SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
3
4
5
6
4
TIN HOẠT ĐỘNG KHÁC 31 Tháng Ba 2016 3:20:00 CH

Hội nghị Ký kết giao ước thi đua và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Khối thi đua số 2.

 

 

 

Thực hiện phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động của Thành phố năm 2016 “Đổi mới - Hiệu quả và Phát triển”, hôm nay ngày 30 tháng 3 năm 2016 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố, Khối thi đua 2 gồm các đơn vị: Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất giao ước thực hiện các nội dung thi đua như sau:

1.  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch do Ủy ban nhân dân Thành phố giao và kế hoạch do các đơn vị xây dựng từ đầu năm, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả 7 chương trình đột phá do Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố đề ra;

2.  Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách; công tác phối hợp, công tác chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ các quận, huyện và các sở, ban ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách.

3.  Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng Sở kịp thời, bảo đảm chất lượng; Thực hiện tốt việc báo cáo, thống kê, cập nhật thông tin, số liệu theo quy định, phục vụ kịp thời cho yêu cầu lãnh đạo, của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4.  Tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật gắn vào thực tiễn, xây dựng các chuyên đề, dự án hoặc đề án phục vụ cho công tác chuyên môn và yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố.

5.  Thực hiện tốt công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng công chức đạt tiêu chuẩn theo quy định chung của Thành phố; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng ISO, công nghệ thông tin vào công tác quản lý; Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó cụ thể hóa bằng các quy định, quy chế về đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, chi tiêu sử dụng quỹ phúc lợi; Thực hiện quản lý tốt việc sử dụng ngân sách, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm; thực hiện có hiệu quả việc khoán kinh phí tự chủ, tạo điều kiện tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

6.  Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh, xuất sắc.

7.  Giải pháp thực hiện:

7.1. Đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng; phát hiện và nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên chung sức, chung lòng, tăng cường đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị (Chỉ thị số 01/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2016, Chỉ thị số Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2016).

7.2. Chú trọng việc phát hiện nhân tố mới, công tác bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các gương người tốt, việc tốt để học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến, đóng góp tích cực cho phong trào thi đua và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và góp phần thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016 - 2020). Tổng kết, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

7.3. Phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề và tổ chức các hoạt động thi đua với nội dung, hình thức phù hợp để lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X; kế hoạch kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020). Quán triệt tinh thần phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX ngày 07 tháng 12 năm 2015 và hưởng ứng của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, Phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm cần tập trung tôn vinh và phát huy truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tự hào dân tộc, tinh thần vượt khó và sức sáng tạo của nhân dân trên tinh thần “Đồng tâm - hiệp lực - vượt khó - thành công”, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách còn nhiều khó khăn, nhằm tạo động lực tinh thần to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền và đoàn thể vững mạnh toàn diện.

7.4. Thông qua phong trào thi đua, phải thường xuyên quan tâm việc phát huy sáng kiến, xây dựng mô hình, cách làm hay, tăng năng suất lao động, nâng cao hàm lượng chất xám, nâng cao chất lượng sản phẩm và nghiên cứu khoa học; qua đó, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, kinh nghiệm, mô hình hay, việc làm mới thực sự mang lại hiệu quả.

7.5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải bám sát phong trào thi đua và trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đối tượng, đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân được chính xác, nhanh chóng, kịp thời; quan tâm phát hiện, kịp thời đề xuất khen thưởng “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả”, gương “Người tốt việc tốt”.

7.6. Xây dựng và triển khai tiêu chí đánh giá thi đua phù hợp với tình hình thực tế của Khối, đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác trong công tác thi đua, khen thưởng.

 

 

Phúc Sang

 

 

Hình: Mạnh Kha


Số lượt người xem: 7596    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm