SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
8
2
3
3
5
TIN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 16 Tháng Mười 2013 10:15:00 SA

công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2013

 

I. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, tập trung: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, công tác dự báo, tập trung sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, rau an toàn, cây kiểng, cá cảnh; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược biển; chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới văn minh, giàu đẹp”. Một số nhiệm vụ cụ thể đã tập trung thực hiện như sau:

- Tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013; Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013.

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố (Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009) thực hiện chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về nông nghiệp - nông dân - nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa X.

 

- Tập trung xây dựng các mô hình nông thôn mới đúng tiến độ theo chủ trương của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố và chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/03/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2020).

 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố (Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 03/04/2008) thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 26/10/2007 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện Chương trình và Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015; các chương trình mục tiêu, trọng điểm của ngành: phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015 theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025…

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020”; Quyết định số 3286/QĐ-UBND 26/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2020”.

- Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản; công tác phòng, chống triều cường; công tác quản lý bảo vệ rừng, động vật hoang dã và phòng, chống cháy rừng năm 2013; chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình phát triển sản xuất, trong đó chú trọng đến các đối tượng hợp tác xã, hộ nghèo và cận nghèo.

 

II. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

1. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp:

Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 10 năm 2013 ước đạt 547,7 tỉ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm 2013 ước đạt 3.171 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó:

+ Trồng trọt: giá trị sản xuất ước đạt 877 tỷ đồng, tăng 3,8% so cùng kỳ.

+ Chăn nuôi: giá trị sản xuất ước đạt 910,5 tỷ đồng, tăng 4,7% so cùng kỳ.

+ Dịch vụ nông nghiệp: đạt 220 tỷ đồng, tăng 4,8% so cùng kỳ.

+ Lâm nghiệp: giá trị sản xuất ước đạt 25,5 tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ.

+ Thủy sản: giá trị sản xuất ước đạt 1.138 tỷ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ.

 

2. Trồng trọt:

- Rau: Diện tích gieo trồng rau trong 10 tháng đầu năm 2013 ước đạt 14.274 ha, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó rau an toàn là 13.988 ha, tăng 2,8% so cùng kỳ; diện tích thu hoạch đạt 12.614 ha, tăng 2,1% so cùng kỳ, sản lượng đạt 288.273 tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ.

- Hoa, cây kiểng: Tổng diện tích hoa, cây kiểng 10 tháng đầu năm 2013 ước đạt 1.753 ha, tăng 10% so với cùng kỳ; trong đó mai 483 ha, xấp xỉ so cùng kỳ; lan 210 ha, xấp xỉ so cùng kỳ; hoa nền 600 ha, tăng 9,1% so cùng kỳ; kiểng, bonsai 460ha, tăng 31,4% so cùng kỳ.

 

 

 

3. Chăn nuôi:

 

 

3.1. Gia súc:

- Bò sữa: Tổng đàn bò sữa 95.285 con, tăng 8,3% so với cùng kỳ; riêng cái vắt sữa 45.570 con, tăng 8,5% so cùng kỳ. Sản lượng sữa bò tươi trong 10 tháng đầu năm đạt 207.116 tấn, tăng 8,9% so cùng kỳ.

- Heo: Tổng đàn 342.922 con, đạt 94,7% so với cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản là 44.210 con.

3.2. Chăn nuôi khác:

- Chim yến: Sản lượng tổ yến trong 10 tháng đầu năm 2013 đạt 1.850 kg, tăng 85% so với cùng kỳ.

- Cá sấu: Tổng đàn cá sấu trên địa bàn thành phố hiện nay khoảng 187.500 con, tăng 11,9% so cùng kỳ.

 

4. Thủy sản:

Tổng sản lượng thủy sản trong 10 tháng đầu năm ước đạt 47.978 tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ, trong đó:

- Sản lượng nuôi trồng: 26.678 tấn, tăng 13,3% so cùng kỳ.

- Sản lượng đánh bắt: 21.300 tấn, tăng 3,3% so cùng kỳ.

- Cá cảnh: 69 triệu con, tăng 13,1% so cùng kỳ. Trong đó số lượng cá cảnh xuất khẩu trong tháng 10 ước đạt 0,9 triệu con, lũy kế 10 tháng đầu năm 2013 trên 7,41 triệu con, đạt 96,6% so với cùng kỳ.

 

5. Diêm nghiệp:

Tính đến ngày 11/10/2013: Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ (giảm 01 hộ so với cùng kỳ); Tổng diện tích sản xuất niên vụ 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (giảm 15,4 ha so với cùng kỳ) gồm 1.126,8 ha muối đất (giảm 303,4 ha so với cùng kỳ) và 390 ha muối trải bạt (tăng 288 ha so với cùng); Sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn (tăng 42.310 tấn so với cùng kỳ) gồm muối đất 60.697 tấn (tăng 17.970 tấn so với cùng kỳ) và muối trải bạt 29.724 tấn (tăng 24.340 tấn so với cùng kỳ); sản lượng tiêu thụ 82.000 tấn (tăng 35.316 tấn so với cùng kỳ) gồm muối đất 54.100 tấn (tăng 12.700 tấn so với cùng kỳ) và muối trải bạt 27.900 tấn (tăng 22.616 tấn so với cùng kỳ); sản lượng còn lại 8.421 tấn (tăng 1.144 tấn với cùng kỳ) gồm muối đất 6.597 tấn (giảm 430 tấn so với cùng kỳ) và muối trải bạt 1.824 tấn (tăng 1.574 tấn so với cùng kỳ). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg (giảm 650 đồng/kg so với cùng kỳ), muối vàng 1.000 đồng/kg (giảm 700 đồng/kg so với cùng kỳ), muối bạt 1.400 đồng/kg (giảm 550 đồng/kg so với cùng kỳ).

 

6. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành:

- Đối với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ủy ban nhân dân thành phố đã giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2013 tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 02/02/2013 là 127 tỉ đồng. Tình hình giải ngân đến ngày 30/9/2013 là 117,62/127 tỉ đồng, đạt 92 % so với kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 30/10/2013 là 120,5/127 tỉ đồng, đạt 95% so kế hoạch

 


- Công tác quản lý đầu tư:

+ Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, điều chỉnh dự án, kế hoạch đấu thầu: Công trình phòng chống lụt bão và duy tu sửa chữa các CTTL 2013; công trình Mở rộng tuyến ống cấp nước Trạm cấp nước Tân Tạo 2; thẩm định điều chỉnh dự án Xây dựng nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng; Chương trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015;điều chỉnh dự án Cống ngăn triều Nhiêu Lộc-Thị Nghè; điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Kiên cố hoá kênh N23 - huyện Trảng Bàng - Tây Ninh và huyện Củ Chi, công trình Kiên cố hóa kênh N31A-15-2 của Sư Đoàn 9, thẩm định và góp ý các dự án lâm sinh.

+ Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực của các chủ đầu tư và chính quyền các địa phương, tình hình triển khai thực hiện các dự án tương đối tốt; tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (Dự án xây dựng Trung tâm giao dịch và triển lãm nông sản) còn chậm nên chưa thể triển khai công tác xây lắp làm kéo dài thời gian thực hiện dự án, không đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ; công tác thẩm định phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 kéo dài (02 dự án thành phần thuộc Ban quản lý Trung tâm Thuỷ sản thành phố) dẫn đến việc Chủ đầu tư không thể trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định.

 

III. Kết quả hoạt động một số lĩnh vực chuyên ngành:

1. Lĩnh vực chăn nuôi – thú y:

- Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản; qua đó kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trái phép, nhất là các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép. Hiện nay, bệnh Lở mồm long móng đang có dấu hiệu bùng phát tại các tỉnh, Chi cục Thú y đang phối hợp huyện Củ Chi tăng cường kiểm tra tình hình dịch tễ kết hợp tiêm phòng bao vây khống chế, đẩy mạnh công tác tiêu độc khử trùng đặc biệt khu vực nguy cơ cao và kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất nhập động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Ngoài ra, tại tất cả các quận huyện có chăn nuôi gia súc chủ động tăng cường công tác kiểm tra dịch tễ, tăng cường tiêm phòng nhất là tại các hộ chăn nuôi heo nhập cư và khu vực giáp ranh các tỉnh Long An, Bình Dương, Tây Ninh; tiếp tục phối hợp lực lượng các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhất là việc kiểm tra, xử lý các điểm nóng kinh doanh gia cầm trên từng quận, huyện. Tình hình dịch tễ đàn gia cầm trong 10 tháng 10 năm tương đối ổn định.

- Công tác kiểm dịch vận chuyển nội địa động vật và sản phẩm động vật: Trong tháng 10, đã kiểm dịch 18.230 con trâu bò tuột (tăng 12,53% so tháng trước), lũy kế 155863 con (tương đương cùng kỳ); 253.280 con heo hơi (tăng 22,89% so tháng trước), lũy kế 2.122.428 con (tăng 16,2% so cùng kỳ); 102.050 con heo bên (tăng 34,52% so tháng trước), lũy kế 850.151 con (tăng 5,49% so cùng kỳ); 2.086.900 con gia cầm sống (tăng 16,59% so tháng trước), lũy kế 17.734.316 con (tăng 2,95% so cùng kỳ); 1.697.050 con gia cầm tươi (tăng 10,16% so tháng trước), lũy kế 14.625.023 con (giảm 2,1% so cùng kỳ); 123.379.100 quả trứng gia cầm (tăng 24,72%% so tháng trước), lũy kế 1.010.501.011 quả (giảm 10,33% so cùng kỳ).

- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong tháng 10, đã kiểm soát 266.400 con heo (tăng 18,19% so tháng trước), lũy kế 2.280.324 con (tăng 12,64% so cùng kỳ); 702 con trâu bò (tháng trước 96 con), lũy kế 5.926 con (giảm 3,49% so cùng kỳ); 2.067.100  con gia cầm (tăng 24,46% so tháng trước), lũy kế 18.158.308 con (tăng 2,87% so cùng kỳ).

- Công tác kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật: Trong tháng 10 đã kiểm tra 6.603 tấn thịt heo từ tỉnh nhập về thành phố (tăng 30,8% so tháng trước), lũy kế 51.567 tấn (tăng 39,53% so cùng kỳ); 2.451 tấn thịt trâu bò từ tỉnh nhập về thành phố (tăng 21,82% so tháng trước), lũy kế 22.638 tấn (giảm 3,49% so cùng kỳ); 3.580 tấn sản phẩm đông lạnh nhập khẩu (giảm 22,15% so tháng trước), lũy kế  43.600 tấn (tăng 2,87% so cùng kỳ).

- Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm:

+ Xử phạt vi phạm hành chính: Trong tháng 10, đã xử phạt 429 trường hợp với tổng số tiền là 474.950.000 đồng (so với tháng 9/2013 thì giảm 2,05% số trường hợp và giảm 3,87% số tiền phạt). Lũy kế 10 tháng đầu năm đã xử phạt 4.037 trường hợp với số tiền là 4.412.050.000 đồng (giảm 4,36% số trường hợp và giảm 2,89% số tiền phạt so với cùng kỳ năm 2012).

+ Xử lý kỹ thuật: Trong tháng 10, đã xử lý 699 trường hợp (tăng 2,04% so tháng 9/2013 và tăng 33,65% so cùng kỳ) ; lũy kế 10 tháng đầu năm, đã xử phạt 6.784 trường hợp (tăng 9,44% so cùng kỳ).

Số tang vật bị xử lý hủy gồm: gia cầm: 1.238 con và 888 con chim các loại, thịt heo: 2.927 kg; thịt gia cầm: 02 con và 151 kg; phụ phẩm trâu bò: 49 kg; phụ phẩm heo: 729 kg; trứng gia cầm: 2.100 quả; SPCB: 54 kg. (tổng cộng khoảng 6.583,4 kg: giảm 10,17% so tháng trước). Lũy kế 10 tháng đầu năm: Dê: 01 con; Chó: 16 con; heo: 20 con; gia cầm: 20.265 con; 6.097 con chim các loại; Bê cạo: 04 con; Thịt bò: 195 kg; thịt dê, cừu: 345 kg; Thịt chó: 09 con; Thịt heo: 07 con và 7.009 kg; thịt heo sữa: 750 con và 4.129 kg; thịt gia cầm: 56 con và 3.831 kg; Thịt cút: 20 kg; Phụ phẩm trâu, bò: 1.593 kg; Phụ phẩm heo: 8.584 kg; phụ phẩm gia cầm: 1.408 kg; 247 kg thịt mèo; 53.647 quả trứng gia cầm; 821 kg quả trứng cút; SPCB: 117 kg (tổng cộng khoảng 78.179,8 kg, giảm 56,05% so cùng kỳ).

Riêng tại Trạm KDĐV Thủ Đức đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính gồm 30 trường hợp với số tiền phạt là 71.500.000 đồng và tang vật khoảng 2.120,0 kg (so với tháng 9/2013 thì tăng 42,86% số trường hợp, tăng 31,43% số tiền phạt và giảm 10,17% số tang vật tiêu hủy). Lũy kế 10 tháng đầu năm: xử phạt vi phạm hành chính 277 trường hợp với số tiền phạt là 642.650.000 đồng và số tang vật tiêu hủy khoảng 35.918,7 kg (so với cùng kỳ năm 2012 giảm 35,73% trường hợp, giảm 29,55% số tiền phạt và giảm 65,38% số tang vật tiêu hủy).

2. Lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật:

- Tập trung theo dõi sát diễn biến tình hình sinh vật hại trên đồng ruộng, dự báo và hướng dẫn biện pháp phòng trị sinh vật hại cây trồng vụ Mùa và vụ Đông Xuân năm 2013-2014, đặc biệt lưu ý tình hình rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa để kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trị hiệu quả.

- Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013 tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

- Tình hình hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013:

Diện tích sản xuất hoa, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 là 1.186,42 ha, tăng 1,0% so với cùng kỳ. Lượng hoa kiểng sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 khoảng 677 ngàn chậu bonsai, kiểng cổ (tăng 35,4% so với cùng kỳ); 2,65 triệu chậu lan (tăng 6,0% so với cùng kỳ); 3,9 triệu cành lan (tăng 8,3% so với cùng kỳ); 7,3 triệu chậu hoa nền (tăng 15,9% so với cùng kỳ) và 1,6 triệu chậu mai (xấp xỉ cùng kỳ). Tổng giá trị sản lượng hoa, cây kiểng phục vụ Tết Quý Tỵ khoảng 1.498,2 tỷ đồng (tăng 14,6% so với cùng kỳ là 1.307 tỷ đồng).

3. Lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm:

- Tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp và cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố hiện nay là 42.493 ha, trong đó có trên 37.149 ha thuộc đất quy hoạch 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất). Tỉ lệ che phủ rừng và cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố hiện nay là 18,76%; tỉ lệ che phủ rừng và cây xanh đạt 39,4%, tăng so với cùng kỳ năm 2012. Đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố năm 2013.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch gieo ươm cung cấp 517.543 cây giống phân tán năm 2013, đến nay đã cung cấp 511.094 cây xanh các loại cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố; tiếp tục triển khai thực hiện một số hạng mục của “Đề án quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng, cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” được phê duyệt tại Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 và Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về trồng rừng và cây xanh thành phố giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020.

- Tiếp tục chăm sóc cây trồng tại Vườn Thực vật huyện Củ Chi đợt 1 năm 2013 số lượng 11.497 cây (788 loài).

- Chăm sóc rừng cảnh quan tại Đền tưởng niệm các vua Hùng, quận 9 diện tích 12,9ha với số lượng 6.137 cây.

- Trồng mới và chuyển hóa rừng phòng hộ, rừng sản xuất trong khu IV Công viên Lịch sử văn hóa Dân tộc với diện tích 22ha số lượng trồng 3012 cây và chăm sóc 7.588 cây.

- Xây dựng, phục hồi, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất trên địa bàn các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Quận 9.

- Tiếp tục cung cấp cây trồng Công trình 500.000 cây ven sông, kênh, rạch theo chương trình liên tịch giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Thành đoàn, tính đến nay đã cung cấp 250.621 cây.

- Thực hiện Kế hoạch số 1176/UBND-CNN ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về trồng và bảo vệ rừng, cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2013. Tổ chức Lễ phát động phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2013 và tổ chức trồng 300 cây xanh các loại tại Khu Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, Quận 9; tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh chống sạt lở ven sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn trồng trên 5.000 cây xanh các loại; khảo sát và xây dựng kế hoạch trồng 70 cây bàng vuông tại các trường phổ thông trung học trên địa bàn thành phố.  Đến nay đã cấp 25 cây trồng tại các trường Tiểu học; THCS; THPT nhân dịp lễ khai giảng năm học 2013-2014 số còn lại tiếp tục cung cấp cho các trường Trung học trong thời gian tới.

- Công tác tuyên truyền pháp luật lâm nghiệp: Tuyên truyền vận động nhân dân về công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã cho 2.344, lũy kế 13.899 lượt người; cung cấp 20 bộ văn bản pháp luật có liên quan cho các cơ sở kinh doanh lâm sản và gây nuôi động vật hoang dã, lũy kế 344 bộ; vận động hộ dân sống trong rừng, nhà hàng ăn uống ký 48 bản cam kết bảo vệ rừng, không săn bắt, sử dụng động vật hoang dã, lũy kế 1.370 bản; phối hợp với các báo, đài phát thanh, truyền hình 7 lần đưa tin, bài về hoạt động bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ động vật hoang dã, lũy kế 83 lần.

- Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng: Tổ chức 99 lượt tuần tra bảo vệ rừng, lũy kế 989 lượt; phối hợp với các chủ rừng thực hiện 35 lượt tuần tra bảo vệ rừng, lũy kế 229 lượt; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 53 lượt, lũy kế 609 lượt; phối hợp với các xã và lực lượng giáp ranh tuần tra truy quét bảo vệ rừng 16 lượt, lũy kế 135 lượt. Tổ chức công tác trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ tại Văn phòng Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố.

- Công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, quản lý lâm sản và động vật hoang dã:  xác nhận lâm sản hợp pháp với  28.368 m3 gỗ các loại; xử lý vi phạm hành chính 11 vụ, lũy kế 86 vụ; thu nộp ngân sách nhà nước 83,85 triệu đồng đồng, lũy kế 1,46 tỷ đồng.

 

- Công tác gây nuôi động vật hoang dã: Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận gây nuôi động vật hoang dã 349 lượt cơ sở.

 

- Công tác cứu hộ động vật hoang dã: Trạm cứu hộ động vật hoang dã huyện Củ Chi đã cứu hộ, chăm sóc 143 cá thể thuộc 38 loài.

4. Lĩnh vực thủy sản – bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Tổng số tàu thuyền trên địa bàn thành phố tính đến tháng ngày 05 tháng 10 năm 2013: 1.767 chiếc ( năm 2012 là 1.738 chiếc) với tổng công suất 71.847 cv và 6.931 thuyền viên (năm 2012 là 6.683 người)

 

- Công tác quản lý chất lượng thủy sản: Trong tháng 10, đã kiểm tra ngoại quan, cảm quan sản phẩm thủy sản tươi là 25.205 tấn, tăng 174,% so với cùng kỳ; phối hợp với Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền (huyện Bình Chánh) lấy 10 mẫu kiểm tra nhanh hàn the đều không phát hiện dư lượng. Lấy 22 mẫu tại vùng nuôi, trong đó: 2 mẫu tôm sú và 11 mẫu tôm chân trắng kiểm soát dư lượng các chất độc hại tại vùng nuôi tập trung huyện Nhà Bè, Cần Giờ, kết quả không phát hiện dư lượng.

- Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản nhập khẩu và kiểm dịch thủy sản xuất khẩu: trong tháng 10, đã kiểm tra 4.349 tấn thức ăn thủy sản, tương đương cùng kỳ; 3.541 tấn sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, tăng 172% so với cùng kỳ; 42.735 kg động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản xuất khấu, tăng 90% so với cùng kỳ.

- Công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản: Đã tổ chức thả 205.000 con cá giống tại Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, bao gồm 50.000 con cá rô phi, 5.000 con cá chép, 50.000 con cá trê, 100.000 con cá rô đồng và phối hợp địa phương thả 428.570 con cá chép tại khu vực cầu Trường Phước, Quận 9.

 

5. Lĩnh vực thủy lợi – phòng chống lụt bão:

 

- Về đầu tư công trình phòng chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn: đến nay, các địa phương đã hoàn thành đưa vào sử dụng được 339/372 công trình bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước năm 2008, năm 2009, năm 2011, năm 2012 và năm 2013 đạt tỷ lệ 91,12% với chiều dài hoàn thành đạt 333,899/354,767 km. Các công trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả ngăn triều cho khoảng 13.320 ha đất sản xuất nông nghiệp; chống ngập úng, bảo vệ cho khoảng 22.110 hộ dân.

- Công tác thủy lợi: Khảo sát thủy văn xâm nhập mặn tại 06 trạm khảo sát, trong tháng 10 thực hiện 121 mẫu, lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2013 thực hiện 1.214 mẫu/1.456 mẫu; triển khai công tác khảo sát đo vẽ mặt cắt và đúc mốc tại 800 mốc; xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ GIS, ảnh viễn thám phục vụ công tác quản lý công trình thủy lợi; tập huấn 04 lớp nghiệp vụ quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Công tác phòng chống lụt bão: Đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Trực ban để thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết nguy hiểm, triều cường nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả. Hoàn thành công tác kiểm tra an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống lụt, bão trước mùa mưa lũ năm 2013 tại các quận 2, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ. Kiểm tra và báo cáo tiến độ thực hiện các công trình bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn, phòng, chống sạt lở bờ sông, nạo vét tiêu thoát nước năm 2008, năm 2009, năm 2011, năm 2012 và năm 2013. Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Quận 7, huyện Cần Giờ tổ chức 48 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai cho các cán bộ đoàn thể, ấp - khu phố, tổ dân phố (thuộc đối tượng không hưởng lương) và người dân ở các khu vực xung yếu tại Quận 7, Bình Thạnh và huyện Cần Giờ. Hỗ trợ 4 lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai cho cán bộ phụ trách công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của 7 xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Cần Giờ. Tổ chức 9 lớp tập huấn chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về quản lý, tuần tra, bảo vệ các công trình đê điều cho lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn các Quận 12, 8, Bình Thạnh, Thủ Đức và các huyện Cần Giờ, Củ Chi. Hoàn thành việc việc cập nhật và in ấn bản đồ cảnh báo các vị trí xung yếu và địa điểm nhằm di dời dân trên địa bàn thành phố năm 2013.

- Công tác quản lý môi trường và biến đổi khí hậu: Triển khai thực hiện đề cương “Khảo sát chất lượng nguồn nước mặt hệ thống thuỷ lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh năm 2013”, tính đến tháng 10, quan trắc 177/199 mẫu (đạt 88,94%); theo dõi báo cáo tình hình diễn biến chất lượng nguồn nước mặt và kiểm tra việc xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh. Tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố đến năm 2015 đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015.

6. Lĩnh vực phát triển nông thôn:

- Về thực hiện cơ chế, chính sách:

+ Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 – 2015.

+ Trong 10 tháng đầu năm 2013: đã có 1.172 quyết định phê duyệt, 2.559 hộ vay, tổng vốn đầu tư 1.084,6 tỷ đồng, tổng vốn vay 645,8 tỷ đồng (chiếm 60% tổng vốn đầu tư).

+ Lũy kế tình hình phê duyệt các phương án từ năm 2011 đến nay: có 2.508 quyết định phê duyệt, 9.207 hộ vay, tổng vốn đầu tư 3.879,4 tỷ đồng, tổng vốn vay 2.243,6 tỷ đồng (chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư).

+ Từ đầu năm đến nay đã tổ chức cho 84 lớp tập huấn về giới thiệu các cơ chế chính sách, với khoảng 4.390 lượt người tham dự. Lũy tiến từ đầu chương trình đến nay đã tập huấn được 198 lớp, với tổng 13.090 lượt người tham dự.

+ Đã tổ chức 56 lớp tập huấn chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố với 3.360 lượt người tham dự.

- Về phát triển ngành nghề nông thôn:

+ Tính đến nay, đã hỗ trợ nguyên liệu ngành nghề nông thôn cho tổng số 477 hộ tại các xã trên địa bàn 5 huyện.

 

+ Tổ chức 03 lớp tập huấn quy trình thực hiện thủ tục công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống, nghề truyền thống, thủ tục thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tại xã An Phú, Phú Hòa Đông huyện Củ Chi, xã An Thới Đông huyện Cần Giờ cho các hộ dân tham gia sản xuất, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, tổng số người tham dự là 180 người.

+ Tập huấn về phát triển ngành nghề nông thôn tại 30 xã xây dựng nông thôn mới cho đối tượng là cán bộ phụ trách phát triển ngành nghề, hội nông dân, hội phụ nữ, tổng số người tham dự là 1.800 người. Các ngành nghề triển khai như: ngành nghề se nhang, ngành nghề chế biến nấm, ngành nghề đan đệm, ngành nghề đan giỏ chạt, nghề mộc, ngành nghề đan chiếu, ngành nghề bánh tráng.

+ Tập huấn chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản tại 4 xã, gồm: Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn, An Thới Đông huyện Cần Giờ, Trung An huyện Củ Chi và xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh, với 240 người tham dự.

- Về phát triển kinh tế tập thể:

+ Đã tham mưu Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố tổ chức Hội nghị Phát huy vai trò kinh tế tập thể trong  xây dựng nông thôn mới với 200 đại biểu tham dự.

+ Tư vấn thành lập mới, tổ chức hoạt động cho 6 HTX và 4 tổ hợp tác. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 60 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 66 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.569 triệu đồng/hợp tác xã), 171 tổ hợp tác (bình quân 21 tổ viên/tổ hợp tác).

+ Phối hợp tuyên truyền về Luật hợp tác xã mới, các cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của Thành phố cho 22 lớp, với hơn 1.650 lượt người dân, cán bộ tham dự. Bên cạnh đó, đã tập trung gắn việc phát triển kinh tế tập thể theo các chương trình trọng tậm của thành phố như: lĩnh vực hoa-cây kiểng; bò sữa, rau an toàn, cá kiểng, xây dựng nông thôn mới.

 

7. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

7.1. Kết quả thực hiện tại 6 xã điểm:

- Đến nay, có 03 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội, Thái Mỹ, huyện Củ Chi, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ; 01 xã đạt 18/19 tiêu chí: xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, dự kiến đạt chuẩn tiêu chí môi trường (TC 17) trong năm 2013; 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (TC 6) trong năm 2013; xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí chợ nông thôn (TC 7) trong năm 2013.

- Đã tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2012 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

7.2. Kết quả thực hiện tại 50 xã:

- Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt được 46/50 xã, 04 xã còn lại: Đã trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt đề án xã Trung Lập Thượng (huyện Củ Chi); còn lại xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè),  xã An Phú (huyện Củ Chi) và xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) địa phương đang hoàn chỉnh để trình UBND thành phố.

 

7.3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng:

- Tổ chức hội nghị đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 380 cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp thành phố.

- Triển khai tập huấn về xây dựng nông thôn mới tại 18 xã (trong đó có 6 xã điểm), với 1.170 lượt người tham dự.

- Triển khai tập huấn về phương pháp quản lý kinh tế hộ, cải thiện điều kiện sống của hộ, Chương trình, chính sách xây dựng nông thôn mới, Định hướng phát triển và bảo vệ cơ sở hạ tầng nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay đã tập huấn được 137 lớp với 8.364 lượt người tham dự.

8. Lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn:

- Chương trình nước sinh hoạt: Quản lý khai thác 123 trạm cấp nước tập trung, phục vụ nước sinh hoạt cho 328.162 nhân khẩu của 58.484 hộ dân ngoại thành. Trong tháng 10, ước lắp đặt thêm 182 đồng hồ nước; lũy kế 10 tháng đầu năm 2013 ước lắp đặt thêm 2.618 đồng hồ nước cho các hộ sử dụng.

- Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn: Tổ chức Lễ mít tinh Tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch – Vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2013 tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi và các hoạt động hưởng ứng tại 05 xã: Bình Khánh, huyện Cần Giờ; Phước Lộc, huyện Nhà Bè; Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh; Nhị Bình, huyện Hóc Môn; Trung An, huyện Củ Chi. Tổ chức 05 lớp tập huấn vận hành và sử dụng hầm biogas an toàn, hiệu quả; 24 lớp tập huấn phương pháp ủ phân hữu cơ truyền thống và công nghệ khí sinh học tại 5 huyện ngoại thành: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ. Cấp 70 thùng thu gom rác cho 3 xã xây dựng nông thôn mới: xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ và xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Triển khai 31 lớp tập huấn vệ sinh cá nhân và lợi ích của việc rửa tay với xà phòng, 20 lớp tập huấn chính sách thực hiện Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn, 10 mô hình phân loại rác tại nguồn năm 2013, tập huấn Quyết định số 2570/QD-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thu thập cập nhật thông tin Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013.

 

9. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Về kết quả chứng nhận VietGAP: Từ đầu năm 2013 đến nay đã chứng nhận cho 62 tổ chức cá nhân với tổng diện tích 82,9704 ha; tương đương 370,047 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 1.957 tấn/năm. Tính lũy tiến đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được chứng nhận VietGAP là 329 tổ chức cá nhân (bao gồm xã viên 4 HTX và 2 Tổ hợp tác: HTX Ngã 3 Giòng, HTX Thỏ Việt, HTX Phước An, HTX Nhuận Đức, Liên tổ Tân Trung và Tổ cây ăn trái Trung An; 7 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích 145,6648 ha; tương đương 649,67ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 15.637 tấn/năm.

- Từ đầu năm 2013 đến nay, đã thiết kế website cho 18 đơn vị; lũy kế từ khi thực hiện chương trình mỗi nhà nông một website, thiết kế và bàn giao cho 68 đơn vị; thiết kế logo, nhãn hiệu cho 15 đơn vị, lũy kế từ khi thực hiện chương trình đến nay đã thiết kế logo – nhãn hiệu cho 75 đơn vị.

 

10. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Chương trình quản lý và kiểm định giống vật nuôi:

+ Bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: Trong tháng 10 thực hiện 460 con, ước thực hiện 10 tháng là 4.527 con bò sữa, đạt 91% kế hoạch năm. Tính từ khi triển khai thực hiện chương trình đến nay đã bình tuyển, lập lý lịch được 76.707 con (giai đoạn từ năm 2006 – 2012 là 39.039 con bò sữa), chiếm 81% đàn bò sữa thành phố. Đang triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình cải thiện và nâng cao chất lượng giống bò sữa, trên cơ sở nhập nội 15.000 liều tinh cao sản chịu nhiệt và 1250 liều tinh phân giới tính có nguồn gốc lý lịch rõ ràng để gieo cho đàn bò sữa của thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đánh giá tiến bộ di truyền giống heo theo phương pháp BLUP: Tính đến nay đã thu thập số liệu 3 đợt với khoảng 5.400 lượt con với các chỉ tiêu đàn heo giống tại các xí nghiệp chăn nuôi heo quốc doanh.

+ Trong 10 tháng đầu năm 2013, thành phố đã cung cấp khoảng hơn 20.000 con giống bò sữa, giá bán bình quân dao động từ 20 – 25 triệu đồng/con.

- Chương trình quản lý và kiểm định giống cây trồng:

+ Thử nghiệm tại cơ sở Nhị Xuân: Trong tháng đã sưu tập 5 giống hoa giống hoa kiểng, lũy kế đã sưu tập 45 loài thuộc 20 họ hoa kiểng; 3 giống ớt và 3 giống cà chua, các giống được sưu tập có nguồn gốc nhập ngoại, đang trồng lọc dòng và bảo tồn 38 dòng/giống rau; 17 giống cây ăn trái.

       + Tại các xã nông thôn mới: Trong 10 tháng đã thử nghiệm 25.000 m2 (đạt 63% kế hoạch năm), với 57 giống rau, gồm 15 giống khổ qua, 17 giống dưa leo, 5 giống mướp khía, 9 giống cà chua và 2 giống lúa. Lũy kế từ năm 2011 đến nay, đã tiến hành thử nghiệm tính thích nghi 131 giống, gồm 102 giống rau; 4 giống dưa hấu; 9 giống lúa. Kết quả trong 2 năm 2011 – 2012 đã bổ sung thêm vào bộ giống đang canh tác tại thành phố 23 giống rau; 2 giống lúa và 4 giống hoa lily.


       - Công tác kiểm nghiệm: Trong tháng 10 đã thực hiện 159 mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và mẫu sữa, phân tích các chỉ tiêu vật chất khô đối với thức ăn hỗn hợp TMR về vật chất khô và phân tích chất lượng sữa, tế bào soma trong sữa. Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện được 905 mẫu gồm 815 mẫu thuộc lĩnh vực giống vật nuôi (thức ăn và nguyên liệu chăn nuôi) và 90 mẫu giống cây trồng gồm các chỉ tiêu về độ nẩy mầm và ẩm độ (lũy kế đã thực hiện được trên 950 mẫu). Hiện nay đang tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ xin công nhận phòng kiểm nghiệm để chính thức đưa vào hoạt động.

       - Dự án Trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao (DDEF): đã hoàn thành công tác đầu tư và đưa vào vận hành từ đầu năm 2013. Việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến và đồng bộ trong chăn nuôi bước đầu đã làm năng suất sữa trung bình của đàn bò tăng lên đáng kể, từ 8.5 kg sữa/con/ngày (tháng 01/2013) tăng lên 14.9 kg/con/ngày (tháng 3/2013); đến nay, đã tăng lên 17 kg/con/ngày, có 33,92% đàn cái vắt có năng suất sữa trên 20 kg/con/ngày; con cao nhất đạt 33 kg/con/ngày (kéo dài trong 40 ngày), tỉ lệ đậu thai tăng từ 10% lên 56% trên nhóm bò tơ hậu bị, bệnh viêm vú giảm từ 11.6% xuống còn 8.7%.

       Đã tham mưu UBND thành phố tổ chức buổi lễ Khánh thành trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel; đồng thời, giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Cơ quan Hợp tác Quốc tế MASHAV (thuộc Bộ Ngoại giao Israel) đã ký kết gia hạn thực hiện Biên bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác Trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao đến năm 2017.

11. Hoạt động công nghệ sinh học:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học, trong tháng 10/2013, đã tiến hành nghiệm thu kỹ thuật gói thầu khu nhà lưới, nhà kính, đưa vào sử dụng; Chương trình ứng dụng và phát triển Công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp – nông thôn tại thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 và những đề tài nghiên cứu khác có tính chất ứng dụng trước mắt và lâu dài, định hướng theo các lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật, công nghệ vi sinh thực phẩm, công nghệ sinh học thủy sản, công nghệ sinh học y dược.

- Lĩnh vực công nghệ sinh học thực vật: tiếp tục thực hiện các nghiên cứu trên đối tượng hoa kiểng, hoa lan và cây dược liệu. Nghiên cứu chiếu xạ để tạo loài lan rừng thủy tiên có thể phát triển ở điều kiện khí hậu thành phố và ra hoa nhiều lần trong năm. Nghiên cứu chuyển gen tạo cây sâm Ngọc Linh có nhiều rễ nhằm nhân nhanh sinh khối rễ trong phòng thí nghiệm để tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc chiết xuất hoạt chất saponin, hiện đang khảo sát một số môi trường khoáng ảnh hưởng lên sự tăng trưởng của rễ tóc sâm Ngọc Linh nuôi trong môi trường lỏng lắc. Sưu tập các giống hoa kiểng, dược liệu quý: tính đến tháng 10/2013, đã sưu tập được 92 giống kiểng lá và 34 giống hoa nền, 47 giống dược liệu quý, tổng số giống lan trong bộ sưu tập là 334 giống lan (trong đó có 111 giống lan rừng). Về công tác lưu trữ nguồn gen lan rừng: có 35 loài lan rừng được lưu giữ nguồn gen bằng phương pháp gieo hạt in vitro, 21 loài lan rừng được lưu giữ nguồn gen bằng phương pháp bảo quản đông lạnh hạt phấn.

- Lĩnh vực công nghệ sinh học thủy sản: tập trung các nghiên cứu về vaccine thủy sản: vaccine ngừa bệnh đốm trắng trên tôm sú, vaccine ngừa bệnh nhiễm trùng huyết và bệnh đốm đỏ trên cá tra. Phân lập các chủng vi khuẩn probiotic có khả năng đối kháng với vi khuẩn Edwarsiella ictaluri gây bệnh nhiễm trùng huyết nhằm hỗ trợ hiệu quả bảo vệ của vaccine phòng bệnh gan thận mủ trên cá tra, đã xác định được được 11 dòng vi khuẩn Bacillus có khả năng đối kháng mạnh với vi khuẩn Edwarsiella ictaluri. Nghiên cứu chuyển gen tạo cá phát sáng huỳnh quang.

- Lĩnh vực công nghệ sinh học y dược: thực hiện các nghiên cứu về sức khỏe con người và phục vụ cho ngành chăn nuôi thú y. Nghiên cứu tạo bộ kit kiểm tra hiệu quả tiêm phòng vacxin dịch tả heo; Nghiên cứu tạo bộ kit phát hiện và định type virus gây bệnh lở mồm long móng nhằm kiểm soát dịch bệnh và hạn chế thiệt hại cho ngành chăn nuôi (đã áp dụng quy trình định tính và định type virus trên mẫu thực địa); Nghiên cứu tạo chế phẩm interferon gà và khảo sát hiệu quả phòng ngừa, điều trị bệnh do virus gây ra ở gia cầm.

 

- Lĩnh vực công nghệ sinh vật động vật: nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh thiết phôi giai đoạn phôi nang và xác định giới tính phôi bò. Nghiên cứu tế bào gốc của người hướng đến ứng dụng trong y học tái tạo điều trị các bệnh liên quan đến tổn thương xương và sụn, đã phân tách và nuôi cấy được tế bào đơn từ mô mỡ để thử nghiệm biệt hóa thành tế bào xương và sụn. Nuôi cấy tế bào động vật phục vụ công tác chẩn đoán bệnh và thử nghiệm hoạt tính sinh học của dược chất.  

 

- Lĩnh vực công nghệ vi sinh – thực phẩm: tập trung nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh thối rễ, lỡ cổ rễ trên cây rau, bệnh bướu rễ trên cây tiêu; nghiên cứu xử lý bùn lắng ao nuôi cá tra làm phân bón; nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh (chế phẩm cố định đạm và phân giải lân). Nghiên cứu sản xuất cồn sinh học từ lignocellulose. Thành lập ngân hàng giống các chủng vi sinh vật phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, môi trường. Nghiên cứu tối ưu hóa các thành phần và quy trình phản ứng Real-Time PCR để hoàn thiện bộ kit phát hiện nhanh 6 loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột chính trên người.

12. Hoạt động khuyến nông:

- Từ đầu năm đến nay đã tổ chức 140 lớp huấn luyện, tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho người dân với hơn 3.500 nông dân tham dự.

- Tổ chức 115 chuyến tham quan, học tập hội thảo chuyên đề về mô hình sản xuất nông nghiệp với hơn 4.000 lượt nông dân tham dự.

- Triển khai xây dựng 11 mô hình sản xuất nông nghiệp, lũy kế 10 tháng đã triển khai xây dựng 101 mô hình, vi 815 hộ tham gia.

- Thực hiện 05 chương trình phát thanh khuyến nông trên sóng AM mỗi tuần 2 lần vào ngày thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, lũy kế 10 tháng đã thực hiện 80 chương trình phát thanh.

- Đề án cơ giới hóa bò sữa đến nay đã chuyển 292 máy các loại cho nông dân, chuẩn bị giao tiếp đợt hai cho các hộ tham gia Đề án.

 

13. Công tác tổ chức – đào tạo:

 

13.1. Công tác tổ chức:

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ thành phố Phương án kiện toàn, sắp xếp các Chi cục trực thuộc nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và hoạt động thanh tra chuyên ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố và thực hiện Luật Cán bộ công chức. Đã thành lập Phòng Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở trên cơ sở đổi tên và bổ sung chức chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thủy sản Sở, tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định kiện toàn Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ; kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp thành phố giai đoạn 2011 - 2015; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người; thành lập Ban Chỉ đạo Chống sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố.

 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 của Sở tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011 của Ủy ban nhân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn 2011 – 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

13.2. Công tác đào tạo:

- Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp đang tiếp tục công tác tuyển sinh chính quy năm 2013. Hiện nay, Trường đang có 678 học viên đang theo học tại trường thuộc 15 ngành đào tạo.

- Tổ chức 12 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, với 169 học viên tại các xã: Thái Mỹ (huyện Củ Chi), Thới Tam Thôn, Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) và 07 lớp theo Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố với 191 họ viên.

- Về đào tạo nghề ngắn hạn phục vụ chương trình bò sữa và chương trình rau an toàn, 10 tháng đầu năm, Trường đã tổ chức đào tạo 36 lớp với tổng số 601 học viên tại các xã: Tân Thạnh Tây, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Thạnh Đông, Thái Mỹ, Bình Mỹ, Phước An (huyện Củ Chi); Tân Chánh Hiệp, Tân Xuân (huyện Hóc Môn); Long Hòa (huyện Cần Giờ); Phước Kiểng (huyện Nhà Bè); Tân Nhựt, Bình Chánh (huyện Bình Chánh) và 38 học viên chuyên sâu tại Trường.

- Ngoài ra, Trường cũng đã đào tạo 120 học viên sơ cấp nghề tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, bao gồm điện dân dụng, trồng rau – hoa cây kiểng tại Trung tâm Giáo dục thiếu niên (huyện Củ Chi) và tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức).

IV. Nhận xét, đánh giá chung:

- Trong 10 tháng đầu năm 2013, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn như tình hình thời tiết bất lợi, thị trường, giá cả thường xuyên biến động; tuy vậy, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong 10 tháng đầu năm duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tăng 6,2% so cùng kỳ 2012, trong đó trồng trọt tăng 3,8%, chăn nuôi tăng 4,7%, thủy sản tăng 9,7%. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị. Một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá như diện tích hoa cây kiểng tăng 10%, đàn bò sữa tăng 8,3%, tổng sản lượng thủy sản tăng 8,6%, cá cảnh tăng 13,1%, diện tích gieo trồng rau tăng 2,8%, bước đầu đã xuất khẩu được một số loại rau củ quả ... góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp thành phố.

- Công tác phòng, chống bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản tiếp tục được tăng cường; qua đó kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trái phép, nhất là các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất tiếp tục được tăng cường. Vụ Mùa năm 2013 đang triển khai, phù hợp với chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố hiệu quả kinh tế cao.

- Tình hình rừng trên địa bàn thành phố ổn định, hoạt động bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã được duy trì thường xuyên. Các đơn vị trực thuộc Sở tích cực chủ động trong công việc được giao và có sự phối hợp tốt với các lực lượng trên toàn địa bàn nên đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác phòng, tránh, ứng phó lụt bão, thiên tai, triều cường, môi trường và biến đổi khí hậu được thực hiện tốt, tổ chức trực ban 24/24 giờ để cảnh báo, ứng phó, phòng tránh tại các điểm xung yếu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đê bao, phòng chống lụt bão.

- Tình hình xây dựng cơ bản mặc dù có khó khăn về nguồn vốn nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của thành phố, sự nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư nên đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn kế hoạch được giao, tiến độ thi công, công tác chuẩn bị thực hiện dự án được đẩy nhanh. Dự kiến giải ngân vốn được giao đến 31/10/2013 đạt 95% kế hoạch.

V. Chương trình công tác tháng 11 năm 2013:

Trong quí IV năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành một số mặt công tác chính sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020; tập trung hoàn chỉnh đề án của 03 xã còn lại để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

3. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020”; Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2020”.

4. Tiếp tục tổ chức, thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 – 2015: chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản; chương trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, chương trình vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn, xây dựng và phát triển làng nghề ở nông thôn; hỗ trợ, bù lãi suất tín dụng chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị...

5. Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc và gia cầm; đặc biệt là Kế hoạch số 1750/KH-UBND ngày 15/4/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về hành động phòng chống dịch cúm A (H7N9) tại Thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 17/4/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp.

7. Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014 theo tiến độ, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm. Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tổ chức, sắp xếp lại hệ thống khuyến nông theo hướng gắn liền người sản xuất - cán bộ khuyến nông - nhà doanh nghiệp.

8. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản và động vật hoang dã; triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 760/UBND-CNN ngày 18/02/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2013 và Kế hoạch số 1176/UBND-CNN ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về trồng và bảo vệ rừng, cây xanh trên địa bàn thành phố năm 2013.

9. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng cơ bản chuyên ngành trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án theo đúng kế hoạch.

10. Tiếp tục chuẩn bị tổ chức Vòng chung kết Hội thi – Triển lãm bò sữa lần IV năm 2013; Hội thi Vườn sinh thái đẹp lần V năm 2013; sơ kết 2 năm phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Hội thi sản xuất rau theo quy trình VietGAP.

11. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị./. Các cây trồng khác:

- Lúa: Diện tích gieo trồng 10 tháng đầu năm 2013 ước đạt 18.683 ha, đạt 92,2% so với cùng kỳ; trong đó diện tích gieo trồng lúa Đông Xuân là 10.361 ha, đạt 89,5% so cùng kỳ; diện tích lúa Hè Thu 5.000 ha, đạt 92,2% so cùng kỳ; diện tích lúa vụ Mùa 8.322 ha, đạt 95,9% so cùng kỳ.

- Cây cao su: Tổng diện tích cao su đến nay là 3.945 ha, xấp xỉ cùng kỳ; sản lượng 10 tháng đầu năm ước đạt 6.600 tấn, xấp xỉ so cùng kỳ.

- Cây ăn trái: Tổng diện tích cây ăn trái đến nay ước 10.000 ha, sản lượng ước đạt 71.500 tấn, xấp xỉ so cùng kỳ.

Trong đó: nghêu - sò đạt 7.680 tấn, tăng 71,8% so cùng kỳ; cá nước ngọt 6.081 tấn, đạt 95,9% so cùng kỳ; tôm sú đạt 1.300 tấn, đạt 98,6% so cùng kỳ; tôm thẻ đạt 9.180 tấn, tăng 2,5% so cùng kỳ.

Cụ thể tình hình giải ngân vốn:

+ Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố: 30/30 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch.

+ Trung tâm Công nghệ sinh học: 80,4/83 tỉ đồng, đạt 93,22% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 30/10/2013 là 82/83 tỉ đồng, đạt 99% kế hoạch.

+ Trung tâm Giao dịch và Triển lãm nông sản thành phố: 4,6/10 tỉ đồng, đạt 42,6% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 30/10/2013 là 6/10 tỉ đồng, đạt 60% kế hoạch.

+ Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi: 1,86/03 tỉ đồng, đạt 62% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 30/10/2013 là 2/03 tỉ đồng, đạt 67% kế hoạch.

+ Ban Quản lý dự án QSEAP: 0,549/01 tỉ đồng, đạt 55% kế hoạch.

Đối với Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi: Ủy ban nhân dân thành phố đã giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2013 tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 02/02/2013 là 188 tỉ đồng. Tình hình giải ngân đến ngày 30/9/2013 là 98,28/188 tỉ đồng, đạt 52% kế hoạch; ước giải ngân đến ngày 30/8/2013 là 110/188 tỉ đồng, đạt 58,5% kế hoạch.

trong đó: số tàu có công suất lớn hơn 90 cv là 133 chiếc, 38.905 cv, 1.290 thuyền viên; số tàu có công suất 20 - 90 cv là 806 chiếc, 24.079 cv và  3.093 thuyền viên; số tàu có công suất dưới 20 cv là 838 chiếc, 8.863 cv và 2.548 thuyền viên.

Bao gồm: HTX bò sữa Tân Hiệp huyện Hóc Môn, HTX bò sữa Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi; HTX Phước Bình, HTX Hưng Điền huyện Bình Chánh; HTX du lịch sinh thái xã Trung An huyện Củ Chi; HTX chăn nuôi bò sữa Tân Hiệp huyện Hóc Môn

Bao gồm: THT rau Tân Hiệp, THT chăn nuôi bò sữa xã Vĩnh Lộc B-huyện Bình Chánh, THT xã Đa Phước-huyện Bình Chánh, THT về hoa cây kiểng tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi

Bao gồm: xã Tân Phú Trung, xã Trung An, xã An Nhơn Tây, xã Tân Thạnh Đông, xã Tân Thạnh Tây, xã Phước Thạnh, xã Nhuận Đức, xã Phước Vĩnh An, xã Trung Lập Hạ, xã Bình Mỹ, xã Hòa Phú, xã Phú Hòa Đông, xã Tân An Hội, Phước Hiệp, Phạm Văn Cội, Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi), xã Nhị Bình, xã Xuân Thới Sơn, xã Thới Tam Thôn, xã Xuân Thới Đông, xã Tân Hiệp, xã Tân Thới Nhì, xã Đông Thạnh, xã Tân Xuân, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn), xã Bình Chánh, xã Bình Lợi, xã Qui Đức, xã Đa Phước, xã Hưng Long, xã Vĩnh Lộc A, xã Phạm Văn Hai, Tân Kiên, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc B, Tân Quý Tây, An Phú Tây (huyện Bình Chánh), xã Phước Lộc, xã Long Thới, Phước Kiển, Phú Xuân (huyện Nhà Bè) và xã Bình Khánh, xã Thạnh An, xã Tam Thôn Hiệp, xã An Thới Đông, xã Long Hòa (huyện Cần Giờ).

Các hoạt động khác: - Tham gia triển lãm tại lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Đón chào năm mới 2013” tại Công viên 23 tháng 9; tổ chức chợ hoa Tết cho nông dân thành phố với 156 gian hàng, đại diện cho 730 nông dân của 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố tham gia; tổ chức Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ lần V năm 2013 (vào ngày 01/6) và Hội chợ triển lãm giống nông nghiệp lần I năm 2013 (từ ngày 27/6 – 30/6) tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Quận 9.

- Thực hiện chương trình “Nông dân hội nhập”: Từ đầu năm đến nay đã thực hiện 03 kỳ phát sóng với chủ đề: Tổng kết Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013; tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 – 2012; sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cần Giờ.

- Tổ chức 30 chuyến khảo sát, học tập mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao tại thành phố và các tỉnh lân cận, tổ chức 32 lớp tập huấn “Xây dựng lòng tin người tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp”, tổ chức 40 lớp “Hướng dẫn thủ tục đăng ký chứng nhận VietGAP”, tổ chức 25 lớp tập huấn “Kỹ năng hạch toán cho phí sản xuất rau”, tổ chức 12 lớp tập huấn “Kỹ năng tiếp cận thị trường nông sản” cho hơn 360 nông dân các xã Nông thôn mới; tổ chức 10 lớp tập huấn đào tạo kỹ năng cập nhật và duy trì website cho các đơn vị tham gia chương  trình “Mỗi nhà nông một website”, tổ chức 25 cuộc hội nghị, hội thảo, giao lưu kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh và hợp tác xã, tổ hợp tác, siêu thị, cá nhân và các doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng rau củ quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, thành phố đã sản xuất và cung cấp ra thị trường từ bình quân khoảng 470.000 heo con giống các loại và khoảng 520.000 liều tinh heo giống cho ngành chăn nuôi heo thành phố và nhiều tỉnh thành khác (tương đương cùng kỳ năm 2012).

Thành phố có 46 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giống cây trồng, trong đó có 41 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hạt giống (doanh nghiệp tư nhân chiếm đa số). Trong 6 tháng đầu năm 2013, các doanh nghiệp đã sản xuất được 12.500,1 tấn hạt giống (bắp chiếm 29,8%, lúa chiếm 68,2%) tăng 35,6% so với cùng kỳ, nhập khẩu và xuất khẩu hạt giống nhìn chung đều tăng so với cùng kỳ năm 2012. Có 33 giống rau, hoa được đưa vào SXKD trong đó có 1 giống mới do công ty tự nghiên cứu lai tạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, các doanh nghiệp đã tổ chức sản xuất 3.424,4 ha giống, gồm 1.666,8 ha lúa giống; 1.515 ha bắp giống F1; 204,6 ha rau giống các loại.  Trong đó sản xuất giống trên địa bàn thành phố đạt 534,4 ha, bao gồm 504 ha sản xuất hạt giống bắp lai và 30,4 ha sản xuất hạt giống rau các loại, ước 2.115 lượng giống do các công ty giống cung cấp cho thành phố và các tỉnh trong cả nước đáp ứng trên 550.000 ha gieo trồng.

 Trong tháng 10 đã tổ chức 03 lớp huấn luyện: 01 lớp kỹ năng tổ chức sản xuất – tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 01 lớp tiêu thụ sản phẩm của nông dân và xây dựng cộng đồng ở nông thôn; 01 lớp kỹ thuật nuôi cá kiểng qui mô gia đình cho nhân viên khuyến nông; 12 lớp tập huấn quy trình kỹ thuật: 01 lớp kỹ thuật trồng rau theo qui trình VietGAP cho nông dân xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh; 04 lớp kỹ thuật trồng chăm sóc mai cho nông dân Bình Chánh (03), Nhà Bè (01); 01 lớp trồng hoa nền tại Bình Chánh; 01 lớp kỹ thuật trồng lan tại Nhà Bè; 02 lớp kỹ thuật nuôi heo theo quy trình VietGAHP tại Củ Chi; 02 lớp kỹ thuật thiết kế sân vườn tại Bình Chánh (01), Q.12 (01)

Trong tháng 10 đã tổ chức 04 chuyến tham quan, học tập mô hình sản xuất cho nông dân các huyện: Đưa nông dân huyện Hóc Môn đi tham quan mô hình chăn nuôi bò sữa hoàn chỉnh tại huyện Củ Chi; nông dân Quận 12-Gò Vấp đi tham quan mô hình trồng bưởi tết tại tỉnh Vĩnh Long; nông dân huyện Củ Chi đi tham quan mô hình sản xuất rau theo qui trình VietGAP trong huyện; nông dân Nhà Bè tham quan mô hình hoa lan, mai điển hình trên địa bàn huyện; 11 hội thảo chuyên đề: 02 cuộc tình hình và hướng phát triển rau theo qui trình VietGAP tại huyện Bình Chánh (01), Cần Giờ (01); biện pháp tác động Mai nở đúng tết tại Quận 12; quản lý bệnh hại trên cây lan tại Quận 12; tình hình và hướng phát triển bò sữa tại huyện Bình Chánh; chăn nuôi nuôi bò sữa bền vững tại huyện Hóc Môn; nuôi tôm an toàn bền vững tại huyện Nhà Bè; nuôi tôm theo hướng bền vững tại xã Bình Khánh huyện Cần Giờ; giải pháp phát triển cá cảnh tại huyện Hóc Môn; giới thiệu một số giống mới phát triển tại Quận 12 ; hội thảo đánh giá mô hình liên kết sản xuất nuôi dê sinh sản và nhân rộng tại xã Lý Nhơn huyện Cần Giờ

với 106 hộ nông dân tham gia, bao gồm: 02 mô hình trồng rau theo quy trình VietGAP (10 ha, 26 hộ) tại huyện Củ Chi; 02 mô hình trồng hoa nền (2.2 ha, 22 hộ) tại Hóc Môn (1), Bình Chánh (1); 01 mô hình nhân giống lúa (20 ha, 40 hộ) tại Củ Chi; 01 nuôi cá xiêm phướng (1.000m2, 3 hộ) tại Hóc Môn; 01 trồng xiêm lùn (3 ha, 6 hộ) tại Hóc Môn; 03 mô hình cơ giới hóa trên cây lan (4.000m2, 7 hộ) tại Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh; 01 cơ giới hóa cho cây rau (3.000m2, 02 hộ) tại Củ Chi

với các chuyên đề: Kỹ thuật nuôi bò cạp, trồng ớt an toàn, Cung cấp Ozon cho ao thủy sản, một số vấn đề trong căm sóc heo nái sinh sản, thực hiện nhãn hiệu chứng nhận rau

 


Số lượt người xem: 3099    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm