SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
5
5
4
Tin tức tổng hợp 15 Tháng Sáu 2023 1:55:00 CH

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố

về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của 02 Nghị quyết (Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND), thực tế tại các địa phương không còn phát sinh hồ sơ đăng ký hỗ trợ, các trường hợp được hỗ trợ đã hoàn thành. Đồng thời, qua rà soát, cơ sở pháp lý ban hành 02 Nghị quyết nêu trên đã hết hiệu lực. Do đó, việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020 là cần thiết và đúng quy định.

Ngày 27 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố có Tờ trình số 2213/TTr-UBND trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020.

Ngày 06 tháng 6 năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố có Công văn số 368/HĐND về việc có ý kiến đối với Tờ trình số 2213/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố, theo đó: “Thường trực    Hội đồng nhân dân Thành phố thống nhất đề xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố được nêu tại Tờ trình số 2213/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2023”.

Ngày 07 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 2433/UBND-KT về tiếp thu ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phố đối với Tờ trình số 2213/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố, theo đó: “Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng Thành phố tiếp thu ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phố tại Công văn nêu trên, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020. Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nội dung góp ý vui lòng gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Phát triển nông thôn số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.38221242; Email: ccptnt.snn@tphcm.gov.vn), trước ngày 18 tháng 7 năm 2023./.

(Hồ sơ đính kèm:

1. Dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố về dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đầu tư hạ tầng nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020;

2. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố;

3. Báo cáo đánh giá tác động)


Số lượt người xem: 719    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm