham dự giải<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">cấp th&agrave;nh phố<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">To&agrave;n quốc<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">56<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">(5TQ)<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">39<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">70<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">(1TQ)<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="93" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 69.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">77<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">(7TQ)<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.75pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">69<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">(8TQ)<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 9">
            <td valign="top" width="99" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 74.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Th&agrave;nh t&iacute;ch thề thao<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">V&agrave;ng - bạc - đồng<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">21V-<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">30B-<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">55Đ<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">33V-<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">34B-<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">96Đ<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">29V-<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">52B-<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">121Đ<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="93" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 69.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">57V-<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">64B-<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">154Đ<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.75pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">70V-<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">86B-<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">169Đ<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 10; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td valign="top" width="99" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: windowtext 1pt solid; width: 74.5pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Xếp loại<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">A<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">A<o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.7pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">A<sup>+</sup><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="93" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 69.45pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">A<sup>+</sup><o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="100" style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #d4d0c8; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0in; border-left: #d4d0c8; width: 74.75pt; padding-top: 0in; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-left-alt: inset #D4D0C8 .75pt; mso-border-top-alt: inset #D4D0C8 .75pt">
            <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">A<sup>+</sup><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
Mot cua dien tuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<table border="1" cellspacing="0" bordercolor="#65cc2e" cellpadding="0" width="194" align="center">
    <tbody>
        <tr align="center" bgcolor="#65cc2e">
            <td height="25" valign="top" width="194" style="color: #ffffff; font-weight: bold; padding-top: 5px; size: 12px">MỘT CỬA ĐIỆN TỬ</td>
        </tr>
        <tr align="center">
            <td height="150" valign="top">
            <p align="center" style="text-align: center"><iframe id="I1" height="150" marginheight="0" src="http://motcua.ict-hcm.gov.vn/Default.aspx?tabid=81" frameborder="0" width="170" name="I1" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br \>
Các địa chỉ cần biếtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>C&Aacute;C ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT</strong></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: small"><strong>
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 100%; border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt">
    <tbody>
        <tr style="height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td width="88%" colspan="2" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 88%; padding-right: 1.5pt; height: 22.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #cc3300; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;ĐIỆN THOẠI KHẨN</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #cc3300; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 1">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&ocirc;ng an cứu nạn <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">113 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 2">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; background: #edf9fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Cứu hỏa <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; background: #edf9fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">114 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 3">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Cấp cứu y tế <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">115 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 4">
            <td width="88%" colspan="2" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 88%; padding-right: 1.5pt; height: 26.25pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #cc3300; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;CẤP CỨU TAI NẠN</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #cc3300; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 5">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Trung t&acirc;m cấp cứu S&agrave;i G&ograve;n <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8296485<br />
            8290898 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 6">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 1 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8299684 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 7">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 3 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8445654 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 8">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 4 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8291500 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 9">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 5 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8350218 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 10">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 6 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8755718 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 11">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 8 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8550121 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 12">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 10 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8556365 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 13">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 11 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8555929 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 14">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận B&igrave;nh Thạnh <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8443958 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 19.5pt; mso-yfti-irow: 15">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 19.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận G&ograve; Vấp <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 19.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8945098 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 16">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận T&acirc;n B&igrave;nh <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8442771 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 12pt; mso-yfti-irow: 17; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 54%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Bệnh viện Thống Nhất <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; padding-left: 1.5pt; width: 34%; padding-right: 1.5pt; background: #ebf8fe; height: 12pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 1.5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8642140 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; display: none; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hide: all"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="text-align: center">
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 100%; border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in">
    <tbody>
        <tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td width="88%" colspan="2" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 88%; padding-right: 0in; height: 26.25pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span><strong>CỨU HỎA </strong></span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 1">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 54%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Cứu hỏa th&agrave;nh phố: 257 Trần Hưng Đạo, Q1 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 34%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">114 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 2">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 54%; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 1: 258 Trần Hưng Đạo <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 34%; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8390368 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 3">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 54%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 3: 103 L&yacute; Ch&iacute;nh Thắng <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 34%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8441349 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 4">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 54%; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 4: 183C T&ocirc;n Thất Thuyết <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 34%; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8729343 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 5">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 54%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận 5, 8: 250 T&ugrave;ng Thiện Vương <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 34%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8554862 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 6">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 54%; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quạn 6, H. B&igrave;nh Ch&aacute;nh: 149 Cao Văn Lầu <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 34%; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8553034 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 7">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 54%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận G&ograve; Vấp: 108 Nguyễn Du <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 34%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8945980 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 8">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 54%; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Quận B&igrave;nh Thạnh, Ph&uacute; Nhuận: 18A Phan Đăng Lưu <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 34%; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8440034 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 9">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 54%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Huyện H&oacute;c M&ocirc;n <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 34%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8911294 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 10">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 54%; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Huyện Nh&agrave; B&egrave; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 34%; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8738587 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 11">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 54%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Huyện Thủ Đức <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 34%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8965915 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 12">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 54%; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Cảng: 171C Nguyễn Tất Th&agrave;nh <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 34%; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8721319 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 13; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="54%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 54%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tr&ecirc;n s&ocirc;ng: 1 Trương Đ&igrave;nh Hợi <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="34%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; padding-left: 0in; width: 34%; padding-right: 0in; background: #ebf8fe; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt 2.25pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8725526 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="text-align: center">
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; width: 100%; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
    <tbody>
        <tr style="height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="100%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; padding-left: 3.4pt; width: 100%; padding-right: 3.4pt; background: #e8edf9; height: 22.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span><strong>SỐ M&Aacute;Y&nbsp; ĐẶC BIỆT&nbsp;&amp;&nbsp;NG&Agrave;NH CẦN LI&Ecirc;N HỆ <o:p></o:p></strong></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; display: none; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hide: all"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="text-align: center">
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; width: 100%; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-border-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-insideh: 1.0pt solid windowtext; mso-border-insidev: 1.0pt solid windowtext">
    <tbody>
        <tr style="page-break-inside: avoid; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td width="258" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 193.5pt; padding-right: 3.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đơn vị <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="161" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 120.75pt; padding-right: 3.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Cơ quan <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 16.8pt; mso-yfti-irow: 1">
            <td width="258" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 193.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">B&Aacute;O S&Agrave;I G&Ograve;N GIẢI PH&Oacute;NG <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="161" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 120.75pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.330268 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 16.8pt; mso-yfti-irow: 2">
            <td width="258" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 193.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">B&Aacute;O C&Ocirc;NG AN <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="161" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 120.75pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.291582 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 16.8pt; mso-yfti-irow: 3">
            <td width="258" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 193.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">B&Aacute;O QU&Acirc;N ĐỘI NH&Acirc;N D&Acirc;N <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="161" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 120.75pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">9.310008 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 16.8pt; mso-yfti-irow: 4">
            <td width="258" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 193.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">B&Aacute;O THANH NI&Ecirc;N <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="161" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 120.75pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.394046 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 16.8pt; mso-yfti-irow: 5">
            <td width="258" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 193.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">B&Aacute;O TIỀN PHONG <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="161" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 120.75pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.446366 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 16.8pt; mso-yfti-irow: 6">
            <td width="258" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 193.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">B&Aacute;O PH&Aacute;P LUẬT <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="161" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 120.75pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.357754 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 16.8pt; mso-yfti-irow: 7">
            <td width="258" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 193.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">B&Aacute;O PHỤ NỮ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="161" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 120.75pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.444460 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 16.8pt; mso-yfti-irow: 8">
            <td width="258" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 193.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">B&Aacute;O NH&Acirc;N D&Acirc;N <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="161" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 120.75pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.296846 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 16.8pt; mso-yfti-irow: 9">
            <td width="258" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 193.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">B&Aacute;O NGƯỜI LAO ĐỘNG <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="161" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 120.75pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.296262 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 16.8pt; mso-yfti-irow: 10">
            <td width="258" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 193.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">B&Aacute;O LAO ĐỘNG CHỦ NHẬT <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="161" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 120.75pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.230017 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 16.8pt; mso-yfti-irow: 11; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="258" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 193.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">B&Aacute;O KINH TẾ S&Agrave;I G&Ograve;N <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="161" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 120.75pt; padding-right: 3.4pt; height: 16.8pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.295936 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="text-align: center">
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; width: 100%; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-border-alt: solid windowtext 1.0pt">
    <tbody>
        <tr style="height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="100%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; padding-left: 3.4pt; width: 100%; padding-right: 3.4pt; background: #e8edf9; height: 22.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span><strong>ĐỊA CHỈ C&Aacute;C ĐƠN VỊ TRONG QUẬN</strong> <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; display: none; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hide: all"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="text-align: center">
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; width: 100%; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-border-right-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-insideh: 1.0pt solid windowtext; mso-border-insidev: 1.0pt solid windowtext">
    <tbody>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đơn vị <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Điện thọai <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 1">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">BAN BTGPMB <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">45A Dương Khu&ecirc;, phường Hiệp T&acirc;n, quận T&acirc;n Ph&uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4.066258<br />
            &nbsp;Fax : 4.066260 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 2">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">BAN CHỈ HUY QUẬN SỰ QUẬN <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">403 Trương C&ocirc;ng Định, P.14 Q.T&acirc;n B&igrave;nh <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">9.490467 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 3">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">BAN QLDA <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">70A Thoại Ngọc Hầu, phường H&ograve;a Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4.088342 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 4">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">BẢO HIỂM X&Atilde; HỘI <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">79 Nguyễn Cửu Đ&agrave;m, P.T&acirc;n Sơn Nh&igrave; QTP <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4.088537 &nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 5">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">CHI CỤC THUẾ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">40/3 &Acirc;u Cơ, phường T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, Q.T&acirc;n Ph&uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; 8.127720 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 6">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&Ocirc;NG AN QUẬN <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">5164 (89/2) B&igrave;nh Long, P. T&acirc;n Qu&yacute;, Q.TP <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.474807 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 7">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">CTY DVGTĐT <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">310 L&ecirc; Văn Sỹ, phường 1, quận T&acirc;n B&igrave;nh <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.443812 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 8">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">KHO BẠC NH&Agrave; NƯỚC <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">391 Trường Chinh, P.14, QTB <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; 8.490086 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 9">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ĐỘI QUẢN L&Yacute; THỊ TRƯỜNG <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">32 Trường Chinh <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; 9.736147 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 10">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ĐỘI QUẢN L&Yacute; TRẬT TỰ Đ&Ocirc; THỊ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">70A Thoại Ngọc Hầu, phường H&ograve;a Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; 9.734634 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 11">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ĐỘI THI H&Agrave;NH &Aacute;N <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">62 Trường Chinh, phường T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, quận T&acirc;n Ph&uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8. 496453 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 12">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">PH&Ograve;NG GI&Aacute;O DỤC <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">70A Thoại Ngọc Hầu, phường H&ograve;a Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4.088330 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 13">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">PH&Ograve;NG KINH TẾ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">70A Thoại Ngọc Hầu, phường H&ograve;a Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4.088326 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 14">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">PH&Ograve;NG QLĐT <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">70A Thoại Ngọc Hầu, phường H&ograve;a Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4.088337 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 15">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">PH&Ograve;NG TC &ndash; KH <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">70A Thoại Ngọc Hầu, phường H&ograve;a Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4.088328 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 16">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">PH&Ograve;NG TƯ PH&Aacute;P <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">70A Thoại Ngọc Hầu, phường H&ograve;a Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4.088321 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 17">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">PH&Ograve;NG VHTT &ndash; TDTT <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">70A Thoại Ngọc Hầu, phường H&ograve;a Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4.088335 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 18">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">PH&Ograve;NG NỘI VỤ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">70A Thoại Ngọc Hầu, phường H&ograve;a Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4.088270 &nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 19">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">THANH TRA <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">90/32 Ph&uacute; Thọ H&ograve;a, phường Ph&uacute; Thọ H&ograve;a, quận T&acirc;n Ph&uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">9.786281 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 20">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">T&Ograve;A &Aacute;N <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Lầu 3 số 9 Ph&uacute; H&ograve;a, P.7, QTB <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; 9.713278 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 21">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">TRẠM TH&Uacute; Y QUẬN T&Acirc;N PH&Uacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">34 Trần Văn Gi&aacute;p, P.Hiệp T&acirc;n QTP <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;4.445940 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 22">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">TRƯỜNG GD Đ&Agrave;O TẠO &amp; GIẢI QUYẾT VIỆC L&Agrave;M - 6 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">10/12 lạc long qu&acirc;n, phường 9, quận T&acirc;n B&igrave;nh <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 23">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">TRUNG T&Acirc;M DẠY NGHỀ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">440 Trường Chinh <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.100097 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 24">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">TRUNG T&Acirc;M GI&Aacute;O DỤC CH&Iacute;NH TRỊ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7/18 &Acirc;u Cơ, phường 9, quận T&acirc;n B&igrave;nh <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 25">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">TRUNG T&Acirc;M VHTT &ndash; TDTT <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; 502 Lũy B&aacute;n B&iacute;ch P.H&ograve;a Thạnh QTP <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8. 653922 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 26">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">TRUNG T&Acirc;M Y TẾ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">34 Trần Văn Gi&aacute;p, phường Hiệp T&acirc;n, quận T&acirc;n Ph&uacute;&nbsp; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.657948<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="page-break-inside: avoid; height: 15pt; mso-yfti-irow: 27; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 135pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">VIỆN KIỂM S&Aacute;T <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="186" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 139.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">20 Đ&ocirc;ng Sơn, P.7, QTB <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.640748 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="text-align: center">
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; width: 100%; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-border-alt: solid windowtext 1.0pt">
    <tbody>
        <tr style="height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="100%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; padding-left: 3.4pt; width: 100%; padding-right: 3.4pt; background: #e8edf9; height: 22.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span><strong>ĐƠN VỊ TH&Agrave;NH PHỐ</strong> <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; display: none; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hide: all"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="text-align: center">
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; width: 100%; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt; mso-border-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-insideh: 1.0pt solid windowtext; mso-border-insidev: 1.0pt solid windowtext">
    <tbody>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đơn vị <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 1">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">VĂN PH&Ograve;NG C&Ocirc;NG CHỨNG SỐ 1 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">92 Nguyễn Du, Quận 1 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 2">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">VĂN PH&Ograve;NG C&Ocirc;NG CHỨNG SỐ 2 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">94 &ndash;96 Ng&ocirc; Quyền Quận 5 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 3">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">VĂN PH&Ograve;NG C&Ocirc;NG CHỨNG SỐ 4 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">25/5&nbsp; Ho&agrave;ng Việt, Phường 4, quận T&acirc;n B&igrave;nh <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 4">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">SỞ T&Agrave;I NGUY&Ecirc;N &ndash; M&Ocirc;I TRƯỜNG <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">63 L&yacute; Tự Trọng, Quận 3 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 5">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">SỞ QUY HOẠCH &ndash; KIẾN TR&Uacute;C <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">60 Trương Định, Quận 3 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 6">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">SỞ NỘI VỤ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">86B L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n, Quận 1 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 7">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">SỞ THƯƠNG MẠI <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">59 &ndash; 61 L&yacute; Tự Trọng Quận 1 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 8">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">SỞ TƯ PH&Aacute;P <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">143 Pasteur, Quận 3 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 9">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">SỞ GIAO TH&Ocirc;NG C&Ocirc;NG CH&Aacute;NH <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">63 L&yacute; Tự Trọng, Quận 1 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 10">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">SỞ KH - ĐT <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">32 L&ecirc; Th&agrave;nh T&ocirc;n Quận 1 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 11">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">SỞ X&Acirc;Y DỰNG <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">60 Trương Định, Quận 3 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 12">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">SỞ LAO ĐỘNG &ndash; THƯƠNG BINH X&Atilde; HỘI <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">159 Pasteur, Quận 3 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 13">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">BAN T&Ocirc;N GI&Aacute;O TH&Agrave;NH PHỐ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">196 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu Quận 3 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 14">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">VIỆN KIỂM S&Aacute;T NH&Acirc;N D&Acirc;N TH&Agrave;NH PHỐ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 15">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">T&Ograve;A &Aacute;N NH&Acirc;N D&Acirc;N TH&Agrave;NH PHỐ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">131 Nam Kỳ Khời Nghĩa, Quận 1 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 16">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">THANH TRA TH&Agrave;NH PHỐ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 17">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">PH&Ograve;NG THUẾ TRƯỚC BẠ TH&Agrave;NH PHỐ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">173 Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m, Quận 1 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 18">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">VĂN PH&Ograve;NG TIẾP C&Ocirc;NG D&Acirc;N TH&Agrave;NH PHỐ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 1.5pt; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">15 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, Quận 3 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 19">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">VĂN PH&Ograve;NG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2 Bis L&ecirc; Duẩn, Quận 1 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 20">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ĐO&Agrave;N LUẬT SƯ TH&Agrave;NH PHỐ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">104 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, Quận 3 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 21">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">VĂN PH&Ograve;NG QUỐC HỘI <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">54 Nguyễn Văn Trỗi, Quận 3 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 22">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">UB THANH TRA NH&Agrave; NƯỚC <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">13 Trần Quốc Thảo, Quận 3 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 23">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">CTY KINH DOANH QUẢN L&Yacute; NH&Agrave; TH&Agrave;NH PHỐ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">138 Hai Ba Trưng, Quận 1 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 24">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ĐỘI LUẬT SƯ TH&Agrave;NH PHỐ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">111 L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n, Quận 1 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 25">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&Ocirc;NG TY NH&Agrave; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">132 Đ&agrave;o Duy Từ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 26">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">KHU QUẢN L&Yacute; GIAO TH&Ocirc;NG Đ&Ocirc; THỊ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">152 Điện Bi&ecirc;n Phủ, Phường 25, Q.B&igrave;nh Thạnh <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 27">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">TRUNG T&Acirc;M TRỢ GI&Uacute;P PH&Aacute;P L&Yacute; NH&Agrave; NƯỚC TP <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">25/5 Ho&agrave;ng Việt, Phường 4, quận T&acirc;n B&igrave;nh <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 28">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">B&Aacute;O PH&Aacute;P LUẬT <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">47 Nguyễn Tri Phương, Quận 10 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 29; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="198" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 148.5pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TH&Agrave;NH PHỐ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">55 Mạc Đỉnh Chi, Quận 3 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="text-align: center">
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; width: 100%; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-border-alt: solid windowtext 1.0pt">
    <tbody>
        <tr style="height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="100%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; padding-left: 3.4pt; width: 100%; padding-right: 3.4pt; background: #e8edf9; height: 22.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span><strong>ĐIA CHỈ UBND 11 PHƯỜNG</strong> <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; display: none; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hide: all"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="text-align: center">
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; width: 100%; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-border-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-insideh: 1.0pt solid windowtext; mso-border-insidev: 1.0pt solid windowtext">
    <tbody>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đơn vị <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Điện thọai <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 1">
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">UBND P. T&Acirc;N SƠN NH&Igrave; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Số 6, Hẻm 126, Trương Vĩnh K&yacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4.087695 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 2">
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">UBND P. T&Acirc;Y THẠNH <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">200/12 Nguyễn Hữu Tiến P.T&acirc;y Thạnh QTP <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.163132<br />
            8.163157 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 3">
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">UBND P. SƠN KỲ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">32 Bờ Bao T&acirc;n Thắng <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.163552 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 4">
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">UBND P. T&Acirc;N QU&Yacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">1/7, T&acirc;n Qu&yacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.473894 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 5">
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">UBND P. T&Acirc;N TH&Agrave;NH <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">122, Độc Lập <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.100593 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 6">
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">UBND P. PH&Uacute; THỌ HO&Agrave; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2/2/63 L&ecirc; Th&uacute;c Hoạch <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.786501 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 7">
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">UBND P. PH&Uacute; THẠNH <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">198 Thoại Ngọc Hầu <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.648476 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 8">
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">UBND P. PH&Uacute; TRUNG <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">952, &Acirc;u Cơ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.659897 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 9">
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">UBND P. HO&Agrave; THẠNH <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">70/1A&nbsp;Huỳnh Thiện Lộc <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">9.735147 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 10">
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">UBND P. HIỆP T&Acirc;N <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">177/58, Lũy B&aacute;n B&iacute;ch <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">9.612839 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 11; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">UBND P. T&Acirc;N THỚI HO&Agrave; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">72, Lũy B&aacute;n B&iacute;ch <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">9.610364 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="text-align: center">
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; width: 100%; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-border-alt: solid windowtext 1.0pt">
    <tbody>
        <tr style="height: 22.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="100%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; padding-left: 3.4pt; width: 100%; padding-right: 3.4pt; background: #e8edf9; height: 22.5pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span><strong>ĐIA CHỈ C&Ocirc;NG AN&nbsp; 11 PHƯỜNG.</strong> <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; display: none; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hide: all"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p style="text-align: center">
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; width: 100%; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-border-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-insideh: 1.0pt solid windowtext; mso-border-insidev: 1.0pt solid windowtext">
    <tbody>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td width="35%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 35%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Đơn vị <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="44%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 44%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Địa chỉ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="15%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 15%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Điện thọai <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 1">
            <td width="35%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 35%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&Ocirc;NG AN P. T&Acirc;N SƠN NH&Igrave; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="44%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 44%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">213 T&acirc;n Sơn Nh&igrave; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="15%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 15%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.121962 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 2">
            <td width="35%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 35%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&Ocirc;NG AN P. T&Acirc;Y THẠNH <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="44%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 44%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">79 Chế Lan Vi&ecirc;n, P.T&acirc;y Thạnh, Q.TP <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="15%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 15%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.153527 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 3">
            <td width="35%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 35%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&Ocirc;NG AN P. SƠN KỲ <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="44%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 44%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">382/12/1 T&acirc;n Kỳ T&acirc;n Qu&yacute;, P.Sơn Kỳ, Q.TP <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="15%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 15%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4.083376 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 4">
            <td width="35%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 35%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&Ocirc;NG AN P. T&Acirc;N QU&Yacute; <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="44%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 44%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">11 Chung cư Nhi&ecirc;u Lộc C <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="15%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 15%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.470006 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 5">
            <td width="35%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 35%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&Ocirc;NG AN P. T&Acirc;N TH&Agrave;NH <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="44%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 44%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">146 Độc Lập, P.T&acirc;n Th&agrave;nh, Q.TP <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="15%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 15%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.426406 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 6">
            <td width="35%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 35%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&Ocirc;NG AN P. PH&Uacute; THỌ H&Ograve;A <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="44%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 44%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2/2/63 L&ecirc; Th&uacute;c Hoạch <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="15%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 15%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.657968 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 7">
            <td width="35%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 35%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&Ocirc;NG AN P. PH&Uacute; THẠNH <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="44%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 44%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">236 L&ecirc; Niệm <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="15%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 15%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.657968 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 8">
            <td width="35%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 35%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&Ocirc;NG AN P. PH&Uacute; TRUNG <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="44%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 44%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">952 &Acirc;u Cơ, P.Ph&uacute; Trung, Q.TP <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="15%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 15%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.652865 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 9">
            <td width="35%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 35%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&Ocirc;NG AN P. H&Ograve;A THẠNH <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td valign="top" width="44%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 44%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;70/1A Huỳnh Thiện Lộc <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="15%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 15%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">9.734060 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 10">
            <td width="35%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 35%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&Ocirc;NG AN P. HIỆP T&Acirc;N <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="44%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 44%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">177/52 Lũy B&aacute;n B&iacute;ch, P.Hiệp T&acirc;n, Q.TP <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="15%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 15%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">9.612769 <o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="height: 15pt; mso-yfti-irow: 11; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td width="35%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 35%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">C&Ocirc;NG AN P. T&Acirc;N THỚI H&Ograve;A <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="44%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 44%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">66 Lũy B&aacute;n B&iacute;ch, P.T&acirc;n Thới H&ograve;a, Q.TP <o:p></o:p></span></p>
            </td>
            <td width="15%" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 3.4pt; width: 15%; padding-right: 3.4pt; height: 15pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext 1.0pt">
            <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8.585417<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin: 6pt 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
Dân số địa lýDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 15pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt">VỊ TR&Iacute; ĐỊA L&Yacute;</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 13pt; mso-bidi-font-size: 8.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p style="line-height: 150%"><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_4" type="#_x0000_t75" o:allowoverlap="f" alt="http://www.tanphu.hochiminhcity.gov.vn/web/data/news/2005/10/389/bando_hc.jpg" o:spid="_x0000_s1026" style="z-index: 1; position: absolute; margin-top: 0px; width: 150pt; height: 276pt; visibility: visible; margin-left: 0px; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 3.75pt; mso-wrap-distance-top: 3.75pt; mso-wrap-distance-right: 3.75pt; mso-wrap-distance-bottom: 3.75pt; mso-position-horizontal: left; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: line"><v:imagedata o:title="bando_hc" src="file:///C:\Users\Ruby\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata><w:wrap type="square" anchory="line"></w:wrap></v:shape><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><img hspace="10" align="left" width="200" height="368" alt="" src="http://sonoivu:8026/Th%20vin%20hnh%20nh/2010-11/bando_hc.jpg" />Địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh quận T&acirc;n Ph&uacute;: Đ&ocirc;ng gi&aacute;p quận T&acirc;n B&igrave;nh; T&acirc;y gi&aacute;p quận B&igrave;nh T&acirc;n; Nam gi&aacute;p c&aacute;c quận 6,11; Bắc gi&aacute;p quận 12. <br />
<br />
Quận T&acirc;n Ph&uacute; ph&acirc;n chia th&agrave;nh 11 đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh trực thuộc gồm c&aacute;c phường : T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, T&acirc;y Thạnh, Sơn Kỳ, T&acirc;n Qu&yacute;, T&acirc;n Th&agrave;nh, Ph&uacute; Thọ H&ograve;a, Ph&uacute; Thạnh, Ph&uacute; Trung, H&ograve;a Thạnh, Hiệp T&acirc;n, T&acirc;n Thới H&ograve;a. <br />
<br />
<b><span style="color: navy">1 - Phường T&acirc;y Thạnh <br />
</span></b><br />
Địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh phường T&acirc;y Thạnh : Đ&ocirc;ng gi&aacute;p quận T&acirc;n B&igrave;nh; T&acirc;y gi&aacute;p phường Sơn Kỳ; Nam gi&aacute;p c&aacute;c phường Sơn Kỳ, T&acirc;n Sơn Nh&igrave;; Bắc gi&aacute;p quận 12. <br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ Diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n: 356,73 ha<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ D&acirc;n số t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/12/2004 l&agrave;: 37.995 người</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p></o:p></span></p>
<p style="line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: navy; font-size: 10pt">2 - Phường T&acirc;n Sơn Nh&igrave; </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><br />
<br />
Địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh phường T&acirc;n Sơn Nh&igrave; : Đ&ocirc;ng gi&aacute;p quận T&acirc;n B&igrave;nh; T&acirc;y gi&aacute;p phường T&acirc;n Qu&yacute;; Nam gi&aacute;p phường T&acirc;n Th&agrave;nh; Bắc gi&aacute;p c&aacute;c phường T&acirc;y Thạnh, Sơn Kỳ.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ Diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n: 112 ha<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ D&acirc;n số t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/12/2004 l&agrave;: 25.312 người<br />
<br />
<b><span style="color: navy">3 - Phường Sơn Kỳ <br />
</span></b><br />
Địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh phường Sơn Kỳ : Đ&ocirc;ng v&agrave; Bắc gi&aacute;p Phường T&acirc;y Thạnh; T&acirc;y gi&aacute;p quận B&igrave;nh T&acirc;n; Nam gi&aacute;p c&aacute;c phường T&acirc;n Qu&yacute;, T&acirc;n Sơn Nh&igrave;. <br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ Diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n: 212 ha<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ D&acirc;n số t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/12/2004 l&agrave;: 18.812 người<br />
<br />
<b><span style="color: navy">4 - Phường T&acirc;n Qu&yacute; <br />
</span></b><br />
Địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh phường T&acirc;n Qu&yacute; : Đ&ocirc;ng gi&aacute;p c&aacute;c phường T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, T&acirc;n Th&agrave;nh; T&acirc;y gi&aacute;p quận B&igrave;nh T&acirc;n; Nam gi&aacute;p phường Ph&uacute; Thọ H&ograve;a; Bắc gi&aacute;p phường Sơn Kỳ.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ Diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n: 178,49 ha<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ D&acirc;n số t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/12/2004 l&agrave;: 42.443 người<br />
<br />
<b><span style="color: navy">5 - Phường T&acirc;n Th&agrave;nh <br />
<br />
</span></b>Địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh phường T&acirc;n Th&agrave;nh : Đ&ocirc;ng gi&aacute;p quận T&acirc;n B&igrave;nh; T&acirc;y gi&aacute;p phường T&acirc;n Qu&yacute;; Nam gi&aacute;p c&aacute;c phường Ph&uacute; Thọ H&ograve;a, H&ograve;a Thạnh; Bắc gi&aacute;p phường T&acirc;n Sơn Nh&igrave;. <br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ Diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n: 99,49 ha<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ D&acirc;n số t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/12/2004 l&agrave;: 29.815 người<br />
<br />
<b><span style="color: navy">6 - Phường Ph&uacute; Thọ H&ograve;a <br />
</span></b><br />
Địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh phường Ph&uacute; Thọ H&ograve;a : Đ&ocirc;ng gi&aacute;p phường H&ograve;a Thạnh; T&acirc;y gi&aacute;p quận B&igrave;nh T&acirc;n; Nam gi&aacute;p phường Ph&uacute; Thạnh; Bắc gi&aacute;p c&aacute;c phường T&acirc;n Qu&yacute;, T&acirc;n Th&agrave;nh. <br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ Diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n: 123,22 ha<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ D&acirc;n số t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/12/2004 l&agrave;: 44.507 người<br />
<br />
<b><span style="color: navy">7 - Phường Ph&uacute; Thạnh <br />
</span></b><br />
Địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh phường Ph&uacute; Thạnh : Đ&ocirc;ng gi&aacute;p phường H&ograve;a Thạnh; T&acirc;y gi&aacute;p quận B&igrave;nh T&acirc;n; Nam gi&aacute;p phường Hiệp T&acirc;n; Bắc gi&aacute;p phường Ph&uacute; Thọ H&ograve;a.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ Diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n: 114 ha<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ D&acirc;n số t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/12/2004 l&agrave;: 32.736 người<br />
<br />
<b><span style="color: navy">8 - Phường Ph&uacute; Trung <br />
</span></b><br />
Địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh phường Ph&uacute; Trung : Đ&ocirc;ng gi&aacute;p quận T&acirc;n B&igrave;nh; T&acirc;y v&agrave; Bắc gi&aacute;p phường H&ograve;a Thạnh; Nam gi&aacute;p quận 11. <br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ Diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n: 89,65 ha<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ D&acirc;n số t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/12/2004 l&agrave;: 41.204 người<br />
<br />
<b><span style="color: navy">9 - Phường H&ograve;a Thạnh <br />
</span></b><br />
Địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh phường H&ograve;a Thạnh : Đ&ocirc;ng gi&aacute;p phường Ph&uacute; Trung; T&acirc;y gi&aacute;p c&aacute;c phường Ph&uacute; Thọ H&ograve;a, Ph&uacute; Thạnh, Hiệp T&acirc;n; Nam gi&aacute;p phường T&acirc;n Thới H&ograve;a; Bắc gi&aacute;p phường T&acirc;n Th&agrave;nh. <br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ Diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n: 93,08 ha<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ D&acirc;n số t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/12/2004 l&agrave;: 22.507 người<br />
<br />
<b><span style="color: navy">10 - Phường Hiệp T&acirc;n <br />
</span></b><br />
Địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh phường Hiệp T&acirc;n : Đ&ocirc;ng gi&aacute;p c&aacute;c phường H&ograve;a Thạnh, T&acirc;n Thới H&ograve;a; T&acirc;y gi&aacute;p quận B&igrave;nh T&acirc;n; Nam gi&aacute;p phường T&acirc;n Thới H&ograve;a; Bắc gi&aacute;p phường Ph&uacute; Thạnh.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ Diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n: 112,90 ha<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ D&acirc;n số t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/12/2004 l&agrave;: 24.872 người<br />
<br />
<b><span style="color: navy">11 - Phường T&acirc;n Thới H&ograve;a <br />
</span></b><br />
Địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh phường T&acirc;n Thới H&ograve;a : Đ&ocirc;ng gi&aacute;p quận 11; T&acirc;y gi&aacute;p quận B&igrave;nh T&acirc;n; Nam gi&aacute;p quận 6; Bắc gi&aacute;p c&aacute;c phường H&ograve;a Thạnh, Hiệp T&acirc;n.<br />
<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ Diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n: 114,60 ha<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ D&acirc;n số t&iacute;nh đến ng&agrave;y 31/12/2004 l&agrave;: 24.614 người</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt"><o:p></o:p></span></p>
Quy chế hoạt độngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves />
<w:TrackFormatting />
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF />
<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:SplitPgBreakAndParaMark />
<w:EnableOpenTypeKerning />
<w:DontFlipMirrorIndents />
<w:OverrideTableStyleHps />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math" />
<m:brkBin m:val="before" />
<m:brkBinSub m:val="&#45;-" />
<m:smallFrac m:val="off" />
<m:dispDef />
<m:lMargin m:val="0" />
<m:rMargin m:val="0" />
<m:defJc m:val="centerGroup" />
<m:wrapIndent m:val="1440" />
<m:intLim m:val="subSup" />
<m:naryLim m:val="undOvr" />
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="header" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Default Paragraph Font" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text Indent" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text Indent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Hyperlink" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Normal (Web)" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="No List" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Balloon Text" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" />
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:"Table Grid";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-unhide:no;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->  </span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">&nbsp;</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">QUY CHẾ</b></span></span>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Tổ chức v&agrave; hoạt động của</b>&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n</b><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="position: absolute; z-index: 251658752; left: 130px; margin-left: 279px; margin-top: 2px; width: 58px; height: 2px; top: 91px;"><img src="file:///C:\Users\trunglb\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" alt="" width="58" height="2" /></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">&ocirc;ng th&ocirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</b></span></span>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;text-align:center" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><i style="mso-bidi-font-style:normal">(Ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND</i></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span><span style="font-family: Times New Roman;">
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><i style="mso-bidi-font-style:
normal">Ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 9 năm 2016 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố)</i></span></span></p>
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center">&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Chương I</b></span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG</b></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Điều 1. Vị tr&iacute; v&agrave; chức năng</b>  </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n l&agrave; cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (gọi tắt l&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố) <span lang="VI">thực hiện chức năng tham mưu, gi&uacute;p Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố <span lang="VI">quản l&yacute; nh&agrave; nước về: n&ocirc;ng nghiệp; l&acirc;m nghiệp; di&ecirc;m nghiệp; thủy sản; thủy lợi; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n; ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai; chất lượng an to&agrave;n thực phẩm đối với n&ocirc;ng sản, l&acirc;m sản, thủy sản v&agrave; muối; về c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng thuộc ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n theo quy định ph&aacute;p luật v&agrave; theo ph&acirc;n c&ocirc;ng hoặc ủ</span>y<span lang="VI"> quyền của Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n</span> Th&agrave;nh phố<span lang="VI">, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Điều 2.</b> <span lang="VI">Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n c&oacute; tư c&aacute;ch ph&aacute;p nh&acirc;n, c&oacute; con dấu ri&ecirc;ng;</span><span lang="VI"> </span>được cấp kinh ph&iacute; hoạt động từ ng&acirc;n s&aacute;ch, được mở t&agrave;i khoản tại Kho bạc Nh&agrave; nước v&agrave; Ng&acirc;n h&agrave;ng theo quy định của ph&aacute;p luật.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; t&ecirc;n giao dịch bằng tiếng Anh l&agrave;: HOCHIMINH CITY DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (Viết tắt l&agrave; HCMC D.A.R.D)<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n đặt trụ sở tại số 176 Hai B&agrave; Trưng, phường ĐaKao, quận 1, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Điện thoại: 38 297652, 38 297614 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 38 294764;<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Email: snn@tphcm.gov.vn<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Website: <span style="background: white none repeat scroll 0% 0%;">sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">  <b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">Đ</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal">iều 3.</b> <span lang="VI">Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</span><span lang="VI"> </span><span lang="VI">chịu sự chỉ đạo, quản l&yacute; </span>trực tiếp về tổ chức, bi&ecirc;n chế v&agrave; c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c <span lang="VI">của Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n</span> Th&agrave;nh phố<span lang="VI">; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n.</span>  </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Chương II</b></span></span><span style="font-size: medium;"> </span><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN</b></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Điều 4. Nhiệm vụ v&agrave; quyền hạn</b></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">1. Tr&igrave;nh Ủ</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal">y</b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal"> Th&agrave;nh phố</b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">:</span></b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch d&agrave;i hạn, 05 năm v&agrave; h&agrave;ng năm; chương tr&igrave;nh, đề &aacute;n, dự &aacute;n về: n&ocirc;ng nghiệp; l&acirc;m nghiệp; di&ecirc;m nghiệp; thủy sản; thủy lợi; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n; chất lượng, an to&agrave;n thực phẩm đối với n&ocirc;ng sản, l&acirc;m sản, thủy sản v&agrave; muối; quy hoạch ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai ph&ugrave; hợp với quy hoạch tổng thể ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, mục ti&ecirc;u quốc ph&ograve;ng, an ninh của địa phương; chương tr&igrave;nh, biện ph&aacute;p tổ chức thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước về c&aacute;c lĩnh vực thuộc phạm vi quản l&yacute; nh&agrave; nước được giao;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v&agrave; cơ cấu tổ chức của Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, ti&ecirc;u chuẩn, chức danh l&atilde;nh đạo cấp Trưởng, cấp Ph&oacute; c&aacute;c tổ chức thuộc Sở</span>.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">2. Tr&igrave;nh Chủ tịch Ủ</span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal">y</b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal">Th&agrave;nh phố</b><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">:</span></b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">a) Dự thảo quyết định th&agrave;nh lập, s&aacute;p nhập, chia t&aacute;ch, giải thể c&aacute;c tổ chức thuộc Sở theo quy định của ph&aacute;p luật;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">b) Dự thảo quyết định, chỉ thị c&aacute; biệt thuộc thẩm quyền ban h&agrave;nh của Chủ tịch Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">; </span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">c) Ban h&agrave;nh Quy chế quản l&yacute;, phối hợp c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; chế độ th&ocirc;ng tin b&aacute;o c&aacute;o của c&aacute;c tổ chức ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> đặt tại địa b&agrave;n huyện với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde;.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">3.</span></b><span lang="VI"> Thực hiện c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật, quy hoạch, kế hoạch ph&aacute;t triển, chương tr&igrave;nh, đề &aacute;n, dự &aacute;n, ti&ecirc;u chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế</span><span lang="VI"> </span><span lang="VI">- kỹ thuật về: n&ocirc;ng nghiệp; l&acirc;m nghiệp; di&ecirc;m nghiệp; thủy sản; thủy lợi; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n; ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai; chất lượng an to&agrave;n thực phẩm đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt; th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, gi&aacute;o dục v&agrave; theo d&otilde;i thi h&agrave;nh ph&aacute;p luật về c&aacute;c lĩnh vực thuộc phạm vi quản l&yacute; nh&agrave; nước được giao.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">4. Về n&ocirc;ng nghiệp (trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nu&ocirc;i, th&uacute; y): </span></b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="DA">a) Tổ chức thực hiện </span><span lang="VI">quy hoạch,</span><span lang="DA"> kế hoạch, phương &aacute;n </span><span lang="VI">sử dụng đất d&agrave;nh cho trồng trọt v&agrave; chăn nu&ocirc;i sau khi được ph&ecirc; duyệt v&agrave; biện ph&aacute;p chống tho&aacute;i h&oacute;a, x&oacute;i m&ograve;n đất n&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> theo quy định;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">b) Tổ chức thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c giống c&acirc;y trồng, giống vật nu&ocirc;i, ph&acirc;n b&oacute;n, thức ăn chăn nu&ocirc;i, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc th&uacute; y v&agrave; c&aacute;c vật tư kh&aacute;c phục vụ sản xuất n&ocirc;ng nghiệp theo quy định của ph&aacute;p luật;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">c) Gi&uacute;p Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> chỉ đạo sản xuất n&ocirc;ng nghiệp, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp; thực hiện cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật canh t&aacute;c, nu&ocirc;i trồng; </span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">d) Tổ chức c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ thực vật, th&uacute; y, ph&ograve;ng, chống v&agrave; khắc phục hậu quả thi&ecirc;n tai, dịch bệnh động vật, thực vật đối với sản xuất n&ocirc;ng nghiệp; hướng dẫn v&agrave; tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về động vật, thực vật tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> theo quy định; thực hiện kiểm dịch cửa khẩu về động vật, thực vật theo quy định;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">đ) Quản l&yacute; v&agrave; sử dụng dự trữ địa phương về giống c&acirc;y trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc th&uacute; y, c&aacute;c vật tư h&agrave;ng ho&aacute; thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nu&ocirc;i tr&ecirc;n địa b&agrave;n sau khi được Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> ph&ecirc; duyệt;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">e) Thực hiện nhiệm vụ quản l&yacute; về giết mổ động vật theo quy định của ph&aacute;p luật;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">g) <span style="letter-spacing: -0.2pt;">Hướng dẫn v&agrave; tổ chức x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh thực h&agrave;nh sản xuất n&ocirc;ng nghiệp tốt (VietGAP) trong n&ocirc;ng nghiệp.</span></span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">5. Về l&acirc;m nghiệp:</span></b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">a) Hướng dẫn việc lập v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm thẩm định quy hoạch, kế hoạch bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển rừng của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>quận -<span lang="VI"> huyện;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">b) Gi&uacute;p Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> quản l&yacute; v&agrave; quyết định x&aacute;c lập c&aacute;c khu rừng ph&ograve;ng hộ, khu rừng đặc dụng, khu rừng sản xuất trong phạm vi quản l&yacute; của địa phương sau khi được ph&ecirc; duyệt; tổ chức thực hiện việc ph&acirc;n loại rừng, x&aacute;c định ranh giới c&aacute;c loại rừng, thống k&ecirc;, kiểm k&ecirc;, theo d&otilde;i diễn biến rừng theo hướng dẫn của Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n; </span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">c) Tổ chức thực hiện phương &aacute;n giao rừng cho </span>quận -<span lang="VI"> huyện v&agrave; x&atilde;</span> - phường c&oacute; rừng<span lang="VI"> sau khi được ph&ecirc; duyệt; tổ chức thực hiện việc giao rừng, cho thu&ecirc; rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng rừng, c&ocirc;ng nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất l&agrave; rừng trồng cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngo&agrave;i v&agrave; tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n nước ngo&agrave;i thực hiện dự &aacute;n đầu tư về l&acirc;m nghiệp tại Việt Nam; tổ chức việc lập v&agrave; quản l&yacute; hồ sơ giao, cho thu&ecirc; rừng v&agrave; đất để trồng rừng;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">d) Gi&uacute;p Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> chỉ đạo Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>quận - <span lang="VI">huyện thực hiện giao rừng, cho thu&ecirc; rừng cho hộ gia đ&igrave;nh, c&aacute; nh&acirc;n theo quy định;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện c&aacute;c quy định về giống c&acirc;y l&acirc;m nghiệp; tổ chức việc b&igrave;nh tuyển v&agrave; c&ocirc;ng nhận c&acirc;y mẹ, c&acirc;y đầu d&ograve;ng v&agrave; rừng giống tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">. X&acirc;y dựng phương &aacute;n, biện ph&aacute;p, chỉ đạo, kiểm tra về sản xuất giống c&acirc;y trồng l&acirc;m nghiệp v&agrave; sử dụng vật tư l&acirc;m nghiệp; trồng rừng; chế biến v&agrave; bảo quản l&acirc;m sản; ph&ograve;ng, chống dịch bệnh g&acirc;y hại rừng; ph&ograve;ng, chữa ch&aacute;y rừng;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">e) Chịu tr&aacute;ch nhiệm ph&ecirc; duyệt phương &aacute;n điều chế rừng, thiết kế khai th&aacute;c rừng v&agrave; thiết kế c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&acirc;m sinh; gi&uacute;p Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> chỉ đạo v&agrave; kiểm tra việc trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng ph&ograve;ng hộ; ph&aacute;t triển c&acirc;y l&acirc;m nghiệp ph&acirc;n t&aacute;n theo quy định; </span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">g) Hướng dẫn, kiểm tra: việc cho ph&eacute;p mở cửa rừng khai th&aacute;c v&agrave; giao kế hoạch khai th&aacute;c cho chủ rừng l&agrave; tổ chức v&agrave; Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>quận - <span lang="VI">huyện sau khi được ph&ecirc; duyệt; việc thực hiện c&aacute;c quy định về tr&aacute;ch nhiệm của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>quận -<span lang="VI"> huyện, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>phường -<span lang="VI"> x&atilde; trong quản l&yacute;, bảo vệ rừng ở địa phương; việc phối hợp v&agrave; huy động lực lượng, phương tiện của c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n trong bảo vệ rừng, quản l&yacute; l&acirc;m sản v&agrave; ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y rừng.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">6. Về di&ecirc;m nghiệp:</span></b><span lang="VI"> Hướng dẫn, kiểm tra việc sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến muối ở địa phương. </span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">7. Về thủy sản:</span></b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">a) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện quy định ph&aacute;p luật về nu&ocirc;i trồng, khai th&aacute;c, bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t triển nguồn lợi thủy sản; h&agrave;nh lang cho c&aacute;c lo&agrave;i thủy sản di chuyển khi &aacute;p dụng c&aacute;c h&igrave;nh thức khai th&aacute;c thủy sản; c&ocirc;ng bố bổ sung những nội dung quy định của Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n về danh mục c&aacute;c lo&agrave;i thủy sản bị cấm khai th&aacute;c v&agrave; thời gian cấm khai th&aacute;c; c&aacute;c phương ph&aacute;p khai th&aacute;c, loại nghề khai th&aacute;c, ngư cụ cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng; chủng loại, k&iacute;ch cỡ tối thiểu c&aacute;c lo&agrave;i thủy sản được ph&eacute;p khai th&aacute;c; m&ugrave;a vụ, ngư trường khai th&aacute;c; khu vực cấm khai th&aacute;c v&agrave; khu vực cấm khai th&aacute;c c&oacute; thời hạn cho ph&ugrave; hợp với hoạt động khai th&aacute;c nguồn lợi thủy sản của </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> về x&aacute;c lập c&aacute;c khu bảo tồn biển, </span><span lang="VI">khu bảo tồn v&ugrave;ng nước nội địa</span><span lang="VI"> của </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">; quy chế quản l&yacute; khu bảo tồn biển, </span><span lang="VI">khu bảo tồn v&ugrave;ng nước nội địa</span><span lang="VI"> do </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> quản l&yacute; v&agrave; quy chế v&ugrave;ng khai th&aacute;c thủy sản ở s&ocirc;ng, hồ, đầm, ph&aacute; v&agrave; c&aacute;c v&ugrave;ng nước tự nhi&ecirc;n kh&aacute;c thuộc phạm vi quản l&yacute; của </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> theo hướng dẫn của Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">c) Tổ chức đ&aacute;nh gi&aacute; nguồn lợi thủy sản; tổ chức tuần tra, kiểm so&aacute;t, ph&aacute;t hiện v&agrave; xử l&yacute; vi phạm ph&aacute;p luật về thủy sản tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> thuộc phạm vi quản l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">d) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện ph&ograve;ng, chống dịch bệnh thủy sản theo quy định;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">đ) Quản l&yacute; thức ăn, chế phẩm sinh học, h&oacute;a chất để xử l&yacute;, cải tạo m&ocirc;i trường d&ugrave;ng trong thủy sản theo quy định;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">e) Hướng dẫn, kiểm tra việc lập quy hoạch chi tiết c&aacute;c v&ugrave;ng nu&ocirc;i trồng thủy sản. Chịu tr&aacute;ch nhiệm thẩm định quy hoạch, kế hoạch nu&ocirc;i trồng thủy sản của cấp huyện v&agrave; tổ chức thực hiện việc quản l&yacute; v&ugrave;ng nu&ocirc;i trồng thủy sản tập trung;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">g) Tham mưu v&agrave; gi&uacute;p Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> tổ chức thực hiện việc giao, cho thu&ecirc;, thu hồi mặt nước biển thuộc </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> quản l&yacute; để nu&ocirc;i trồng thủy sản theo quy định;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">h) Tổ chức kiểm tra chất lượng v&agrave; kiểm dịch giống thủy sản ở c&aacute;c cơ sở sản xuất giống thủy sản; tổ chức thực hiện ph&ograve;ng trừ v&agrave; khắc phục hậu quả dịch bệnh thủy sản tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>Th&agrave;nh phố <span lang="VI">theo quy định;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">i) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện c&aacute;c quy định về ph&acirc;n cấp quản l&yacute; t&agrave;u c&aacute;, cảng c&aacute;, bến c&aacute;, tuyến bờ, khu neo đậu tr&aacute;nh, tr&uacute; b&atilde;o của t&agrave;u c&aacute; v&agrave; đăng kiểm, đăng k&yacute; t&agrave;u c&aacute; thuộc phạm vi quản l&yacute; của </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> theo quy định ph&aacute;p luật; về quy chế v&agrave; tổ chức quản l&yacute; hoạt động của chợ thủy sản đầu mối;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">k) Phối hợp với lực lượng Kiểm ngư của Trung ương tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm so&aacute;t, ph&aacute;t hiện v&agrave; xử l&yacute; vi phạm ph&aacute;p luật.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">8. Về thủy lợi:</span></b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện c&aacute;c quy định của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> về ph&acirc;n cấp quản l&yacute; c&aacute;c hồ chứa nước thủy lợi, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy lợi v&agrave; chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u cấp, tho&aacute;t nước n&ocirc;ng th&ocirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">; hướng dẫn, kiểm tra về việc x&acirc;y dựng, khai th&aacute;c, sử dụng v&agrave; bảo vệ c&aacute;c hồ chứa nước thủy lợi; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy lợi thuộc nhiệm vụ của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">; tổ chức thực hiện chương tr&igrave;nh, mục ti&ecirc;u cấp, tho&aacute;t nước n&ocirc;ng th&ocirc;n đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">b) Thực hiện c&aacute;c quy định về quản l&yacute; s&ocirc;ng, suối, khai th&aacute;c sử dụng v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c d&ograve;ng s&ocirc;ng, suối tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> theo quy hoạch, kế hoạch đ&atilde; được cấp c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">c) Hướng dẫn, kiểm tra v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm về việc x&acirc;y dựng, khai th&aacute;c, bảo vệ đ&ecirc; điều, bảo vệ c&ocirc;ng tr&igrave;nh ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai; x&acirc;y dựng phương &aacute;n, biện ph&aacute;p v&agrave; tổ chức thực hiện việc ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> theo quy định của ph&aacute;p luật;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">d) Hướng dẫn việc x&acirc;y dựng quy hoạch sử dụng đất thủy lợi, tổ chức cắm mốc chỉ giới tr&ecirc;n thực địa v&agrave; x&acirc;y dựng kế hoạch, biện ph&aacute;p thực hiện việc di dời c&ocirc;ng tr&igrave;nh, nh&agrave; ở li&ecirc;n quan tới phạm vi bảo vệ đ&ecirc; điều v&agrave; ở b&atilde;i s&ocirc;ng theo quy định;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện c&aacute;c quy định quản l&yacute; nh&agrave; nước về khai th&aacute;c v&agrave; bảo vệ c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy lợi; về h&agrave;nh lang bảo vệ đ&ecirc; đối với đ&ecirc; cấp IV, cấp V; việc quyết định ph&acirc;n lũ, chậm lũ để hộ đ&ecirc; trong phạm vi của </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> theo quy định;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">e) Hướng dẫn, kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c tưới, ti&ecirc;u phục vụ sản xuất n&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n theo quy định.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">9. Về ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n:</span></b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">a) Tổng hợp, tr&igrave;nh Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> về cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, biện ph&aacute;p khuyến kh&iacute;ch ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n; ph&aacute;t triển <span style="letter-spacing: -0.1pt;">kinh tế hộ, kinh tế trang trại n&ocirc;ng th&ocirc;n, kinh tế hợp t&aacute;c, hợp t&aacute;c x&atilde; n&ocirc;ng, l&acirc;m, ngư, di&ecirc;m nghiệp gắn với ng&agrave;nh nghề, l&agrave;ng nghề n&ocirc;ng th&ocirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span></span><span style="letter-spacing: -0.1pt;">cấp phường - x&atilde;</span><span style="letter-spacing: -0.1pt;" lang="VI">. T</span><span lang="VI">heo d&otilde;i, tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> về ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện c&aacute;c quy định ph&acirc;n c&ocirc;ng, ph&acirc;n cấp thẩm định c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n li&ecirc;n quan đến di d&acirc;n, t&aacute;i định cư trong n&ocirc;ng nghiệp, n&ocirc;ng th&ocirc;n; <span style="letter-spacing: -0.3pt;">kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế v&agrave; chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n; việc ph&aacute;t triển ng&agrave;nh nghề, l&agrave;ng nghề n&ocirc;ng th&ocirc;n gắn với hộ gia đ&igrave;nh v&agrave; hợp t&aacute;c x&atilde; </span>tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>Th&agrave;nh phố<span style="letter-spacing: -0.3pt;" lang="VI">; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ph&ecirc; duyệt; </span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">c) Hướng dẫn ph&aacute;t triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp t&aacute;c, hợp t&aacute;c x&atilde;, ph&aacute;t triển ng&agrave;nh, nghề, l&agrave;ng nghề n&ocirc;ng th&ocirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="letter-spacing: -0.1pt;" lang="VI">d) </span><span lang="VI">Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c x&oacute;a bỏ c&acirc;y c&oacute; chứa chất g&acirc;y nghiện theo quy định; định canh, di d&acirc;n, t&aacute;i định cư trong n&ocirc;ng nghiệp, n&ocirc;ng th&ocirc;n; <span style="letter-spacing: -0.3pt;">đ&agrave;o tạo nghề n&ocirc;ng nghiệp cho lao động n&ocirc;ng th&ocirc;n;</span> </span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">đ) Tổ chức thực hiện chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n hoặc hợp phần của chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n xo&aacute; đ&oacute;i giảm ngh&egrave;o, x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới; x&acirc;y dựng khu d&acirc;n cư; x&acirc;y dựng cơ sở hạ tầng n&ocirc;ng th&ocirc;n theo ph&acirc;n c&ocirc;ng hoặc ủy quyền của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">10. Về chế biến v&agrave; thương mại n&ocirc;ng sản, l&acirc;m sản, thủy sản v&agrave; muối:</span></b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, chương tr&igrave;nh, cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;t triển lĩnh vực chế biến gắn với sản xuất v&agrave; thị trường c&aacute;c ng&agrave;nh h&agrave;ng thuộc phạm vi quản lý nh&agrave; nước của Sở</span> N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n<span lang="VI">; ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;t triển cơ điện n&ocirc;ng nghiệp, ng&agrave;nh nghề, l&agrave;ng nghề gắn với hộ gia đ&igrave;nh v&agrave; hợp t&aacute;c x&atilde; sau khi được cấp c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">b) Hướng dẫn, kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh ph&aacute;t triển chế biến, bảo quản đối với c&aacute;c ng&agrave;nh h&agrave;ng n&ocirc;ng, l&acirc;m, thủy sản v&agrave; muối; lĩnh vực cơ điện n&ocirc;ng nghiệp, ng&agrave;nh nghề, l&agrave;ng nghề n&ocirc;ng th&ocirc;n thuộc phạm vi quản lý của Sở;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">c) Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c dự b&aacute;o thị trường, x&uacute;c tiến thương mại n&ocirc;ng sản, l&acirc;m sản, thủy sản v&agrave; muối thuộc phạm vi quản lý của Sở;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">d) Phối hợp với cơ quan li&ecirc;n quan tổ chức c&ocirc;ng t&aacute;c x&uacute;c tiến thương mại đối với sản phẩm n&ocirc;ng sản, l&acirc;m sản, thủy sản v&agrave; muối.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">11. Về chất lượng, an to&agrave;n thực phẩm n&ocirc;ng sản, l&acirc;m sản, thủy sản v&agrave; muối:</span></b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">a) Hướng dẫn, kiểm tra v&agrave; thực hiện chứng nhận chất lượng, an to&agrave;n thực phẩm đối với sản phẩm n&ocirc;ng, l&acirc;m, thủy sản v&agrave; muối tr&ecirc;n địa b&agrave;n theo quy định của ph&aacute;p luật;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">b) Thống k&ecirc;, đ&aacute;nh gi&aacute;, ph&acirc;n loại về điều kiện đảm bảo chất lượng, an to&agrave;n thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; sản phẩm n&ocirc;ng, l&acirc;m, thủy sản, muối;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">c) Thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh gi&aacute;m s&aacute;t an to&agrave;n thực phẩm, đ&aacute;nh gi&aacute; nguy cơ v&agrave; truy xuất nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y mất an to&agrave;n thực phẩm tr&ecirc;n địa b&agrave;n theo quy định; </span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">d) Xử l&yacute; thực phẩm mất an to&agrave;n theo hướng dẫn của Cục quản l&yacute; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh v&agrave; quy định ph&aacute;p luật;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">đ) Quản l&yacute; hoạt động chứng nhận hợp quy, c&ocirc;ng bố hợp quy, cấp giấy x&aacute;c nhận nội dung quảng c&aacute;o về chất lượng, an to&agrave;n thực phẩm n&ocirc;ng sản thuộc phạm vi quản l&yacute; theo quy định ph&aacute;p luật;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">e) Quản l&yacute; hoạt động kiểm nghiệm, tổ chức cung ứng dịch vụ c&ocirc;ng về chất lượng, an to&agrave;n thực phẩm n&ocirc;ng, l&acirc;m, thủy sản v&agrave; muối theo quy định của ph&aacute;p luật.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">12. </span></b><span lang="VI">Tổ chức thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c khuyến n&ocirc;ng theo quy định của ph&aacute;p luật.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">13.</span></b><span lang="VI"> X&acirc;y dựng v&agrave; hướng dẫn thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p bảo vệ m&ocirc;i trường trong sản xuất n&ocirc;ng nghiệp, l&acirc;m nghiệp, di&ecirc;m nghiệp, thủy sản v&agrave; hoạt động ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n tại địa phương; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ bảo t&ocirc;̀n và phát tri&ecirc;̉n b&ecirc;̀n vững đa dạng sinh học trong n&ocirc;ng nghiệp, l&acirc;m nghiệp, thủy sản theo quy định của ph&aacute;p luật.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">14.</span></b><span lang="VI"> Tổ chức thực hiện v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm về gi&aacute;m định, đăng kiểm, đăng k&yacute;, cấp v&agrave; thu hồi giấy ph&eacute;p, chứng nhận, chứng chỉ h&agrave;nh nghề thuộc phạm vi quản l&yacute; của Sở theo quy định của ph&aacute;p luật, ph&acirc;n c&ocirc;ng, ủy quyền của Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> v&agrave; hướng dẫn của Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">15.</span></b><span lang="VI"> X&acirc;y dựng hệ thống th&ocirc;ng tin, lưu trữ tư liệu về n&ocirc;ng nghiệp, l&acirc;m nghiệp, thủy sản, thủy lợi, di&ecirc;m nghiệp, ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n; tổ chức c&ocirc;ng t&aacute;c thống k&ecirc; diễn biến đất n&ocirc;ng nghiệp, đất l&acirc;m nghiệp, đất di&ecirc;m nghiệp, diễn biến rừng, mặt nước nu&ocirc;i trồng thủy sản v&agrave; hoạt động thống k&ecirc; phục vụ y&ecirc;u cầu quản l&yacute; theo quy định.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">  <b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">16.</span></b><span lang="VI"> Thực hiện nhiệm vụ quản l&yacute; đầu tư x&acirc;y dựng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh theo quy định của ph&aacute;p luật; hướng dẫn, kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; việc thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n v&agrave; x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển về n&ocirc;ng nghiệp, l&acirc;m nghiệp, thủy sản, thủy lợi, di&ecirc;m nghiệp, ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">; chịu tr&aacute;ch nhiệm thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n được giao.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">17.</span></b><span lang="VI"> Thực hiện hợp t&aacute;c quốc tế về c&aacute;c lĩnh vực thuộc phạm vi quản l&yacute; của Sở v&agrave; theo ph&acirc;n c&ocirc;ng hoặc ủy quyền của Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">, quy định của ph&aacute;p luật.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">18.</span></b><span lang="VI"> Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập trực thuộc Sở v&agrave; c&aacute;c đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập hoạt động trong lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp, l&acirc;m nghiệp, di&ecirc;m nghiệp, thủy sản, thủy lợi, ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai, chất lượng an to&agrave;n thực phẩm đối với n&ocirc;ng sản, l&acirc;m sản, thủy sản v&agrave; muối của </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> theo quy định của ph&aacute;p luật; chịu tr&aacute;ch nhiệm về c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng do Sở tổ chức thực hiện.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">19.</span></b><span lang="VI"> Gi&uacute;p Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> quản l&yacute; nh&agrave; nước đối với c&aacute;c doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nh&acirc;n, c&aacute;c hội v&agrave; c&aacute;c tổ chức phi ch&iacute;nh phủ thuộc c&aacute;c lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp, l&acirc;m nghiệp, thủy sản, thủy lợi, di&ecirc;m nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n theo quy định của ph&aacute;p luật.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">20.</span></b><span lang="VI"> Thực hiện quyền, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; nghĩa vụ của chủ sở hữu nh&agrave; nước theo ph&acirc;n c&ocirc;ng, ph&acirc;n cấp của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> đối với c&aacute;c c&ocirc;ng ty tr&aacute;ch nhiệm hữu hạn một th&agrave;nh vi&ecirc;n do nh&agrave; nước l&agrave;m chủ sở hữu v&agrave; phần vốn nh&agrave; nước đầu tư v&agrave;o c&aacute;c doanh nghiệp kh&aacute;c theo quy định của ph&aacute;p luật.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">21.</span></b><span lang="VI"> Hướng dẫn chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ đối với Ph&ograve;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n </span>(hoặc Ph&ograve;ng Kinh tế) <span lang="VI">thuộc Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>quận - <span lang="VI">huyện, chức danh chuy&ecirc;n m&ocirc;n thuộc Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>phường - <span lang="VI">x&atilde; v&agrave; kiểm tra việc thực hiện quy chế quản l&yacute;, phối hợp c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; chế độ th&ocirc;ng tin b&aacute;o c&aacute;o của tổ chức n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> đặt tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>quận -<span lang="VI"> huyện với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>quận -<span lang="VI"> huyện; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>phường - <span lang="VI">x&atilde; với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>phường -<span lang="VI"> x&atilde;.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">22.</span></b><span lang="VI"> Tổ chức nghi&ecirc;n cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o sản xuất của ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">23.</span></b><span lang="VI"> Thanh tra, kiểm tra v&agrave; giải quyết khiếu nại, tố c&aacute;o; ph&ograve;ng, chống tham nhũng; thực h&agrave;nh tiết kiệm, chống l&atilde;ng ph&iacute; v&agrave; xử l&yacute; vi phạm ph&aacute;p luật về n&ocirc;ng nghiệp, l&acirc;m nghiệp, di&ecirc;m nghiệp, thủy sản, thủy lợi, ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai, chất lượng an to&agrave;n thực phẩm đối với n&ocirc;ng sản, l&acirc;m sản, thủy sản v&agrave; muối trong phạm vi quản l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật hoặc ủy quyền của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">24.</span></b><span lang="VI"> Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai; bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển rừng; x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới; nước sạch v&agrave; vệ sinh m&ocirc;i trường n&ocirc;ng th&ocirc;n; sa mạc h&oacute;a; quản l&yacute; bu&ocirc;n b&aacute;n c&aacute;c lo&agrave;i động, thực vật hoang d&atilde; nguy cấp qu&yacute; hiếm; ph&ograve;ng, chống dịch bệnh trong n&ocirc;ng nghiệp, l&acirc;m nghiệp, thủy sản tr&ecirc;n địa b&agrave;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">25.</span></b><span lang="VI"> Chỉ đạo v&agrave; tổ chức thực hiện chương tr&igrave;nh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh trong c&aacute;c lĩnh vực thuộc phạm vi quản l&yacute; nh&agrave; nước của Sở sau khi được Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> ph&ecirc; duyệt.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">26.</span></b><span lang="VI"> Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ c&ocirc;ng t&aacute;c của văn ph&ograve;ng, ph&ograve;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ, chi cục, đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập thuộc Sở ph&ugrave; hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n v&agrave; theo quy định của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">27.</span></b><span lang="VI"> Quản l&yacute; tổ chức bộ m&aacute;y, bi&ecirc;n chế c&ocirc;ng chức, cơ cấu ngạch c&ocirc;ng chức, vị tr&iacute; việc l&agrave;m, cơ cấu vi&ecirc;n chức theo chức danh nghề nghiệp v&agrave; số lượng người l&agrave;m việc trong c&aacute;c đơn vị sự nghiệp c&ocirc;ng lập; thực hiện chế độ tiền lương v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch, chế độ đ&atilde;i ngộ, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; lao động thuộc phạm vi quản l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; theo sự ph&acirc;n c&ocirc;ng hoặc ủy quyền của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">; tổ chức đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch x&atilde;, phường, thị trấn l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; về n&ocirc;ng nghiệp; l&acirc;m nghiệp; di&ecirc;m nghiệp; thủy sản; thủy lợi; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n; ph&ograve;ng, chống thi&ecirc;n tai; chất lượng an to&agrave;n thực phẩm đối với n&ocirc;ng sản, l&acirc;m sản, thủy sản v&agrave; muối theo quy định của Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">28.</span></b><span lang="VI"> Quản l&yacute; v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm về t&agrave;i ch&iacute;nh, t&agrave;i sản được giao theo quy định của ph&aacute;p luật, theo ph&acirc;n c&ocirc;ng hoặc ủy quyền của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">29.</span></b><span lang="VI"> Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c th&ocirc;ng tin, b&aacute;o c&aacute;o định kỳ hoặc đột xuất về t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> v&agrave; Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">30.</span></b><span lang="VI"> Thực hiện nhiệm vụ kh&aacute;c do Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> giao v&agrave; theo quy định của ph&aacute;p luật.</span></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">&nbsp;</span></span><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:5.0pt;margin-left:0cm;text-align:center" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">CHƯƠNG III</b></span></span><span style="font-size: medium;"> </span><span style="font-family: Times New Roman;"> </span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:5.0pt;margin-left:0cm;text-align:center" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">TỔ CHỨC BỘ M&Aacute;Y V&Agrave; CHẾ ĐỘ L&Agrave;M VIỆC</b></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Điều 5. L&atilde;nh đạo Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</b>  </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">1.</b><span lang="VI"> Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n c&oacute; Gi&aacute;m đốc v&agrave; c&aacute;c Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc. <span style="color: black; background: white none repeat scroll 0% 0%;">Số lượng Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở kh&ocirc;ng qu&aacute; 0</span></span><span style="color: black; background: white none repeat scroll 0% 0%;">3</span><span style="color: black; background: white none repeat scroll 0% 0%;" lang="VI"> người</span><span style="color: black; background: white none repeat scroll 0% 0%;">; số lượng </span><span style="color: black; background: white none repeat scroll 0% 0%;" lang="VI">Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc</span><span style="color: black; background: white none repeat scroll 0% 0%;"> hiện c&oacute; nhiều hơn so với quy định th&igrave; tiếp tục duy tr&igrave; để đảm bảo ổn định v&agrave; chỉ được bổ sung th&ecirc;m </span><span style="color: black; background: white none repeat scroll 0% 0%;">Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc khi số lượng Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc chưa đạt đủ số lượng theo quy định.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">2.</b> <span lang="VI">Gi&aacute;m đốc Sở l&agrave; người đứng đầu Sở, chịu tr&aacute;ch nhiệm trước Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">, Chủ tịch Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> v&agrave; trước ph&aacute;p luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng việc được Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> ph&acirc;n c&ocirc;ng hoặc ủy quyền; chịu tr&aacute;ch nhiệm b&aacute;o c&aacute;o c&ocirc;ng t&aacute;c trước Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> v&agrave; Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n khi c&oacute; y&ecirc;u cầu; cung cấp t&agrave;i liệu cần thiết theo y&ecirc;u cầu của Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI">; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> về những vấn đề trong phạm vi ng&agrave;nh, lĩnh vực quản l&yacute;; phối hợp với Gi&aacute;m đốc Sở kh&aacute;c, người đứng đầu c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội, c&aacute;c cơ quan c&oacute; li&ecirc;n quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; </span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">3.</b><span lang="VI"> Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở l&agrave; người gi&uacute;p Gi&aacute;m đốc Sở phụ tr&aacute;ch một số mặt c&ocirc;ng t&aacute;c, chịu tr&aacute;ch nhiệm trước Gi&aacute;m đốc Sở v&agrave; trước ph&aacute;p luật về nhiệm vụ được ph&acirc;n c&ocirc;ng. Khi Gi&aacute;m đốc Sở vắng mặt, một Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở được Gi&aacute;m đốc Sở ủy nhiệm điều h&agrave;nh c&aacute;c hoạt động của Sở;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">4.</b><span lang="VI"> Việc bổ nhiệm Gi&aacute;m đốc v&agrave; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở do Chủ tịch Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> quyết định theo ti&ecirc;u chuẩn chức danh </span>do <span lang="VI">Bộ trưởng Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n ban h&agrave;nh v&agrave; theo quy định của ph&aacute;p luật. Gi&aacute;m đốc, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n kh&ocirc;ng ki&ecirc;m nhiệm </span>chức danh <span lang="VI">Chi cục trưởng</span> c&aacute;c Chi cục trực thuộc<span lang="VI">. Trường hợp phải ki&ecirc;m nhiệm th&igrave; thời gian ki&ecirc;m nhiệm kh&ocirc;ng qu&aacute; 12 th&aacute;ng.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">5.</b> <span lang="VI">Việc miễn nhiệm, điều động, lu&acirc;n chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu v&agrave; thực hiện chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với Gi&aacute;m đốc v&agrave; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố<span lang="VI"> quyết định theo quy định của ph&aacute;p luật.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Điều 6. Cơ cấu tổ chức bộ m&aacute;y Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</b></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">  <b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="VI">1. </span></b><b style="mso-bidi-font-weight:normal">Cơ cấu tổ chức bộ m&aacute;y</b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">a) C&aacute;c ph&ograve;ng ban chuy&ecirc;n m&ocirc;n<span lang="VI"> Sở:</span><span lang="VI"> </span><span lang="VI">C&aacute;c ph&ograve;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ, văn ph&ograve;ng v&agrave; thanh tra </span>của Sở c&oacute;<span lang="VI"> 06</span> ph&ograve;ng<span lang="VI">, cụ thể:</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">- Văn ph&ograve;ng Sở; </span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">- Thanh tra Sở; </span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">- Ph&ograve;ng Tổ chức c&aacute;n bộ; </span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">- Ph&ograve;ng Kế hoạch</span> -<span lang="VI"> T&agrave;i ch&iacute;nh; </span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">- <span lang="VI">Ph&ograve;ng Quản l&yacute; đầ</span>u tư;<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">- Ph&ograve;ng Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">b)<span lang="VI"> C&aacute;c </span>cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh, <span class="NormalTimesNewRomanChar"><span lang="VI">gồm:</span></span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="IT">- Chi cục Kiểm l&acirc;m;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">-<span lang="VI"> Chi cục Thủy sản</span><span lang="IT">;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="IT">- Chi cục Thủy lợi;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">- <span lang="VI">Chi cục Chăn nu&ocirc;i v&agrave; Th&uacute; y</span>;<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="IT">- Chi cục Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">-<span lang="VI"> Chi cục Trồng trọt v&agrave; Bảo vệ thực vật</span>;<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="IT">- Chi cục Quản l&yacute; chất lượng N&ocirc;ng l&acirc;m sản v&agrave; Thuỷ sản;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="IT">- Văn ph&ograve;ng Điều phối Chương tr&igrave;nh x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="IT">c) C&aacute;c đơn vị sự nghiệp:</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="IT">- Trung t&acirc;m Khuyến n&ocirc;ng;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="IT">- Trung t&acirc;m C&ocirc;ng nghệ sinh học;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="IT">- Trung t&acirc;m Giống c&acirc;y trồng, vật nu&ocirc;i v&agrave; thuỷ sản;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="IT">- Trung t&acirc;m Tư vấn v&agrave; Hỗ trợ </span><span style="letter-spacing: -0.3pt;">Chuyển dịch cơ cấu kinh tế </span><span lang="IT">n&ocirc;ng nghiệp;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">- Trường Trung cấp Kỹ thuật N&ocirc;ng nghiệp;<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="IT">- Ban Quản l&yacute; Trung t&acirc;m Thủy sản;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="IT">- Ban Quản l&yacute; Rừng ph&ograve;ng hộ B&igrave;nh Ch&aacute;nh - Củ Chi;</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">- Ban Quản l&yacute; dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="IT">2.</span></b><span lang="IT"> Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ph&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; ủy quyền, Gi&aacute;m đốc Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n phối hợp Sở Nội vụ tr&igrave;nh Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố xem x&eacute;t việc th&agrave;nh lập mới, s&aacute;p nhập, giải thể, bổ sung, điều chỉnh chức năng c&aacute;c đơn vị trực thuộc theo quy định của ph&aacute;p luật.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="IT">3.</span></b><span lang="IT"> </span>Nhiệm vụ v&agrave; bi&ecirc;n chế của c&aacute;c ph&ograve;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ do Gi&aacute;m đốc Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n quy định ph&ugrave; hợp với chức năng, nhiệm vụ Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n; Gi&aacute;m đốc Sở b<span lang="IT">an h&agrave;nh Quy chế tổ chức v&agrave; hoạt động của c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo ủy quyền của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal">4.</b> C&aacute;c chức danh l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng ban chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; c&aacute;c đơn vị trực thuộc Sở do <span lang="VI">Gi&aacute;m đốc Sở</span> bổ nhiệm, miễn nhiệm, trừ c&aacute;c chức danh do <span lang="VI">Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố, Sở Nội vụ Th&agrave;nh phố bổ nhiệm theo ph&acirc;n cấp quản l&yacute; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức của <span lang="VI">Ủ</span>y<span lang="VI"> ban nh&acirc;n d&acirc;n </span>Th&agrave;nh phố. <br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="IT">Điều 7. Bi&ecirc;n chế c&ocirc;ng chức v&agrave; số lượng người l&agrave;m việc (bi&ecirc;n chế sự nghiệp) </span></b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="NL">1.</span></b><span lang="NL"> Bi&ecirc;n chế c&ocirc;ng chức c&aacute;c ph&ograve;ng tham mưu tổng hợp v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ thuộc Sở; c&aacute;c Chi cục thuộc Sở được Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố quyết định ph&acirc;n </span>bổ h&agrave;ng năm tr&ecirc;n cơ sở Đề &aacute;n x&aacute;c định vị tr&iacute; việc l&agrave;m v&agrave; cơ cấu ngạch c&ocirc;ng chức được ph&ecirc; duyệt.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="IT">2.</span></b><span lang="IT"> </span>Số lượng người l&agrave;m việc trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố quyết định ph&acirc;n bổ h&agrave;ng năm tr&ecirc;n cơ sở Đề &aacute;n x&aacute;c định vị tr&iacute; việc l&agrave;m v&agrave; số lượng người l&agrave;m việc được ph&ecirc; duyệt.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="IT">3.</span></b><span lang="IT"> Bi&ecirc;n chế c&ocirc;ng chức, bi&ecirc;n chế sự nghiệp của Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n được Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố giao h&agrave;ng năm tr&ecirc;n cơ sở vị tr&iacute; việc l&agrave;m ph&ugrave; hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Sở. </span></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:5.0pt;margin-left:0cm;text-align:center" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="IT">CHƯƠNG IV</span></b></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:5.0pt;margin-left:0cm;text-align:center" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="IT">C&Aacute;C MỐI QUAN HỆ C&Ocirc;NG T&Aacute;C</span></b></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="IT">Điều 8. Đối với Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</span></b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="IT">1.</span></b><span lang="IT"> </span><span lang="VI">Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</span><span lang="VI"> </span><span lang="VI">chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n.</span> Sở c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm b&aacute;o c&aacute;o kết quả hoạt động v&agrave; kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c định kỳ hoặc đột xuất, thực hiện &yacute; kiến chỉ đạo của Bộ N&ocirc;ng <span lang="VI">nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</span> về chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Tham dự c&aacute;c Hội nghị, họp, tập huấn do <span lang="VI">Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</span> triệu tập.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">2.</b> Về c&aacute;c chủ trương lớn của <span lang="VI">Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</span>, Gi&aacute;m đốc Sở phải xin &yacute; kiến chỉ đạo của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố để triển khai thực hiện.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">3.</b> Về c&aacute;c chủ trương lớn của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố c&oacute; li&ecirc;n quan đến nghiệp vụ quản l&yacute; của ng&agrave;nh, Gi&aacute;m đốc Sở phải b&aacute;o c&aacute;o Bộ N&ocirc;ng <span lang="VI">nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</span><span lang="VI"> </span>để c&oacute; hướng dẫn, chỉ đạo về mặt chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="IT">Điều 9. Đối với c&aacute;c Ban của Th&agrave;nh ủy</span></b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="VI">Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</span> chịu sự l&atilde;nh đạo v&agrave; chỉ đạo trực tiếp của Th&agrave;nh ủy th&ocirc;ng qua mối quan hệ trực tiếp với c&aacute;c Ban thuộc Th&agrave;nh ủy để tiếp nhận &yacute; kiến chỉ đạo của Th&agrave;nh ủy. Sở c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm triển khai thực hiện c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch, chỉ thị, nghị quyết của cơ quan Đảng cấp tr&ecirc;n v&agrave; những vấn đề li&ecirc;n quan đến lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="IT">Điều 10. Đối với Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố</span></b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="IT">1. </span></b><span lang="VI">Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</span> c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm b&aacute;o c&aacute;o, tr&igrave;nh b&agrave;y, cung cấp t&agrave;i liệu cần thiết cho Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố. Gi&aacute;m đốc Sở c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm trả lời c&aacute;c chất vấn, kiến nghị của Đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố về những vấn đề li&ecirc;n quan đến lĩnh vực n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">2.</b> <span lang="VI">Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n</span> chịu sự chỉ đạo trực tiếp v&agrave; quản l&yacute; to&agrave;n diện của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Gi&aacute;m đốc Sở b&aacute;o c&aacute;o Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; kết quả tổ chức hoạt động của ng&agrave;nh, dự c&aacute;c cuộc họp do Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố triệu tập, tổ chức v&agrave; kiểm tra việc thực hiện c&aacute;c quyết định v&agrave; chỉ đạo của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố đối với c&aacute;c lĩnh vực Sở được ph&acirc;n c&ocirc;ng phụ tr&aacute;ch.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">3.</b> Gi&aacute;m đốc Sở b&aacute;o c&aacute;o, xin chỉ thị của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố để giải quyết những vấn đề vượt qu&aacute; thẩm quyền, kh&ocirc;ng được chuyển c&aacute;c vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở l&ecirc;n Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">4.</b> Khi chỉ đạo v&agrave; hướng dẫn của Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n&nbsp; chưa ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn của th&agrave;nh phố hoặc chưa thống nhất với chỉ đạo của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố, Gi&aacute;m đốc Sở phải kịp thời b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; đề xuất Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố l&agrave;m việc với Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">5.</b> Khi chỉ đạo của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố chưa ph&ugrave; hợp với chuy&ecirc;n m&ocirc;n, hướng dẫn của Bộ N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, Gi&aacute;m đốc Sở phải kịp thời b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; đề xuất với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố c&aacute;c phương &aacute;n thực hiện ph&ugrave; hợp với chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Điều 11. Đối với c&aacute;c Sở, ban, ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố</b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">1.</b> Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n quan hệ với Sở, ban, ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố thực hiện theo nguy&ecirc;n tắc phối hợp c&ocirc;ng việc nhằm ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ chung v&agrave; nhiệm vụ ri&ecirc;ng của từng cơ quan.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">2.</b> Khi giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n nhưng c&oacute; li&ecirc;n quan đến c&aacute;c cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n kh&aacute;c th&igrave; Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển <span style="letter-spacing: -0.1pt;">n&ocirc;ng th&ocirc;n phải trao đổi v&agrave; lấy &yacute; kiến bằng văn bản đối với cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&oacute;.</span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b>Điều 12.</b> <b>Đối với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c quận, huyện</b><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">  <b style="mso-bidi-font-weight:normal">1.</b> Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c quận, huyện thực hiện c&aacute;c nội dung về n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n theo quy định của ph&aacute;p luật; Phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương trong phạm vi quản l&yacute; của ng&agrave;nh; Chỉ đạo v&agrave; hướng dẫn về chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ cho c&aacute;c Ph&ograve;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n (hoặc Ph&ograve;ng Kinh tế) c&aacute;c quận, huyện.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">2.</b> Khi cần thiết Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n l&agrave;m việc với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c quận, huyện để giải quyết c&aacute;c c&ocirc;ng việc c&oacute; li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c của ng&agrave;nh tại địa phương. Trước khi tr&igrave;nh Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến quận, huyện, Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n cần trao đổi với Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c quận, huyện.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Điều 13. Đối với c&aacute;c Đo&agrave;n thể v&agrave; tổ chức x&atilde; hội quần ch&uacute;ng</b></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Phối hợp với c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n thể trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện cho c&aacute;c đo&agrave;n thể v&agrave; Hội nghề nghiệp tham gia &yacute; kiến trong việc x&acirc;y dựng ch&iacute;nh s&aacute;ch, chế độ c&oacute; li&ecirc;n quan đến lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c của Sở.</span></span><span style="font-family: Times New Roman;"> </span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top:5.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:5.0pt;margin-left:0cm;text-align:center" align="center"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b>CHƯƠNG V</b></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 5pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b>ĐIỀU KHOẢN THI H&Agrave;NH</b><br />
</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 5pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="IT">Điều 14. Tr&aacute;ch nhiệm thi h&agrave;nh</span></b></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 5pt 0cm; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span lang="IT">1.</span></b><span lang="IT"> Thủ trưởng c&aacute;c Sở, ban, ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ng&agrave;nh, địa phương c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm phối hợp thực hiện Quy chế n&agrave;y.</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">  <b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="IT">2. </span></b>Trong qu&aacute;<b> </b>tr&igrave;nh thực hiện, nếu x&eacute;t thấy cần thiết, Gi&aacute;m đốc Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n đề xuất, kiến nghị Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tiễn v&agrave; quy định của ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh<span lang="IT">./.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;"><br />
</span></span></p>
Cá sấuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
<p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 100%; border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184">
    <tbody>
        <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
            <td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển c&aacute; sấu th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2001 - 2010</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 1">
            <td valign="top" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="width: 100%; mso-cellspacing: 0in; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in">
                <tbody>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
                        <td valign="top" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">&nbsp;</td>
                        <td valign="top" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; padding-right: 0in; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">&nbsp;</td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 2">
            <td valign="top" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <p class="style1" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red; font-size: 10pt">CHƯƠNG TR&Igrave;NH<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="style1" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red; font-size: 10pt">PH&Aacute;T TRIỂN C&Aacute; SẤU TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="style1" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red; font-size: 10pt">GIAI ĐOẠN 2005-2010<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="style1" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
            <p class="style1" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">(K&egrave;m theo Quyết định số<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>208 /2005/QĐ-UB<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">ng&agrave;y 02 th&aacute;ng<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>12<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố).<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">&ndash;&ndash;&ndash;&ndash;&ndash;&ndash;&ndash;&ndash;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">I. Nội dung chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển c&aacute; sấu tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố :<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1.1<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Mục ti&ecirc;u của chương tr&igrave;nh c&aacute; sấu đến năm 2010.<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1.1.1. Về chất lượng :<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1. </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">C&aacute; sấu giống phải được tuyển chọn cẩn thận v&agrave; khoa học,bảo đảm sự thuần chủng c&aacute; sấu nước ngọt (Crocoylus siamensis).<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2. </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">X&acirc;y dựng ho&agrave;n chỉnh c&aacute;c quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ nu&ocirc;i c&aacute;c loại c&aacute; sấu, ph&ugrave; hợp với c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm quốc tế (HACCP).<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> X&acirc;y dựng c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn chuồng trại an to&agrave;n, bảo đảm vệ sinh m&ocirc;i trường. <o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">4.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> N&acirc;ng cao c&ocirc;ng nghệ chế biến sản phẩm từ da c&aacute; sấu, đảm bảo chất lượng v&agrave; ti&ecirc;u chuẩn ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu của c&aacute;c thị trường.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1.1.2. Về số lượng</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in; tab-stops: 60.0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> Phấn đấu đến năm 2010 đ&agrave;n c&aacute; sấu g&acirc;y nu&ocirc;i sinh sản đạt ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu trong c&aacute;c trại đạt khoảng 80.000-100.000 con. Trong đ&oacute; :<o:p></o:p></span></p>
            <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="300" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; margin: auto auto auto 0.7in; width: 225pt; border-collapse: collapse; border-top: medium none; border-right: medium none; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
                <tbody>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
                        <td width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 135pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><br clear="all" style="page-break-before: always" />
                        </span></b>
                        <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt 15.6pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Loại<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>sấu<o:p></o:p></span></b></p>
                        </td>
                        <td width="120" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 1.25in; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Số lượng (con )<o:p></o:p></span></b></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 1">
                        <td valign="top" width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 135pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt 15.6pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Con bố, mẹ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="120" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 1.25in; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 24.6pt 0pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">4.000con<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 2">
                        <td valign="top" width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 135pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt 15.6pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Con hậu bị<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="120" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 1.25in; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 24.6pt 0pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">10.000 con<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="mso-yfti-irow: 3">
                        <td valign="top" width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 135pt; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt 15.6pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Con th&shy;ương phẩm<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="120" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 1.25in; padding-right: 5.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 24.6pt 0pt 0in"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">50.000 con<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="height: 4.5pt; mso-yfti-irow: 4; mso-yfti-lastrow: yes">
                        <td valign="top" width="180" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 135pt; padding-right: 5.4pt; height: 4.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt 15.6pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Con non<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="120" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 1.25in; padding-right: 5.4pt; height: 4.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0in; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
                        <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 23.45pt 0pt 0in; tab-stops: 185.35pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">40.000 con<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 42pt; margin: 6pt 0in 8pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> Tăng số trại hiện nay l&ecirc;n khoảng 150 hộ, trại nu&ocirc;i sấu thương phẩm với số vốn l&ecirc;n khoảng 150 tỷ đồng (trong đ&oacute; bao gồm cả c&aacute;c hộ nhỏ vốn dưới 500 triệu). Đưa diện t&iacute;ch g&acirc;y nu&ocirc;i chế biến, kinh doanh c&aacute; sấu l&ecirc;n khoảng 30 ha.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> X&acirc;y dựng một số trại nh&acirc;n giống c&aacute; sấu nước ngọt với số lượng đ&agrave;n giống gốc đ&atilde; được chọn lọc đạt từ 1.500 đến 2.500 con.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">4.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> Đảm bảo cho gi&aacute; trị sản xuất, năng suất v&agrave; thu nhập của lao động trong g&acirc;y nu&ocirc;i ph&aacute;t triển c&aacute; sấu tăng b&igrave;nh qu&acirc;n tr&ecirc;n 15%/ năm từ nay đến năm 2010.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1.1.3. Về thị trường :<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> Đảm bảo tỉ trọng của thị trường ti&ecirc;u thụ sản phẩm theo hướng : 50 % cho ti&ecirc;u thụ nội địa v&agrave; 50 % cho xuất khẩu. Trong xuất khẩu, 70% l&agrave; xuất theo đường ch&iacute;nh ngạch v&agrave; 30% l&agrave; xuất theo đường tiểu ngạch.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> Mở rộng thị trường ti&ecirc;u thụ hiện nay sang một số thị trường mới <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ở nước ngo&agrave;i như Ch&acirc;u &Acirc;u, Ch&acirc;u Mỹ, Ch&acirc;u &aacute;. Xuất khẩu ở dạng c&aacute;csản phẩm tinh chế, hạn chế xuất th&ocirc;, đồng thời xuất khẩu con sống đi theo đường ch&iacute;nh ngạch với gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp trong khu vực. Cụ thể :<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">+ Ti&ecirc;u thụ nội địa (xuất khẩu tại chỗ) : 10% kim ngạch xuất khẩu (với một số sản phẩm từ thịt, da c&aacute; sấu).<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">+ C&aacute;c nước Trung Quốc, Đ&agrave;i Loan : 30% kim ngạch xuất khẩu (chủ yếu l&agrave; c&aacute; sấu sống).<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">+ C&aacute;c nước Ch&acirc;u &Acirc;u, Ch&acirc;u &uacute;c : 60% kim ngạch xuất khẩu. Trong đ&oacute;, 40% kim ngạch xuất khẩu từ c&aacute;c sản phẩm dưới dạng da tươi, thịt v&agrave; 20% kim ngạch xuất khẩu dưới dạng c&aacute;c sản phẩm l&agrave;m từ da c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2. Năm giải ph&aacute;p ph&aacute;t triển nghề nu&ocirc;i, chế biến v&agrave; ti&ecirc;u thụ sản phẩm từ c&aacute; sấu tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh bao gồm :<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> Giải ph&aacute;p thị trường :<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Tổ chức c&aacute;c hoạt động tạo nhu cầu ti&ecirc;u thụ sản phẩm từ thịt c&aacute; sấu đối với thị trường nội địa.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- X&acirc;y dựng c&aacute;c dự &aacute;n ph&aacute;t triển l&agrave;ng nghề v&agrave; x&acirc;y dựng thương hiệu cho sản phẩm từ c&aacute; sấu th&agrave;nh phố.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- X&acirc;y dựng website để giới thiệu sản phẩm v&agrave; mua b&aacute;n c&aacute; sấu<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>qua mạng.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- X&acirc;y dựng hệ thống th&ocirc;ng tin thị trường sản phẩm từ c&aacute; sấu, dự b&aacute;o cho c&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; c&aacute;c hộ nu&ocirc;i.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 12pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- X&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu về c&aacute;c thị trường mục ti&ecirc;u của sản phẩm<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Tổ chức c&aacute;c lớp tập huấn về kỹ năng x&uacute;c tiến thương mại v&agrave; kỹ năng quản l&yacute; cho c&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; c&aacute;c trang trại.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- X&acirc;y dựng chuỗi cung ứng h&agrave;ng h&oacute;a xuất khẩu giữa c&aacute;c doanh nghiệp, c&aacute;c trại nu&ocirc;i.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Th&agrave;nh phố hỗ trợ 50% chi ph&iacute; thu&ecirc; diện t&iacute;ch triển l&atilde;m, giới thiệu sản phẩm trong v&agrave; ngo&agrave;i nước cho c&aacute;c doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố trong hai năm đầu của chương tr&igrave;nh.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> Giải ph&aacute;p về khoa học c&ocirc;ng nghệ :<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n chủ tr&igrave; phối hợp Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, c&aacute;c Viện Trường nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c đề t&agrave;i khoa học về bảo tồn, nh&acirc;n giống, chế biến thực phẩm, da v&agrave; t&iacute;nh chất dược l&yacute;, cũng như tinh chế c&aacute;c sản phẩm c&oacute; nguồn gốc từ c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Đầu tư x&acirc;y dựng nh&agrave; m&aacute;y thuộc da c&ocirc;ng nghệ cao để c&oacute; thể đưa v&agrave;o hoạt động từ năm 2007.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Đảm bảo thực hiện đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh g&acirc;y nu&ocirc;i, ph&aacute;t triển theo hướng dẫn của CITES.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- C&aacute;c trại đ&atilde; được CITES cho đăng k&yacute; phải c&oacute; chương tr&igrave;nh v&agrave; biện ph&aacute;p tăng đ&agrave;n c&aacute; sấu bố mẹ&hellip;nhằm sản xuất cung ứng thật nhiều con non c&oacute; chất lượng cho c&aacute;c vệ tinh.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> Giải ph&aacute;p về quản l&yacute; :<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n nghi&ecirc;n cứu v&agrave; tr&igrave;nh ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố ban h&agrave;nh c&aacute;c quy chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch để quản l&yacute; đ&agrave;n c&aacute; sấu tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, hỗ trợ đầu tư<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>cho<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>c&ocirc;ng t&aacute;c bảo tồn v&agrave; nh&acirc;n giống c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Chi cục Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đề xuất c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch cụ thể để gi&uacute;p c&aacute;c trại nhỏ, c&aacute;c cơ sở chưa đăng k&yacute; được với CITES c&oacute; thể ti&ecirc;u thụ xuất khẩu, hỗ trợ c&aacute;c nguồn lực cần thiết để mở rộng danh mục<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>c&aacute;c trại được cấp CITES tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Th&agrave;nh lập Hiệp hội c&aacute;c nh&agrave; chăn nu&ocirc;i, chế biến v&agrave; kinh doanh c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Th&uacute;c đẩy hợp t&aacute;c giữa c&aacute;c doanh nghiệp đ&atilde; được cấp giấy chứng nhận CITES.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 10pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Hướng dẫn lập c&aacute;c dự &aacute;n ph&aacute;t triển sản xuất, gia nhập CITES, tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm của c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i c&aacute; sấu c&oacute; hiệu quả trong th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">4.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> Giải ph&aacute;p về vốn :<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Th&agrave;nh phố tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho c&aacute;c doanh nghiệp tiếp cận c&aacute;c nguồn vốn vay.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- C&aacute;c trại nhỏ, cơ sở mỹ nghệ chế biến da kh&ocirc;ng đủ điều kiện về<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>bảo đảm cầm cố thế chấp t&agrave;i sản khi vay vốn th&igrave; được vay vốn theo quy định về hoạt động bảo l&atilde;nh t&iacute;n dụng.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoBodyTextIndent" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- &aacute;p<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>dụng chế độ thưởng xuất khẩu cho h&agrave;ng thủ c&ocirc;ng mỹ nghệ từ da c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-size: 10pt">5.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-size: 10pt"> Giải ph&aacute;p về nguồn nh&acirc;n lực :<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-size: 10pt">- Hiệp hội C&aacute; sấu phối hợp với Trường Đại học N&ocirc;ng l&acirc;m mở c&aacute;c lớp đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; th&uacute; y đối với c&ocirc;ng nh&acirc;n trong c&aacute;c trại v&agrave; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh c&aacute; sấu. <o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black; font-size: 10pt">- N&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> văn h&oacute;a cho người lao động trong c&aacute;c trại v&agrave; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3. Về c&aacute;c dự &aacute;n cụ thể :<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3.1. </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">X&acirc;y dựng một số cơ sở sản xuất giống c&aacute; sấu, quy m&ocirc; 1.500-2.500 con.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Mục ti&ecirc;u : Bảo tồn v&agrave; nh&acirc;n giống c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Nhiệm vụ: Đảm bảo cung cấp giống đủ số lượng, chất lượng v&agrave; ti&ecirc;u chuẩn theo quy định, cho cơ sở thuộc trang trại, cỏc cơ sở, hộ gia đ&igrave;nh, c&oacute; nhu cầu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Cơ quan chủ tr&igrave; : Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt; tab-stops: 32.7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Tổ chức thực hiện : C&aacute;c Doanh nghiệp<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3.2. </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">X&acirc;y dựng một số dự &aacute;n, đầu tư nh&agrave; m&aacute;y, cơ sở thuộc v&agrave;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>chế biến da cỏ sấu :<b><o:p></o:p></b></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Mục ti&ecirc;u : N&acirc;ng cao gi&aacute; trị gia tăng của c&aacute;c sản phẩm chế biến từ da c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Nhiệm vụ : &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, kết hợp truyền thống, đảm bảo sản phẩm đủ sức cạnh tranh v&agrave; cung cấp cho c&aacute;c thị trường nội địa v&agrave; xuất khẩu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Cơ quan chủ trỡ : Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n phối hợp với Sở Cụng nghiệp, Sở khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ, hỗ trợ sản xuất thiết bị trong nước, qua đ&oacute; giảm chi ph&iacute; đầu tư th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh k&iacute;ch cầu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7.5pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Tổ chức thực hiện : C&aacute;c Doanh nghiệp.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3.3. </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Dự &aacute;n x&uacute;c tiến thương mại, ti&ecirc;u thụ sản phẩm từ c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Mục ti&ecirc;u : N&acirc;ng cao gi&aacute; trị gia tăng v&agrave; x&uacute;c tiến ti&ecirc;u thụ sản phẩm từ c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Nhiệm vụ : X&uacute;c tiến việc ti&ecirc;u thụ sản phẩm c&aacute;c loại từ c&aacute; sấu<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, x&acirc;y dựng c&aacute;c chương tr&igrave;nh tiếp thị, quảng b&aacute;, ti&ecirc;u thụ sản phẩm từ c&aacute; sấu, đảm bảo sản phẩm đủ sức cạnh tranh, ti&ecirc;u thụ kịp thời.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Cơ quan chủ tr&igrave; : Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n (Trung t&acirc;m tư vấn v&agrave; hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế n&ocirc;ng nghiệp)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Trung t&acirc;m X&uacute;c tiến Thương Mại v&agrave; Đầu tư th&agrave;nh phố-Sở Thương mại.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Tổ chức thực hiện : C&aacute;c doanh nghiệp.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3.4. </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">X&acirc;y dựng hệ thống quản l&yacute; ISO 9000 v&agrave; HACCAP cho c&aacute;c doanh nghiệp, cơ sở chăn nu&ocirc;i c&oacute; nhu cầu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Mục ti&ecirc;u : N&acirc;ng cao năng lực quản l&yacute; v&agrave; đảm bảo chất lượng sản phẩm cho c&aacute;c doanh nghiệp. <o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Nhiệm vụ : N&acirc;ng cao hiệu quả quản l&yacute; trong chăn nu&ocirc;i, chế biến v&agrave; ti&ecirc;u thụ sản phẩm c&aacute; sấu, đạt ti&ecirc;u chuẩn về vệ sinh mụi trường, an to&agrave;n<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>thực phẩm.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Cơ quan chủ tr&igrave; : Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n phối hợp với Sở Khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Tổ chức thực hiện : C&aacute;c doanh nghiệp, trại nu&ocirc;i.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3.5. </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">nghi&ecirc;n cứu thực hiện một số dự &aacute;n, đề t&agrave;i về nu&ocirc;i, chế biến sản phẩm từ c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Mục ti&ecirc;u : Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ứng dụng c&aacute;c tiến bộ khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ về nu&ocirc;i, chế biến sản phẩm từ c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Nhiệm vụ :<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">+ Nu&ocirc;i dưỡng, thuần dưỡng, n&acirc;ng cao chất lượng giống c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">+ C&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a c&aacute;c cơ sở sản xuất, chế biến từ c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">+ Nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c dược t&iacute;nh c&aacute; sấu (cao, mật, huyết&hellip;) phục vụ cho sức khỏe con người. <o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Cơ quan chủ tr&igrave; : Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 41.95pt; margin: 6pt 0in 7pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">- Tổ chức thực hiện : Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ chủ tr&igrave; phối hợp với Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n, Sở Y tế v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; khoa học, c&aacute;c doanh nghiệp, c&aacute;c cơ sở chăn nu&ocirc;i tổ chức nghi&ecirc;n cứu, triển khai chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n chế biến sản phẩm thức ăn v&agrave; thuốc bổ từ thịt c&aacute; sấu, Sở Y tế hỗ trợ việc đăng k&yacute; c&aacute;c sản phẩm y tế mới.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 42pt; margin: 6pt 0in 8pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3.6. </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">X&acirc;y dựng l&agrave;ng nghề c&aacute; sấu. <o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 42pt; margin: 6pt 0in 8pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Mục ti&ecirc;u : Tạo lập m&ocirc; h&igrave;nh l&agrave;ng nghề ph&aacute;t triển theo hướng c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a, hợp t&aacute;c h&oacute;a, chuyển dịch cơ cấu kinh tế n&ocirc;ng nghiệp ở địa phương.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 42pt; margin: 6pt 0in 8pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Nhiệm vụ : quản l&yacute; con giống, hỗ trợ x&acirc;y dựng chuồng trại, chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>c&aacute; sấu.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 42pt; margin: 6pt 0in 8pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Cơ quan chủ tr&igrave; : Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 42pt; margin: 6pt 0in 8pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Tổ chức thực hiện : Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n quận 12, huyện Củ Chi.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 42pt; margin: 6pt 0in 8pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">III. Tổ chức thực hiện :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 42pt; margin: 6pt 0in 8pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> Th&agrave;nh lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển c&aacute; sấu tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố đến năm 2010 gồm c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n : Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n, Trung t&acirc;m Tư vấn v&agrave; Hỗ trợ N&ocirc;ng nghiệp, Chi cục Kiểm l&acirc;m, Sở C&ocirc;ng nghiệp, Sở Khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ, Sở kế hoạch v&agrave; Đầu tư, Sở thương mại, Sở du lịch, Sở y tế,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Hội chế biến thực phẩm, Trung t&acirc;m X&uacute;c tiến Thương mại v&agrave; Đầu tư,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Hội da gi&agrave;y. Giao Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n tr&igrave;nh Thường trực Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố trong th&aacute;ng 12 năm 2005.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="style1" style="text-align: justify; line-height: 150%; text-indent: 42pt; margin: 6pt 0in 8pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2.</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> Giao Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n phối hợp c&aacute;c sở-ng&agrave;nh v&agrave; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c quận huyện c&oacute; li&ecirc;n quan triển khai c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n, kế hoạch cụ thể để thực hiện chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển c&aacute; sấu tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố đến năm 2010.<o:p></o:p></span></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. </span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Định kỳ 03 th&aacute;ng Ban chỉ đạo thực hiện chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển c&aacute; sấu tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố đến năm 2010 tổ chức giao ban, sơ kết, b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh, kết quả tổ chức thực hiện v&agrave; kh&oacute; khăn vướng mắc (nếu c&oacute;) cho Thường trực Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho ph&ugrave; hợp thực tế./.<o:p></o:p></span></p>
            </td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 3">
            <td valign="top" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr style="mso-yfti-irow: 4; mso-yfti-lastrow: yes">
            <td valign="top" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0.75pt; background-color: transparent; padding-left: 0.75pt; padding-right: 0.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0.75pt">
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: maroon; font-size: 10pt">CHƯƠNG TR&Igrave;NH MỤC TI&Ecirc;U PH&Aacute;T TRIỂN<o:p></o:p></span></b></p>
            <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: maroon; font-size: 10pt">RAU AN TO&Agrave;N TR&Ecirc;N ĐỊA B&Agrave;N TH&Agrave;NH PHỐ<o:p></o:p></span></b></p>
            <h4 style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><em><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: maroon; font-size: 10pt">GIAI ĐOẠN 2006 - 2010</span><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: windowtext; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></em></h4>
            <h4 style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: maroon; font-size: 10pt"><o:p><em>&nbsp;</em></o:p></span></h4>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">(Ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 98/2006/QĐ-UB<o:p></o:p></span></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">ng&agrave;y 10 th&aacute;ng 7 năm 2006 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố)<o:p></o:p></span></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0in 0in 0pt"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red; font-size: 10pt">I.- MỤC TI&Ecirc;U</span></b><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> <o:p></o:p></span></b></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1. Tăng cường hiệu quả quản l&yacute; nh&agrave; nước, x&acirc;y dựng hệ thống kiểm so&aacute;t, tự kiểm so&aacute;t dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong sản xuất, kinh doanh, ti&ecirc;u thụ rau an to&agrave;n. Hạn chế đến mức thấp nhất dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật, kh&ocirc;ng để xảy ra hiện tượng ngộ độc cấp t&iacute;nh đối với rau lưu th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.<o:p></o:p></span></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2. Sản xuất rau an to&agrave;n với gi&aacute; th&agrave;nh hạ, chất lượng v&agrave; năng suất cao theo hướng 3 giảm (giống, ph&acirc;n h&oacute;a học, thuốc bảo vệ thực vật) v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ sinh học, hạn chế thấp nhất c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u độc chất, đảm bảo an to&agrave;n để n&acirc;ng cao sức cạnh tranh trong nội địa v&agrave; trong điều kiện hội nhập với c&aacute;c nước trong khu vực.<o:p></o:p></span></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3. Mở rộng diện t&iacute;ch sản xuất rau an to&agrave;n. X&acirc;y dựng v&ugrave;ng rau tập trung để đầu tư c&ocirc;ng nghệ quản l&yacute; GIS, ti&ecirc;u chuẩn GAP v&agrave; c&ocirc;ng nghệ truy nguy&ecirc;n nguồn gốc xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a bằng m&atilde; vạch, phục vụ xuất khẩu từ năm 2008.<o:p></o:p></span></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">4. Đẩy mạnh hoạt động truyền th&ocirc;ng nhằm n&acirc;ng cao nhận thức của người sản xuất cũng như người ti&ecirc;u d&ugrave;ng đối với rau an to&agrave;n, g&oacute;p phần t&aacute;c động đến sản xuất rau tại th&agrave;nh phố đủ đ&aacute;p ứng cho 60 - 70% nhu cầu sản lượng rau ti&ecirc;u thụ của năm 2010. <o:p></o:p></span></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red; font-size: 10pt">II.- Y&Ecirc;U CẦU</span></b><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></b></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1. Tiếp tục tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học, c&ocirc;ng nghệ v&agrave; giống mới cho n&ocirc;ng d&acirc;n trồng rau tr&ecirc;n 90% nắm vững quy tr&igrave;nh sản xuất rau an to&agrave;n. Tổ chức khảo s&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; c&ocirc;ng nhận v&ugrave;ng rau an to&agrave;n chuyển đổi khoảng 3.500 ha đất trồng l&uacute;a để n&acirc;ng tổng diện t&iacute;ch canh t&aacute;c l&agrave; 5.700 ha, tương ứng diện t&iacute;ch gieo trồng khoảng 20.000 ha, năng suất trung b&igrave;nh đạt tr&ecirc;n 24 tấn/ha gieo trồng, sản lượng đạt 580.000 tấn/năm 2010.<o:p></o:p></span></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2. X&acirc;y dựng v&agrave; triển khai thực hiện ti&ecirc;u chuẩn thực h&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp tốt (GAP) một số loại rau của th&agrave;nh phố.<o:p></o:p></span></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3. Ho&agrave;n thiện hệ thống kiểm so&aacute;t, kiểm tra để chứng nhận v&agrave; cấp nh&atilde;n sản phẩm rau an to&agrave;n hoặc rau sản xuất theo quy tr&igrave;nh GAP; tổ chức quản l&yacute; chặt chẽ về dư lượng độc chất, vi sinh vật trong rau tại c&aacute;c chợ đầu mối tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.<o:p></o:p></span></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">4. C&aacute;c sản phẩm rau sản xuất v&agrave; kinh doanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố đảm bảo c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn về chất lượng rau an to&agrave;n c&oacute; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, nitrate, vi sinh vật đều dưới mức quy định của Nh&agrave; nước.<o:p></o:p></span></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red; font-size: 10pt">III.- NHIỆM VỤ</span></b><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></b></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: fuchsia; font-size: 10pt">1. Kế hoạch ph&aacute;t triển diện t&iacute;ch rau qua c&aacute;c năm :<o:p></o:p></span></b></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><i><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Bảng 1 : Kế hoạch ph&aacute;t triển diện t&iacute;ch rau tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố<o:p></o:p></span></i></b></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Đơn vị t&iacute;nh : ha canh t&aacute;c<o:p></o:p></span></p>
            <div align="center">
            <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="485" style="width: 363.75pt; mso-cellspacing: .7pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in">
                <tbody>
                    <tr style="height: 16.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
                        <td width="17%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 17%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Năm</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">B&igrave;nh Ch&aacute;nh</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Củ Chi</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 15%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">H&oacute;c M&ocirc;n</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Kh&aacute;c</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Tổng</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="12%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 12%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Tăng</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="height: 16.5pt; mso-yfti-irow: 1">
                        <td valign="bottom" width="17%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 17%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2005<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">813<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">882<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 15%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">300<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">240<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2.235<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="12%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 12%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">&nbsp;<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="height: 15.75pt; mso-yfti-irow: 2">
                        <td valign="bottom" width="17%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 17%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2006<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">900<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1.600<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 15%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">400<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">240<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3.140<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="12%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 12%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">905<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="height: 15.75pt; mso-yfti-irow: 3">
                        <td valign="bottom" width="17%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 17%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2007<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">100<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2.870<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 15%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">500<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">200<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3.670<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="12%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 12%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">530<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="height: 15.75pt; mso-yfti-irow: 4">
                        <td valign="bottom" width="17%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 17%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2008<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1.100<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2.470<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 15%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">650<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">150<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">4.370<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="12%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 12%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">700<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="height: 15.75pt; mso-yfti-irow: 5">
                        <td valign="bottom" width="17%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 17%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2009<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1.200<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2.950<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 15%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">750<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">100<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">5.000<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="12%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 12%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">630<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="height: 15.75pt; mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes">
                        <td valign="bottom" width="17%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 17%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">2010<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1.300<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">3.400<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 15%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">900<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">100<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">5.700<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="12%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 12%; padding-right: 0in; height: 15.75pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">700<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            </div>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: fuchsia; font-size: 10pt">2. Kế hoạch ph&aacute;t triển diện t&iacute;ch canh t&aacute;c c&aacute;c chủng loại rau :</span></b><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"> <o:p></o:p></span></b></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><i><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Bảng 2 : Chỉ ti&ecirc;u ph&aacute;t triển diện t&iacute;ch canh t&aacute;c rau từng chủng loại rau ở c&aacute;c quận huyện đến năm 2010<o:p></o:p></span></i></b></p>
            <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Đơn vị t&iacute;nh: ha canh t&aacute;c<o:p></o:p></span></p>
            <div align="center">
            <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="489" style="width: 366.75pt; mso-cellspacing: .7pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in">
                <tbody>
                    <tr style="height: 16.5pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
                        <td width="27%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 27%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Chủng loại rau</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 15%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Tổng cộng</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 15%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">B&igrave;nh ch&aacute;nh</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Củ Chi</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">H&oacute;c M&ocirc;n</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td width="16%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 16%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Q-H kh&aacute;c</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="height: 17.25pt; mso-yfti-irow: 1">
                        <td valign="bottom" width="27%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 27%; padding-right: 0in; height: 17.25pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1-Rau thủy sinh</span></b><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt"><o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 15%; padding-right: 0in; height: 17.25pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">1.020<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 15%; padding-right: 0in; height: 17.25pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">180<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 17.25pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">530<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 17.25pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">180<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="16%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 16%; padding-right: 0in; height: 17.25pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">130<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="height: 16.5pt; mso-yfti-irow: 2">
                        <td valign="bottom" width="27%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 27%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Rau muống nước<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 15%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">530<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 15%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">50<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="14%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 14%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">340<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="13%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 13%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">80<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="16%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 16%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">60<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style="height: 16.5pt; mso-yfti-irow: 3">
                        <td valign="bottom" width="27%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 27%; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in">
                        <p style="text-align: justify; line-height: 150%"><span style="line-height: 150%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt">Sen<o:p></o:p></span></p>
                        </td>
                        <td valign="bottom" width="15%" style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0