SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
6
4
2
8
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 Tháng Hai 2013 10:05:00 SA

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như sau:

 

                            

Căn cứ Hướng dẫn số 38/HD-BCĐ ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, về đề cương báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Việc tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thể hiện ý chí, nguyện vọng thông qua ý kiến quý báu nhằm đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Quốc hội xem xét thể hóa vào Hiến pháp sửa đổi.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt sâu rộng về mục đích, quan điểm, định hướng trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo Nghị quyết số 38/2013/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Ban Chỉ đạo thành phố.

- Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được thực hiện rộng rãi, dân chủ, khoa học bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ ở mỗi cơ quan, đơn vị.

- Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương tập trung chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đảm bảo ý kiến đóng góp phải được tập hợp, tổng hợp có hệ thống, chính xác, báo cáo đúng tiến độ thời gian và chất lượng báo cáo theo Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân không để các thế lực thù địch, lợi dụng, chống phá.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung, hình thức, đối tượng và thời hạn lấy ý kiến:

a. Nội dung lấy ý kiến:

- Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được lấy ý kiến nhân dân là dự thảo do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố, được đăng tải trên Báo Nhân dân, Báo Sài Gòn giải phóng, Trang thông tin điện tử htttp://duthaoonline.quochoi.vn để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các phòng ban Sở, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến vào toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung đóng góp ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức mình và những vấn đề mà cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm.

b. Hình thức lấy ý kiến:

- Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, đơn vị công tác.

- Tổ chức hội nghị cán bộ tại phòng ban Sở, đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức (trạm, trại, …) trực thuộc đơn vị.

- Các hình thức phù hợp khác.

c. Đối tượng lấy ý kiến:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các phòng ban Sở, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d. Thời hạn lấy ý kiến:

Thời gian lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bắt đầu từ ngày 02 tháng 01 năm 2013 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2013.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức:

a. Các phòng ban Sở:

- Tổ chức việc phổ biến nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho cán bộ, công chức thuộc phòng ban mình quản lý.

- Tổ chức họp phòng để lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi
Hiến pháp.

- Xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của cơ quan, đơn vị (kèm tập tin điện tử) để gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần 1 là trước ngày 28 tháng 02 năm 2013 và lần 2 là trước ngày 15 tháng 3 năm 2013.

b. Các đơn vị  trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức việc phổ biến nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp (bằng hình thức báo cáo chuyên đề và các hình thức thích hợp khác) trong toàn cơ quan, đơn vị mình.

- Tổ chức Hội nghị cán bộ để lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi
Hiến pháp.

- Xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của cơ quan, đơn vị (kèm tập tin điện tử) để gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thôn lần 1 là trước ngày 28 tháng 02 năm 2013 và lần 2 là trước ngày 15 tháng 3 năm 2013.

3. Hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp:

Nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp phải tập hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

- Đánh giá chung về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

- Ý kiến về từng nội dung trong Dự thảo (theo bố cục từng chương), trong đó nêu rõ những nội dung tán thành hoặc không tán thành; lý do tán thành hoặc không tán thành; những nội dung cần sửa đổi, hướng sửa đổi và lý do của việc sửa đổi; những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

- Về bố cục và kỹ thuật xây dựng Hiến pháp.

4. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp bắt đầu từ ngày 02 tháng 01 năm 2013 cho đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2013.

- Các phòng ban Sở, đơn vị trực thuộc Sở báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (theo mẫu đính kèm) gửi 01 bộ về Văn phòng Sở (bộ phận pháp chế) và 01 bộ về Phòng Tổ chức cán bộ Sở lần 1 là trước ngày 28 tháng 02 năm 2013 và lần 2 là trước ngày 15 tháng 3 năm 2013, để có thời gian tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp thành phố lần 1 là trước ngày 05 tháng 03 năm 2013 và lần 2 là trước ngày 20 tháng 3 năm 2013.

5. Tài liệu phục vụ lấy ý kiến:

- Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;

- Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;

- Bản so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

- Báo cáo thuyết minh về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Các tài liệu nêu trên sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử
của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo địa chỉ truy cập:
www.vpub.hochiminhcity.gov.vn

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở tham mưu cho Ban Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, đảm bảo tiến độ và kết quả thực hiện.

2. Văn phòng Sở chỉ đạo bộ phận pháp chế xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Ban Giám đốc Sở để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp thành phố lần 1 là trước ngày 05 tháng 03 năm 2013 và lần 2 là trước ngày 20 tháng 3 năm 2013.

3. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và báo cáo theo đúng thời gian qui định./.

Số lượt người xem: 5371    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm