SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
8
2
3
6
4
TIN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 19 Tháng Tám 2013 9:50:00 SA

công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2013

 

I. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, tập trung: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, công tác dự báo, tập trung sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, rau an toàn, cây kiểng, cá cảnh; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược biển; chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới văn minh, giàu đẹp”. Một số nhiệm vụ cụ thể đã tập trung thực hiện như sau:

- Tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013; Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013.

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố (Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009) thực hiện chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về nông nghiệp - nông dân - nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa X.

Tập trung thực hiện văn bản số 165-CV/BCĐ ngày 24/7/2013 của Trung ương, văn bản số 4969-CV/VPTU ngày 01/8/2013 của Thành ủy và văn bản số 6309/VP-CNN ngày 06/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

- Tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới đúng tiến độ theo chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố và chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/03/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2020)

 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố (Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 03/04/2008) thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 26/10/2007 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện Chương trình và Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015; các chương trình mục tiêu, trọng điểm của ngành: phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015 theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025…

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020”; Quyết định số 3286/QĐ-UBND 26/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2020”.

- Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản; công tác phòng, chống triều cường; công tác quản lý bảo vệ rừng, động vật hoang dã và phòng, chống cháy rừng năm 2013; chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình phát triển sản xuất, trong đó chú trọng đến các đối tượng hợp tác xã, hộ nghèo và cận nghèo.

 

II. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

 

1. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp 8 tháng đầu năm 2013:

Tốc độ tăng trưởng: Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 8 năm 2013 ước đạt 357,5 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 2013 ước đạt 2.254,9 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ 2012, trong đó:

+ Trồng trọt: giá trị sản xuất ước đạt 614,5 tỷ đồng, tăng 3,8% so cùng kỳ.

+ Chăn nuôi: giá trị sản xuất ước đạt 670 tỷ đồng, tăng 4,4% so cùng kỳ.

+ Lâm nghiệp: giá trị sản xuất ước đạt 20,4 tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ.

+ Thủy sản: giá trị sản xuất ước đạt 781 tỷ đồng, tăng 11,7% so cùng kỳ.

+ Dịch vụ nông nghiệp: đạt 169 tỷ đồng, tăng 4,6% so cùng kỳ.

+ Dịch vụ thủy sản: đạt 31 tỷ đồng, tăng 40,9% so cùng kỳ.

 

2. Trồng trọt:

- Rau: Diện tích gieo trồng rau 8 tháng đầu năm 2013 ước đạt 11.673 ha, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó rau an toàn là 11.440 ha, tăng 1,5% so cùng kỳ; sản lượng ước đạt 253.101 tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ.

- Hoa, cây kiểng: Tổng diện tích hoa, cây kiểng 8 tháng đầu năm 2013 ước đạt 1.593 ha, tăng 10,4% so với cùng kỳ; trong đó mai 483 ha, xấp xỉ so cùng kỳ; lan 210 ha, xấp xỉ so cùng kỳ; hoa nền 500 ha, tăng 25% so cùng kỳ; kiểng, bonsai 400ha, tăng 14,3% so cùng kỳ.

- Lúa: Diện tích gieo trồng 8 tháng đầu năm 2013 ước đạt 10.741 ha, giảm 13,6% so với cùng kỳ; trong đó diện tích gieo trồng lúa Đông Xuân là 5.361 ha, giảm 12,9% so cùng kỳ; diện tích lúa Hè Thu 5.000 ha, giảm 7,8% so cùng kỳ; diện tích lúa vụ Mùa 381 ha, đạt 44,1 so cùng kỳ.

- Cây cao su: Tổng diện tích cao su đến nay là 3.945 ha, xấp xỉ cùng kỳ; sản lượng 8 tháng đầu năm ước đạt 4.650 tấn, xấp xỉ so cùng kỳ.

- Cây ăn trái: Tổng diện tích cây ăn trái đến nay ước 10.000 ha, xấp xỉ cùng kỳ; sản lượng ước đạt 56.000 tấn, tăng 7,7% so cùng kỳ.

 

3. Chăn nuôi:

3.1. Gia súc:

- Bò: Tổng đàn 118.602 con, tăng 6,1% so với cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 95.570 con, tăng 8,5% so với cùng kỳ; riêng cái vắt sữa 44.500 con, tăng 6% so cùng kỳ. Sản lượng sữa bò tươi trong 8 tháng đầu năm đạt 161.802 tấn, tăng 6,3% so cùng kỳ.

- Heo: Tổng đàn 352.125 con, tăng 1,3% so với cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản là 45.404 con.

3.2. Chăn nuôi khác:

- Chim yến: Sản lượng tổ yến trong 8 tháng đầu năm 2013 đạt 1.550 kg, tăng 134,8% so với cùng kỳ.

- Cá sấu: Tổng đàn cá sấu trên địa bàn thành phố hiện nay khoảng 187.500 con, tăng 11,9% so cùng kỳ.

 

4. Thủy sản:

Tổng sản lượng thủy sản trong 8 tháng đầu năm ước đạt 36.772 tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ, trong đó:

- Sản lượng nuôi trồng: 19.749 tấn, tăng 12,8% so cùng kỳ. Trong đó: nghêu, sò đạt 5.000 tấn, tăng 73,6% so cùng kỳ; cá nước ngọt 6.054 tấn, tăng 10,1% so cùng kỳ; tôm sú đạt 945 tấn, đạt 89,2% so cùng kỳ; tôm thẻ đạt 6.373 tấn, xấp xỉ cùng kỳ; .

- Sản lượng đánh bắt: 17.023 tấn, tăng 9,8% so cùng kỳ.

- Cá cảnh: 54 triệu con, tăng 14,9% so cùng kỳ. Trong đó số lượng cá cảnh xuất khẩu trong tháng 8/2013 là 663,9 ngàn con, nâng tổng số cá cảnh xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2013 là 5,607 triệu con, đạt 95,96% so cùng kỳ.

 

5. Diêm nghiệp:

Đến nay, tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn thành phố là 672 hộ (tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2012); tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn, tăng 96,1% so với niên vụ 2012 (gồm muối đất 60.697 tấn và muối trải bạt 29.724 tấn); sản lượng tiêu thụ 76.500 tấn (gồm muối đất 50.300 tấn và muối trải bạt 26.200 tấn), sản lượng còn lại 13.921 tấn (gồm muối đất 10.397 tấn và muối trải bạt 3.524 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.260 đồng/kg.

 

6. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành:

- Đối với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy ban nhân dân thành phố đã giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2013 tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 02/02/2013 là 127 tỉ đồng. Tình hình giải ngân đến ngày 30/7/2013 là 114,154/127 tỉ đồng, đạt 89,89 % so với kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/8/2013 là 118,5/127 tỉ đồng, đạt 93% so kế hoạch, cụ thể:

+ Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố: 30/30 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch.

+ Trung tâm Công nghệ sinh học: 77,37/83 tỉ đồng, đạt 93,22% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/8/2013 là 80/83 tỉ đồng, đạt 96,4% kế hoạch.

+ Trung tâm Giao dịch và Triển lãm nông sản thành phố: 4,6/10 tỉ đồng, đạt 42,6% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/8/2013 là 6/10 tỉ đồng, đạt 60% kế hoạch.

+ Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi: 1,86/03 tỉ đồng, đạt 62% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/8/2013 là 2/03 tỉ đồng, đạt 67% kế hoạch.

+ Ban Quản lý dự án QSEAP: 0,549/01 tỉ đồng, đạt 55% kế hoạch.

- Đối với Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi: Ủy ban nhân dân thành phố đã giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2013 tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 02/02/2013 là 188 tỉ đồng. Tình hình giải ngân đến ngày 30/7/2013 là 85,52/188 tỉ đồng, đạt 45% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 31/8/2013 là 90/188 tỉ đồng, đạt 48% kế hoạch.

- Công tác quản lý đầu tư:

+ Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, điều chỉnh dự án, kế hoạch đấu thầu: Công trình phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi năm 2013; công trình mở rộng tuyến ống cấp nước Trạm câp nước Tân Tạo 2; thẩm định điều chỉnh dự án xây dựng nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng; Chương trình cấp nước sinh hoạt nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015; điều chỉnh dự án cống ngăn triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè; điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án kiên cố hoá kênh N23, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi, công trình kiên cố hóa kênh N31A-15-2 của Sư Đoàn 9, thẩm định và góp ý các dự án lâm sinh...

+ Góp ý điều chỉnh các văn bản về luật, nghị định chuyên ngành về xây dựng, đấu thầu.

+ Thực hiện giám sát công tác đấu thầu theo Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04/01/2011 về quy định chi tiết về kiểm tra công tác đấu thầu.

+ Triển khai thực hiện Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; cụ thể: thẩm tra dự toán công trình, công tác nghiệm thu...

+ Thực hiện công tác đánh giá giám sát đầu tư theo quy định tại Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

 

III. Kết quả hoạt động một số lĩnh vực chuyên ngành:

1. Lĩnh vực chăn nuôi – thú y:

 

- Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản; qua đó kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trái phép, nhất là các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép. Trong 8 tháng đầu năm 2013, không phát hiện dịch bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, PRRS tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố; tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm tương đối ổn định.

- Công tác kiểm dịch vận chuyển nội địa động vật và sản phẩm động vật: Trong tháng 8, đã kiểm dịch 440 con trâu bò hơi (giảm 20% so tháng trước), lũy kế 8 tháng là 3.456 con (giảm 29,7% so cùng kỳ); 14.655 con trâu bò tuột (giảm 18,9% so tháng trước), lũy kế 123.140 con (giảm 0,4% so cùng kỳ); 204.780 con heo hơi (giảm 19,9% so tháng trước), lũy kế 1.665 triệu con (tăng 17,5% so cùng kỳ); 76.200 con heo bên (giảm 19,9% so tháng trước), lũy kế 665.788 con (tăng 5,04% so cùng kỳ); 1.860 triệu con gia cầm sống (giảm 18,1% so tháng trước), lũy kế 14.188,7 triệu con (tăng 7,4% so cùng kỳ); 1.552,8 triệu con gia cầm tươi (giảm 19,9% so tháng trước), lũy kế 11.690,7 triệu con (giảm 1,3% so cùng kỳ); 95.321 triệu quả trứng gia cầm (giảm 18,1% so tháng trước), lũy kế 786.647,1 triệu quả (giảm 11,05% so cùng kỳ).

- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong tháng 8, đã kiểm soát 224.620 con heo (giảm 17,5% so tháng trước), lũy kế 8 tháng 11.850,8 triệu con (tăng 14,9% so cùng kỳ); 596 con trâu bò (giảm 23,5% so tháng trước), lũy kế 5.090 con (giảm 15,6% so cùng kỳ); 1.640,7 triệu con gia cầm (giảm 28,1% so tháng trước), lũy kế 14.374,5 triệu con (tăng 4,4% so cùng kỳ).

- Công tác kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật: Trong tháng 8 đã kiểm tra 4.994,8 tấn thịt heo từ tỉnh nhập về thành phố (tăng 17,3% so tháng trước), lũy kế 8 tháng 39.699,9 tấn (tăng 39,2% so cùng kỳ); 1.976 tấn thịt trâu bò từ tỉnh nhập về thành phố (giảm 28,6% so tháng trước), lũy kế 18.216,4 tấn (giảm 1,5% so cùng kỳ); 2.005,3 tấn sản phẩm đông lạnh nhập khẩu (giảm 47,8% so tháng trước), lũy kế  30.140,2 tấn (tăng 3,08% so cùng kỳ).

- Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm:

+ Xử phạt vi phạm hành chính: Trong tháng 8, đã xử phạt 572 trường hợp với tổng số tiền là 619,9 triệu đồng (tăng 36% số trường hợp và tăng 42,1% số tiền phạt so với tháng trước), với tang vật 20,4 tấn (tăng 24,2% so với tháng trước). Lũy kế 8 tháng đầu năm đã xử phạt 3.170 trường hợp với số tiền là 3,4 tỷ đồng (giảm 7% số trường hợp và giảm 3,6% số tiền phạt so với cùng kỳ), với tang vật 60,01 tấn (giảm 60,3 so cùng kỳ); trong đó, riêng Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức 8 tháng, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 226 trường hợp với số tiền phạt là 516,7 triệu đồng (giảm 35% trường hợp và giảm 29,7% số tiền phạt so với cùng kỳ), số tang vật 32,8 tấn (giảm 79,1% so cùng kỳ).

 

+ Xử lý kỹ thuật: Trong tháng 8, đã xử lý 781 trường hợp (tăng 32% so với tháng trước), với tang vật 26,3 tấn (giảm 55,9% so tháng trước); lũy kế 8 tháng đầu năm, đã xử phạt 5.400 trường hợp (tăng 4% số trường hợp so cùng kỳ), với tang vật 199,9 tấn (tăng 2,4% so cùng kỳ).  

 

2. Lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật:

- Tập trung theo dõi sát diễn biến tình hình sinh vật hại trên đồng ruộng, dự báo và hướng dẫn biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng vụ Hè Thu và vụ Mùa  năm 2013, đặc biệt lưu ý tình hình rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa để kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trị hiệu quả.

 

- Công tác kiểm dịch thực vật và thanh tra thuốc bảo vệ thực vật: Kiểm tra 07 doanh nghiệp xông hơi khử trùng, thanh tra 01 đợt tại 27 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, kết quả không có cơ sở vi phạm; cấp mới 15 chứng chỉ, hành nghề (bao gốm cấp mới và cấp lại) và 27 giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật. Tổ chức 5 lớp tập huấn trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật. Kiểm tra 8 doanh nghiệp để đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng kinh doanh, mua bán thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

- Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013 tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

- Tình hình hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013:

Diện tích sản xuất hoa, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 là 1.186,42 ha, tăng 1,0% so với cùng kỳ. Lượng hoa kiểng sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 khoảng 677 ngàn chậu bonsai, kiểng cổ (tăng 35,4% so với cùng kỳ); 2,65 triệu chậu lan (tăng 6,0% so với cùng kỳ); 3,9 triệu cành lan (tăng 8,3% so với cùng kỳ); 7,3 triệu chậu hoa nền (tăng 15,9% so với cùng kỳ) và 1,6 triệu chậu mai (xấp xỉ cùng kỳ). Tổng giá trị sản lượng hoa, cây kiểng phục vụ Tết Quý Tỵ khoảng 1.498,2 tỷ đồng (tăng 14,6% so với cùng kỳ là 1.307 tỷ đồng).

3. Lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm:

- Tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp và cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố hiện nay là 42.493 ha, trong đó có trên 37.149 ha thuộc đất quy hoạch 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất). Tỉ lệ che phủ rừng và cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố hiện nay là 18,76%; tỉ lệ che phủ rừng và cây xanh đạt 39,4%, tăng so với cùng kỳ năm 2012. Đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố năm 2013.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch gieo ươm cung cấp 365.000 cây giống phân tán năm 2013, đến nay đã cung cấp 260.442 cây xanh các loại cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố; tiếp tục triển khai thực hiện một số hạng mục của “Đề án quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng, cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” được phê duyệt tại Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 và Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về trồng rừng và cây xanh thành phố giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020; tiếp tục chăm sóc cây trồng tại Vườn Thực vật huyện Củ Chi và rừng cảnh quan tại Đền tưởng niệm các vua Hùng, quận 9, trồng mới và chuyển hóa rừng phòng hộ, rừng sản xuất trong khu IV với diện tích 22ha; xây dựng, phục hồi, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất trên địa bàn các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ. Triển khai 250.000 cây xanh các loại để thực hiện dự án trồng 500.000 cây xanh ven sông, kênh, rạch; thực hiện Kế hoạch số 1176/UBND-CNN ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về trồng và bảo vệ rừng, cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2013. Tổ chức Lễ phát động phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2013 và tổ chức trồng 300 cây xanh các loại tại Khu Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, Quận 9; tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh chống sạt lở ven sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn trồng trên 5.000 cây xanh các loại; khảo sát và xây dựng kế hoạch trồng 85 cây bàng vuông tại các trường phổ thông trung học trên địa bàn thành phố.

- Công tác tuyên truyền pháp luật lâm nghiệp: Tuyên truyền vận động nhân dân về công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã cho 1.450 lượt người (lũy kế 10.102 lượt người); cung cấp 25 bộ văn bản pháp luật có liên quan cho các cơ sở kinh doanh lâm sản và gây nuôi động vật hoang dã (lũy kế 300 bộ); vận động hộ dân sống trong rừng ký 20 bản cam kết bảo vệ rừng (lũy kế 1.217 bản); phối hợp với các báo, đài phát thanh, truyền hình 09 lần đưa tin, bài về hoạt động bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ động vật hoang dã (lũy kế 66 lần).

- Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng: Tổ chức 131 lượt tuần tra bảo vệ rừng (lũy kế 791 lượt); phối hợp với các chủ rừng thực hiện 32 lượt tuần tra bảo vệ rừng (lũy kế 194 lượt); kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 88 lượt (lũy kế 458 lượt); phối hợp với các xã và lực lượng giáp ranh tuần tra truy quét bảo vệ rừng 20 lượt (lũy kế 97 lượt). Tổ chức công tác trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ tại Văn phòng Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố.

- Công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, quản lý lâm sản và động vật hoang dã: Trong tháng đã xác nhận 405 lượt hồ sơ lâm sản hợp pháp với  24.765,097 m3 gỗ các loại, 82 cặp sừng sơn dương nhập khẩu, 511,563 m3 gỗ các loại từ rừng tự nhiên trong nước, 42 bộ bàn ghế hoàn chỉnh; kiểm tra 236 lượt/50 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh gỗ và lâm sản khác (lũy kế 1.456 lượt/515 cơ sở); cấp 03 sổ ghi chép xuất, nhập lâm sản (lũy kế  40 sổ); kiểm tra sổ ghi chép xuất nhập lâm sản 50 cơ sở (lũy kế 417 cơ sở) và kiểm tra buôn bán động vật hoang dã  trái phép 12 lượt (lũy kế 83 lượt). Lập biên bản 10 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (lũy kế 81 vụ), tang vật, phương tiện tạm giữ là 54 kg và 47 con động vật hoang dã thông thường. Xử lý vi phạm hành chính 11 vụ (trong đó UBND thành phố xử lý 03 vụ), lũy kế 69 vụ; tịch thu: 8,2063 m3 gỗ xẻ, 47 con động vật hoang dã các loại; thu nộp ngân sách nhà nước 210,1 triệu đồng, lũy kế 1,3 tỷ đồng.

 

- Công tác gây nuôi động vật hoang dã: Trong tháng, tổ chức kiểm tra gây nuôi động vật hoang dã 72 lượt cơ sở, tổng số 349 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận; cấp 304 và đã gắn 202 mã số thẻ cites, 10 giấy xác nhận cho các trại nuôi làm thủ tục xuất khẩu 300 con cá sấu sống, 07 tấm da cá sấu và 60 con  rùa, 3.151 tấm da trăn đi nước ngoài; cấp 23 giấy phép vận chuyển đặc biệt và 13 giấy xác nhận để xuất bán đi các địa phương trong nước: 1.946 con cá sấu sống, 1.180 kg rắn, 780 kg rùa, 282 kg  và 360 trứng kỳ đà, 16 con nhím, 10 con cầy vòi hương, 45 kg trăn.

 

- Công tác cứu hộ động vật hoang dã: Trong tháng, đã tiếp nhận cứu hộ 06 cá thể bao gồm loài quý hiếm và thông thường của các đơn vị bắt giữ, do buôn bán trái phép chuyển tới, tổ chức và cá nhân tự nguyện giao; trong 8 tháng, Trạm cứu hộ động vật hoang dã huyện Củ Chi đã cứu hộ, chăm sóc 138 cá thể thuộc 36 loài.

4. Lĩnh vực thủy sản – bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Tổng số tàu thuyền trên địa bàn thành phố là 1.763 chiếc (năm 2012 là 1.738 chiếc), với tổng số thuyền viên là 6.894 người (năm 2012 là 6.883 người); trong đó, tổng số tàu thuyền có công suất lớn hơn 90 CV là 131 chiếc, với tổng số thuyền viên là 1.280 người; tổng số tàu thuyền có công suất từ 20 CV đến 90 CV là 804 chiếc, với tổng số thuyền viên là 3.087 người; tổng số tàu thuyền có công suất dưới 20 CV là 828 chiếc, với tổng số thuyền viên là 2.527 người.

- Công tác nuôi trồng thủy sản: Số lượng giống tôm thả nuôi trong tháng 8 là 106,78 triệu con, tăng 10,13% so cùng kỳ (trong đó, lượng tôm sú thả nuôi tăng 3,29%% và lượng tôm thẻ chân trắng thả nuôi tăng 10,76% so với cùng kỳ), với diện tích 3.389,25ha, sản lượng thu hoạch 1.104,94 tấn; diện tích nuôi nghêu, sò huyết và hàu là 82,42ha, với số lượng giống thả 328,5 tấn, sản lượng 256,6 tấn/20,23ha; thả nuôi 7,1 triệu con cá giống trên diện tích 186 ha, sản lượng thu hoạch 112,5 tấn/25ha.

- Công tác quản lý chất lượng thủy sản: Trong tháng 8, đã kiểm tra ngoại quan, cảm quan sản phẩm thủy sản tươi là 25.770 tấn, tăng 214,2% so với cùng kỳ; phối hợp với Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền (huyện Bình Chánh) lấy 20 mẫu kiểm tra nhanh hàn the đều không phát hiện dư lượng. Lấy 21 mẫu tại vùng nuôi, trong đó: 02 mẫu tôm sú và 19 mẫu tôm chân trắng kiểm soát dư lượng các chất độc hại tại vùng nuôi tập trung huyện Nhà Bè, Cần Giờ, kết quả không phát hiện dư lượng.

- Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản nhập khẩu và kiểm dịch thủy sản xuất khẩu: trong tháng 8, đã kiểm tra 7.887 tấn thức ăn thủy sản, bằng 66,5% so với cùng kỳ; 1.921,8 tấn sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, bằng 84,8% so với cùng kỳ; kiểm dịch 30,5 tấn động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu, bằng 50% % so với cùng kỳ.

- Công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản: Đã tổ chức thả 205.000 con cá giống tại Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, bao gồm 50.000 con cá rô phi, 5.000 con cá chép, 50.000 con cá trê, 100.000 con cá rô đồng và phối hợp địa phương thả 428.570 con cá chép tại khu vực cầu Trường Phước, Quận 9.

 

5. Lĩnh vực thủy lợi – phòng chống lụt bão:

- Tham mưu, dự thảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản: 01 chỉ thị, 06 quyết định cá biệt và các công văn chỉ đạo liên quan công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Công tác thủy lợi: Khảo sát thủy văn xâm nhập mặn tại 06 trạm khảo sát, lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2013 thực hiện 972 mẫu/1.456 mẫu (đạt 66,8%); triển khai công tác khảo sát đo vẽ mặt cắt và đúc mốc tại 800 mốc; xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ GIS, ảnh viễn thám phục vụ công tác quản lý công trình thủy lợi; tập huấn 04 lớp nghiệp vụ quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; theo dõi tiến độ các dự án trọng về thủy lợi như 05 Dự án bờ hữu sông Sài Gòn huyện Củ Chi, Dự án Tiêu thoát nước suối Nhum và các dự án khác do Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi làm chủ đầu tư.

- Công tác phòng chống lụt bão: Đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Trực ban để thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết nguy hiểm, triều cường nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả. Hoàn thành công tác kiểm tra an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống lụt, bão trước mùa mưa lũ năm 2013 tại các quận 2, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ. Kiểm tra và báo cáo tiến độ thực hiện các công trình bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn, phòng, chống sạt lở bờ sông, nạo vét tiêu thoát nước năm 2008, năm 2009, năm 2011, năm 2012 và năm 2013. Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Quận 7, huyện Cần Giờ tổ chức 28/48 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai cho khoảng 2.800 cán bộ đoàn thể, ấp - khu phố, tổ dân phố (thuộc đối tượng không hưởng lương) và người dân ở các khu vực xung yếu tại Quận 7, Bình Thạnh và huyện Cần Giờ. Hỗ trợ 4 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai cho cán bộ phụ trách công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của 7 xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Cần Giờ. Tổ chức 9 lớp tập huấn chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về quản lý, tuần tra, bảo vệ các công trình đê điều cho lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn các Quận 12, 8, Bình Thạnh, Thủ Đức và các huyện Cần Giờ, Củ Chi. Báo cáo kết quả thực hiện việc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều theo Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về kế hoạch chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp thuộc lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn từ năm 2006 đến hết năm 2012; kế hoạch trung hạn năm 2013-2015.

 

- Công tác quản lý môi trường và biến đổi khí hậu: Triển khai thực hiện đề cương “Khảo sát chất lượng nguồn nước mặt hệ thống thuỷ lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh năm 2013”, tính đến tháng 8, quan trắc 155/199 mẫu (đạt 77,89%); theo dõi báo cáo tình hình diễn biến chất lượng nguồn nước mặt và kiểm tra việc xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh. Tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố đến năm 2015 đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015.

6. Lĩnh vực phát triển nông thôn:

- Về thực hiện cơ chế, chính sách:

+ Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015.

+ Kết quả thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND, đến ngày 30 tháng 3 năm 2013 trên toàn địa bàn thành phố có 1.607 phương án của 7.513 gia đình, trang trại, doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt phương án được hỗ trợ lãi vay; với tổng vốn đầu tư hơn 3.170 tỷ đồng, vốn vay có hỗ trợ lãi vay là 1.841 tỷ đồng.

 

+ Kết quả thực hiện triển khai Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015: Tính từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 08 tháng 8 năm 2013 đã có 485 quyết định phê duyệt phương án, 971 hộ với tổng số vốn đầu tư 435,4 tỷ đồng, tổng vốn vay 265,1 tỷ đồng.

 

+ Lũy kế tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND: có 2.092 quyết định phê duyệt, 8.484 hộ vay, tổng vốn đầu tư 3.605,6 tỷ đồng, tổng vốn vay 2.079,4 tỷ đồng.

+ Triển khai 56 lớp tập huấn chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Về phát triển ngành nghề nông thôn:

+ Tính đến nay, đã hỗ trợ nguyên liệu ngành nghề nông thôn cho tổng số 477 hộ tại các xã trên địa bàn 5 huyện.

+ Tổ chức 03 lớp tập huấn quy trình thực hiện thủ tục công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống, nghề truyền thống, thủ tục thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tại xã An Phú, Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi) và xã An Thới Đông (huyện Cần Giờ).

+ Tập huấn về phát triển ngành nghề nông thôn tại 13 xã xây dựng nông thôn mới cho đối tượng là cán bộ phụ trách phát triển ngành nghề, hội nông dân, hội phụ nữ, với các ngành nghề se nhang, ngành nghề chế biến nấm, ngành nghề đan đệm, ngành nghề đan giỏ chạt, nghề mộc, ngành nghề đan chiếu, ngành nghề bánh tráng.

+ Tập huấn chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản tại 4 xã, gồm: Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn), An Thới Đông (huyện Cần Giờ), Trung An (huyện Củ Chi) và Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh).

- Về phát triển kinh tế tập thể:

+ Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 59 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 67 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.660 triệu đồng/hợp tác xã), 170 tổ hợp tác (bình quân 21 tổ viên/tổ hợp tác).

+ Tư vấn thành lập mới, tổ chức hoạt động cho 5 hợp tác xã (Hợp tác xã bò sữa Tân Hiệp, huyện Hóc Môn; Hợp tác xã bò sữa Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi; Hợp tác xã Phước Bình, Hợp tác xã Hưng Điền, huyện Bình Chánh; Hợp tác xã du lịch sinh thái xã Trung An, huyện Củ Chi) và 4 tổ hợp tác: Tổ hợp tác rau Tân Hiệp, Tổ hợp tác chăn nuôi bò sữa xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), Tổ hợp tác xã Đa Phước (huyện Bình Chánh), Tổ hợp tác về hoa cây kiểng tại xã Phước Hiệp (huyện Củ Chi).

+ Phối hợp tuyên truyền 22 lớp về Luật hợp tác xã mới, các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, với hơn 1.350 lượt người dân, cán bộ tham dự.

 

7. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

7.1. Kết quả thực hiện tại 6 xã điểm:

 

- Đến nay, có 03 xã đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội và xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ); 01 xã đạt 18/19 tiêu chí: xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn); 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè).

- Đã tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2012 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Kết quả thực hiện tại 50 xã:

- Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới 25/50 xã, gồm: xã Tân Phú Trung, xã Trung An, xã An Nhơn Tây, xã Tân Thạnh Đông, xã Tân Thạnh Tây, xã Phước Thạnh, xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi), xã Nhị Bình, xã Xuân Thới Sơn, xã Thới Tam Thôn, xã Xuân Thới Đông, xã Tân Hiệp, xã Tân Thới Nhì, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn), xã Bình Chánh, xã Bình Lợi, xã Qui Đức, xã Đa Phước, xã Hưng Long (huyện Bình Chánh), xã Phước Lộc, xã Long Thới (huyện Nhà Bè) và xã Bình Khánh, xã Thạnh An, xã Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông (huyện Cần Giờ) theo định hướng các tiêu chí đề xuất phù hợp với đặc thù vùng nông thôn thành phố.

- Các đề án Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã đã chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý sau khi khảo sát; gửi về Tổ Công tác Giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố thẩm định là 25/50 đề án. Cụ thể:

+ Đã trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt đề án xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn).

+ Đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các sở ngành và đang trình Sở Tài Chính 03 xã: Bà Điểm (huyện Hóc Môn), Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh), Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi).

+ Đã trình các Sở ngành lấy ý kiến đề án 21 xã: Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ, Phước Vĩnh An, Hòa Phú, Tân An Hội, An Phú, Phước Hiệp, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi), Tân Kiên, An Phú Tây, Tân Quý Tây, Phong Phú, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh); Phú Xuân, Hiệp Phước, Phước Kiển (huyện Nhà Bè).

 

7.3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng:

- Tổ chức hội nghị đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 380 cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp thành phố.

- Triển khai tập huấn về xây dựng nông thôn mới tại 18 xã (trong đó có 6 xã điểm), với 1.170 lượt người tham dự.

- Triển khai 101 lớp tập huấn cho cán bộ và người dân trên địa bàn các xã về phương pháp quản lý kinh tế hộ, cải thiện điều kiện sống của hộ, chương trình, chính sách xây dựng nông thôn mới, định hướng phát triển và bảo vệ cơ sở hạ tầng nông thôn, với 6.204 lượt người tham dự.

8. Lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn:

- Chương trình nước sinh hoạt: Quản lý khai thác 123 trạm cấp nước tập trung, phục vụ nước sinh hoạt cho 325.325 nhân khẩu của 57.960 hộ dân ngoại thành. Trong tháng 8, ước lắp đặt thêm 311 đồng hồ nước; lũy kế 8 tháng đầu năm 2013 ước lắp đặt thêm 2.041 đồng hồ nước cho các hộ sử dụng.

- Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn: Tổ chức Lễ mít tinh Tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch – Vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2013 tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi và các hoạt động hưởng ứng tại 05 xã: Bình Khánh, huyện Cần Giờ; Phước Lộc, huyện Nhà Bè; Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh; Nhị Bình, huyện Hóc Môn; Trung An, huyện Củ Chi. Tổ chức 05 lớp tập huấn vận hành và sử dụng hầm biogas an toàn, hiệu quả; 24 lớp tập huấn phương pháp ủ phân hữu cơ truyền thống và công nghệ khí sinh học tại 5 huyện ngoại thành: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ. Cấp 70 thùng thu gom rác cho 3 xã xây dựng nông thôn mới: xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ và xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Triển khai 25 lớp tập huấn vệ sinh cá nhân và lợi ích của việc rửa tay với xà phòng, 10 mô hình phân loại rác tại nguồn năm 2013, tập huấn Quyết định số 2570/QD-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thu thập cập nhật thông tin Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013.

9. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Về kết quả chứng nhận VietGAP: Từ đầu năm 2013 đến nay, đã chứng nhận cho 17 tổ chức cá nhân với tổng diện tích 7,236 ha, tương đương 32,27 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 305 tấn/năm. Lũy kế từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tổ chức chứng nhận VietGAP cho 329 tổ chức, cá nhân (là xã viên của các Hợp tác xã Nhuận Đức, Ngã 3 Giòng, Thỏ Việt, Phước An, Liên tổ Tân Trung; 04 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích là 145,6 ha, tương đương 650 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 15.637 tấn/năm.

- Tham gia triển lãm tại lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Đón chào năm mới 2013” tại Công viên 23 tháng 9; tổ chức chợ hoa Tết cho nông dân thành phố với 156 gian hàng, đại diện cho 730 nông dân của 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố tham gia; tổ chức Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ lần V năm 2013 (vào ngày 01/6) và Hội chợ triển lãm giống nông nghiệp lần I năm 2013 (từ ngày 27/6 – 30/6) tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Quận 9.

- Thực hiện chương trình “Nông dân hội nhập”: Từ đầu năm đến nay đã thực hiện 03 kỳ phát sóng với chủ đề: Tổng kết Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013; tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2012; sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cần Giờ.

- Từ đầu năm 2013 đến nay, đã thiết kế website cho 12 đơn vị; lũy kế từ khi thực hiện chương trình mỗi nhà nông một website, thiết kế và bàn giao cho 62 đơn vị; thiết kế logo, nhãn hiệu cho 07 đơn vị, lũy kế từ khi thực hiện chương trình đến nay đã thiết kế logo – nhãn hiệu – tờ bướm và bàn giao cho 67 đơn vị.

- Tổ chức 20 chuyến khảo sát, học tập mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao tại thành phố và các tỉnh lân cận, tổ chức 32 lớp tập huấn “Xây dựng lòng tin người tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp”, tổ chức 30 lớp “Hướng dẫn thủ tục đăng ký chứng nhận VietGAP”, tổ chức 15 lớp tập huấn “Kỹ năng hạch toán cho phí sản xuất rau”, tổ chức 8 lớp tập huấn đào tạo kỹ năng cập nhật và duy trì website cho các đơn vị tham gia chương  trình “Mỗi nhà nông một website”, tổ chức 20 cuộc hội nghị, hội thảo, giao lưu kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh và hợp tác xã, tổ hợp tác, siêu thị, cá nhân và các doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng rau củ quả.

 

10. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Chương trình quản lý và kiểm định giống vật nuôi:

+ Bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: Trong tháng 8 thực hiện 872 con, lũy kế thực hiện 3.525 con bò sữa, đạt 70% kế hoạch năm. Tính từ khi triển khai thực hiện chương trình đến nay đã bình tuyển, lập lý lịch được 75.705 con (giai đoạn từ năm 2006 – 2012 là 39.039 con bò sữa), chiếm 81% đàn bò sữa thành phố.

+ Đánh giá tiến bộ di truyền giống heo theo phương pháp BLUP: Trong tháng 8, đã thu thập số liệu đợt 3, lũy kế đã thực hiện khoảng 5.400 lượt con các chỉ tiêu đàn heo giống tại các xí nghiệp chăn nuôi heo quốc doanh. Thông qua phương pháp BLUP cho thấy các giống heo đang được nuôi tại các xí nghiệp như: Duroc, Landrace, Pietrain, Yorkshire đều khuynh hướng di truyền kiểu gen về độ dày mở lưng, số con sơ sinh sống, trọng lượng 21 ngày, tuổi đạt trọng lượng 90kg được cải thiện tốt.

- Chương trình quản lý và kiểm định giống cây trồng:

+ Thử nghiệm tại cơ sở Nhị Xuân: Sưu tập 5 giống hoa kiểng, 3 giống ớt và 3 giống cà chua; thử nghiệm 5 giống hoa cát tường, 2 chủng loại giống: Cải bó xôi (3 giống) và cần tây (2 giống), 4 giống dưa lưới, 6 giống lan Dendrobium và 11 giống lan Mokara...

       + Tại các xã nông thôn mới: Trong tháng 8, đã thử nghiệm 5.000 m2 gồm các giống bí đao, dưa leo, cà chua và lúa; lũy kế 8 tháng đã thử nghiệm 25.000 m2, đạt 63% kế hoạch năm; trong đó, đã tiến hành thu hoạch và đánh giá kết quả thử nghiệm các giống như: khổ qua, chọn được 3 giống TLP911 (Công ty Tân Lộc Phát), Inova11 (Công ty Miền Nam), U18 (Công ty Chánh Nông) các giống chọn có đặc tính quả ngắn đến dài trung bình, gai nở bóng năng suất 25-28 tấn/ha; dưa leo, chọn được 5 giống Enzo19 (Công ty Nhiệt Đới), RV636 (Công ty Rồng Vàng), L796 (Công ty Xanh), Mekong 919 (Công ty Tân Nông Phát), TLP2268 (Công ty Tân Lộc Phát) các giống này có trái xanh trắng, xanh, năng suất 20-25 tấn/ha; bí đao, chọn được 3 giống Hương Nông, Chánh Nông, TLP 5168 các giống trái xanh, suông năng suất 28-32 tấn/ha; mướp khía, chọn được 3 giống Uy Long (Công ty Tân Lộc Phát), Ramma (Công ty Việt Nông), Zecca127 (Công ty Nhiệt đới) trái xanh đến xanh đậm, thịt chắc, tỷ lệ trái đồng dạng cao, năng suất 18-25 tấn/ha. Từ năm 2006 đến nay, đã thực hiện thử nghiệm 183 giống, kết quả chọn được 46 giống gồm 16 giống khổ qua, 07 giống dưa leo, 02 giống bí đao xanh, 03 giống bí đỏ, 02 giống mướp, 02 giống lúa và 04 giống hoa lily có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sản xuất của thành phố.

       - Công tác kiểm nghiệm: Trong tháng, đã thực hiện 85 mẫu, trong đó 50 mẫu thức ăn TMR, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bò sữa phân tích các chỉ tiêu vật chất khô đối với thức ăn hỗn hợp TMR, các nguyên liệu chăn nuôi bò sữa và mẫu sữa về vật chất khô, chất lượng sữa, tế bào soma trong sữa và 35 mẫu giống cây trồng. Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện được 459 mẫu gồm 389 mẫu thuộc lĩnh vực giống vật nuôi (thức ăn và nguyên liệu chăn nuôi) và 70 mẫu giống cây trồng gồm các chỉ tiêu về độ nẩy mầm và ẩm độ (lũy kế từ khi đưa phòng kiểm nghiệm vào vận hành đến nay đã thực hiện được trên 940 mẫu).

 

- Dự án Trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao (DDEF): Đã triển khai thực hiện dự án gồm 13 gói thầu với diện tích khoảng 9,8 ha, trong đó diện tích phục vụ xây dựng chuồng trại là 3,8 ha và khu vực trồng cỏ phục vụ chăn nuôi là 6 ha (đạt khoảng 90% so với kế hoạch), hiện đang nuôi 120 con bò sữa tại trại thực nghiệm. Việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến và đồng bộ trong chăn nuôi bước đầu đã làm năng suất sữa trung bình của đàn bò tăng lên đáng kể, từ 8.5 kg sữa/con/ngày (tháng 01/2013) tăng lên 14.9 kg/con/ngày (tháng 3/2013); đến nay, đã tăng lên 17 kg/con/ngày, một số con bò cái vắt sữa có năng suất trên 25 kg/ngày, tỉ lệ đậu thai tăng từ 10% lên 56% trên nhóm bò tơ hậu bị, bệnh viêm vú giảm từ 11.6% xuống còn 8.7%. Phối hợp cùng chuyên gia Israel tổ chức Hội thảo chuyên đề “Vệ sinh và quản lý chất lượng sữa” trong chăn nuôi bò sữa và tổ chức Lễ khánh thành Trại trình diễn và thực nghiệm bò sữa công nghệ cao (dự kiến vào ngày 27/8).  

11. Hoạt động công nghệ sinh học:

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học; Chương trình ứng dụng và phát triển Công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp – nông thôn tại thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 và những đề tài nghiên cứu khác có tính chất ứng dụng trước mắt và lâu dài, định hướng theo các lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật, công nghệ vi sinh thực phẩm, công nghệ sinh học thủy sản, công nghệ sinh học y dược.

- Lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật: tiếp tục thực hiện các nghiên cứu trên đối tượng hoa kiểng, hoa lan và cây dược liệu; nghiên cứu chiếu xạ để tạo loài lan rừng thủy tiên có thể phát triển ở điều kiện khí hậu thành phố và ra hoa nhiều lần trong năm; nghiên cứu chuyển gen tạo cây sâm Ngọc Linh có nhiều rễ nhằm mục đích tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho sản xuất sâm trong tương lai; nghiên cứu chuyển gen tạo dòng cà chua kháng sâu để góp phần vào trong việc phát triển rau an toàn và sạch; ưu tập các giống hoa kiểng, dược liệu quý: tính đến nay, đã sưu tập được 89 giống kiểng lá và 21 giống hoa nền, 45 giống dược liệu quý.

 

- Lĩnh vực công nghệ sinh học thủy sản: tập trung các nghiên cứu về vaccine thủy sản: vaccine ngừa bệnh đốm trắng trên tôm sú, vaccine ngừa bệnh nhiễm trùng huyết và bệnh đốm đỏ trên cá tra; phân lập được 58 chủng vi khuẩn probiotic có khả năng đối kháng với vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng huyết nhằm hỗ trợ hiệu quả bảo vệ của vaccine phòng bệnh gan thận mủ trên cá tra và chuyển gen tạo cá phát sáng huỳnh quang.

- Lĩnh vực công nghệ sinh học y dược: thực hiện các nghiên cứu về sức khỏe con người và phục vụ cho ngành chăn nuôi thú y; nghiên cứu tạo bộ kit kiểm tra hiệu quả tiêm phòng vacxin dịch tả heo; Xây dựng bộ kit phát hiện và định type virus gây bệnh lở mồm long móng nhằm kiểm soát dịch bệnh và hạn chế thiệt hại cho ngành chăn nuôi; nghiên cứu tạo chế phẩm interferon gà và khảo sát hiệu quả phòng ngừa, điều trị bệnh do virus gây ra ở gia cầm.

 

- Lĩnh vực công nghệ sinh vật động vật: nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh thiết phôi giai đoạn phôi nang và xác định giới tính phôi bò; nghiên cứu tế bào gốc của người hướng đến ứng dụng trong y học tái tạo điều trị các bệnh liên quan đến tổn thương xương và sụn; nuôi cấy tế bào động vật phục vụ công tác chẩn đoán bệnh và thử nghiệm hoạt tính sinh học của dược chất.  

 

- Lĩnh vực công nghệ vi sinh – thực phẩm: tập trung nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh thối rễ, lỡ cổ rễ trên cây rau, bệnh bướu rễ trên cây tiêu; nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh (chế phẩm cố định đạm và phân giải lân); nghiên cứu sản xuất cồn sinh học; thành lập ngân hàng giống các chủng vi sinh vật phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, môi trường.

12. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 03 lớp huấn luyện: kỹ năng đàm phán hợp đồng và ký kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nhân viên khuyến nông, các chính sách thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị và xây dựng nông thôn mới, kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ khuyến nông; lũy kế 8 tháng đã tổ chức 10 lớp huấn luyện.

- Tổ chức 9 lớp tập huấn: kỹ thuật trồng rau theo qui trình VietGAP cho nông dân huyện Hóc Môn và quận Thủ Đức, 02 lớp kỹ thuật chăn nuôi bò sữa theo qui trình VietGAHP tại huyện Hóc Môn, nuôi cá ghép tại huyện Bình Chánh, 02 lớp nuôi cá cảnh cho nông dân huyện Bình Chánh và Quận 12, 02 lớp kỹ thuật nuôi heo theo qui trình VietGAHP tại quận Thủ Đức và huyện Nhà Bè; lũy kế 8 tháng đã tổ chức 102 lớp tập huấn cho hơn 3.060 nông dân tham dự.

- Tổ chức 15 chuyến tham quan: đưa nông dân huyện Củ Chi đi tham quan mô hình ứng dụng công nghệ mới (hệ thống tưới tiết kiệm) trên rau tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao huyện Củ Chi, mô hình chăn nuôi bò sữa hoàn chỉnh và nhân giống lúa trên địa bàn huyện Củ Chi; nông dân quận Thủ Đức đi tham quan mô hình trồng rau an toàn tại huyện Củ Chi, nuôi thỏ công nghiệp tại Quận 12 và  trồng hoa cây kiểng trên địa bàn; nông dân Quận 12 đi tham quan mô hình rau ăn lá theo qui trình VietGAP tại huyện Hóc Môn; nông dân huyện Nhà Bè đi tham quan mô hình trồng kiểng lá - bonsai, mô hình nuôi cá an toàn dịch bệnh tại Quận 12, mô hình nuôi tôm bền vững tại huyện Cần Giờ; lũy kế 8 tháng đã tổ chức 41 chuyến tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình tiên tiến, mô hình có hiệu quả trong và ngoài thành phố cho hơn 1.200 lượt nông dân tham gia.

- Tổ chức 12 cuộc hội thảo chuyên đề: giải pháp phát triển rau theo hướng hữu cơ tại huyện Hóc Môn, định hướng phát triển hoa kiểng tại huyện Hóc Môn, nuôi cua giống nhân tạo tại huyện Nhà Bè, phát triển cá cảnh trên địa bàn quận Thủ Đức và Quận 9, định hướng sản xuất rau muống nước trên địa bàn Quận 12, phát triển nuôi heo theo qui trình VietGAHP tại huyện Củ Chi, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp tại huyện Hóc Môn, 03 cuộc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2013 của các Câu lạc bộ Khuyến nông; lũy kế 8 tháng đã tổ chức 27 cuộc hội thảo có hơn 1.300 nông dân tham dự.

- Triển khai xây dựng 21 mô hình, với 147 hộ nông dân tham gia: 02 mô hình trồng rau theo quy trình VietGAP (10,5 ha, 50 hộ) tại Quận 12 và huyện Bình Chánh; 10 mô hình trồng lan Mokara (20.000 cây, 38 hộ) tại huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và quận Thủ Đức, 12; 04 mô hình trồng lan Dendrobium (10.000 chậu, 12 hộ) tại huyện Hóc Môn, Bình Chánh; mô hình trồng mai ghép (2.000 gốc, 5 hộ) tại huyện Bình Chánh; mô hình trồng thâm canh cỏ Mulato II (2 ha, 12 hộ) tại huyện Củ Chi; mô hình nhân giống lúa (20 ha, 20 hộ) tại huyện Hóc Môn; 02 mô hình trồng cây chôm chôm (9,4 ha, 10 hộ) tại xã Trung An, huyện Củ Chi; lũy kế 8 tháng đã triển khai xây dựng 79 mô hình, vời 629 hộ tham gia.

- Thực hiện 06 chương trình phát thanh khuyến nông trên sóng AM mỗi tuần 2 lần vào ngày thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, với các chuyên đề: kỹ thuật vắt sữa bò, kỹ thuật trồng rau gia vị an toàn, những bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới, kỹ thuật trồng dưa leo an toàn; lũy kế 8 tháng đã thực hiện 62 chương trình phát thanh khuyến nông.

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức thành công Diễn đàn khuyến nông @ công nghệ về sản xuất rau theo VietGAP tại huyện Củ Chi.

 

13. Công tác tổ chức – đào tạo:

 

13.1. Công tác tổ chức:

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ thành phố Phương án kiện toàn, sắp xếp các Chi cục trực thuộc nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và hoạt động thanh tra chuyên ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố và thực hiện Luật Cán bộ công chức. Đã thành lập Phòng Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở trên cơ sở đổi tên và bổ sung chức chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thủy sản Sở, tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định kiện toàn Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ; kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp thành phố giai đoạn 2011 - 2015; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người; thành lập Ban Chỉ đạo Chống sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố; thành lập Nhóm biên tập và Tổ giúp việc xây dựng báo cáo Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 của Sở tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011 của Ủy ban nhân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn 2011 – 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

13.2. Công tác đào tạo:

- Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp đang tiếp tục công tác tuyển sinh chính quy năm 2013. Hiện nay, Trường đang có trên 800 học viên đang theo học tại trường thuộc 15 ngành đào tạo.

- Tổ chức 04 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, với 119 học viên tại các xã: Thái Mỹ (huyện Củ Chi), Thới Tam Thôn, Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) và 02 lớp theo Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố, với 69 học viên tại các xã: Long Hòa (huyện Cần Giờ), Phước Thạnh (huyện Củ Chi).

- Về đào tạo nghề ngắn hạn phục vụ chương trình bò sữa và chương trình rau an toàn, 8 tháng đầu năm, Trường đã tổ chức đào tạo 11 lớp với tổng số 352 học viên tại các xã: Tân Thạnh Tây, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Thạnh Đông, Thái Mỹ, Bình Mỹ, Phước An (huyện Củ Chi); Tân Chánh Hiệp, Tân Xuân (huyện Hóc Môn); Phước Kiểng (huyện Nhà Bè); Tân Nhựt, Bình Chánh (huyện Bình Chánh).

- Ngoài ra, Trường cũng đã đào tạo 120 học viên sơ cấp nghề tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, bao gồm điện dân dụng, trồng rau – hoa cây kiểng tại Trung tâm Giáo dục thiếu niên (huyện Củ Chi) và tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức).

IV. Nhận xét, đánh giá chung:

- Trong 8 tháng đầu năm 2013, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn như tình hình thời tiết bất lợi, thị trường, giá cả thường xuyên biến động; tuy vậy, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong 8 tháng đầu năm duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tăng 6,6% so cùng kỳ 2012, trong đó trồng trọt tăng 3,8%, chăn nuôi tăng 4,4%, thủy sản tăng 11,7%. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị. Một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá như diện tích hoa cây kiểng tăng 10,4%, đàn bò sữa tăng 8,5%, tổng sản lượng thủy sản tăng 11,4%, cá cảnh tăng 14,9%, diện tích gieo trồng rau tăng 1,5%,... góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp thành phố.

 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản tiếp tục được tăng cường; qua đó kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trái phép, nhất là các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép. Trong 8 tháng đầu năm 2013, không phát hiện dịch bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, PRRS tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố; tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm tương đối ổn định.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất tiếp tục được tăng cường. Vụ Mùa năm 2013 đang triển khai, phù hợp với chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố hiệu quả kinh tế cao.

- Tình hình rừng trên địa bàn thành phố ổn định, hoạt động bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã được duy trì thường xuyên. Các đơn vị trực thuộc Sở tích cực chủ động trong công việc được giao và có sự phối hợp tốt với các lực lượng trên toàn địa bàn nên đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác phòng, tránh, ứng phó lụt bão, thiên tai, triều cường, môi trường và biến đổi khí hậu được thực hiện tốt, tổ chức trực ban 24/24 giờ để cảnh báo, ứng phó, phòng tránh tại các điểm xung yếu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đê bao, phòng chống lụt bão.

- Tình hình xây dựng cơ bản mặc dù có khó khăn về nguồn vốn nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của thành phố, sự nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư nên đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn kế hoạch được giao, tiến độ thi công, công tác chuẩn bị thực hiện dự án được đẩy nhanh. Dự kiến giải ngân vốn được giao đến 30/8/2013 đạt 93% kế hoạch.

V. Chương trình công tác tháng 9 năm 2013:

Trong tháng 9 năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành một số mặt công tác chính sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020; tập trung lấy ý kiến thẩm định của các sở ngành hoàn chỉnh đề án của các xã còn lại để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

3. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020”; Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2020”.

4. Tiếp tục tổ chức, thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 – 2015: chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản; chương trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, chương trình vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn, xây dựng và phát triển làng nghề ở nông thôn; hỗ trợ, bù lãi suất tín dụng chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị...

5. Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc và gia cầm; đặc biệt là Kế hoạch số 1750/KH-UBND ngày 15/4/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về hành động phòng chống dịch cúm A (H7N9) tại Thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 17/4/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp.

7. Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2013 theo tiến độ, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm. Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tổ chức, sắp xếp lại hệ thống khuyến nông theo hướng gắn liền người sản xuất - cán bộ khuyến nông - nhà doanh nghiệp.

8. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản và động vật hoang dã; triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 760/UBND-CNN ngày 18/02/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2013 và Kế hoạch số 1176/UBND-CNN ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về trồng và bảo vệ rừng, cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2013.

9. Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

10. Tổ chức Hội thi – Triển lãm bò sữa lần IV năm 2013 cấp quận huyện.

11. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng cơ bản chuyên ngành trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án theo đúng kế hoạch.

12. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị./.


Số lượt người xem: 3694    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm