SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
1
2
0
Tin tức tổng hợp 14 Tháng Tám 2023 2:10:00 CH

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố.

Thời gian qua Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (còn gọi là chính sách hỗ trợ lãi vay) là cơ chế đặc thù của Thành phố, được triển khai thực hiện xuyên suốt từ năm 2006 đến nay theo các văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành Quy định khuyến khích  chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 - 2020, và được kéo dài thời gian thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 bởi Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Kết quả triển khai thực hiện chính sách đã góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư trong nông nghiệp, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân. Lũy tiến thực hiện chính sách từ năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021: đã phê duyệt 8.534 quyết định, với tổng vốn đầu tư 13.913,069 tỷ đồng, tổng vốn vay 8.446,158 tỷ đồng. Quy mô vốn đầu tư, vốn vay/hộ, doanh nghiệp qua các năm tăng dần. Đặc biệt giai đoạn 2018 - 2021, bình quân vốn đầu tư 1.380 triệu đồng/hộ/phương án cao hơn 2,44 lần bình quân giai đoạn 2011- 2019 (565 triệu đồng/hộ/phương án) và bình quân vốn vay có hỗ trợ lãi vay 815 triệu đồng/hộ/lượt vay vốn, cao hơn 2,38 lần so với bình quân giai đoạn 2011 - 2019 (343 triệu đồng/hộ/phương án).

Tuy nhiên, Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 - 2020 đã hết thời hiệu thực hiện ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI xác định “ Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”.

Do đó, để tiếp tục việc hỗ trợ một phần lãi vay cho hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn Thành phố đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tiếp tục xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn tới.

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết.

Nội dung góp ý vui lòng gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Phát triển nông thôn số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.38221242; Email: ccptnt.snn@tphcm.gov.vn), trước ngày 18 tháng 9 năm 2023./.

(Đính kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố)


Số lượt người xem: 756    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm