SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
8
8
8
1
1
3
Tin tức tổng hợp 10 Tháng Mười Một 2023 1:45:00 CH

Lấy ý kiến góp ý dự thảo

“Quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND về Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 06 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 4964/UBND-KT về triển khai Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố, theo đó: “Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố, thời gian trình: trước ngày 15 tháng 10 năm 2023”.

Ngày 20 tháng 10 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 3164/TTr-SNN đề nghị xây dựng “Quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Nhằm đảm bảo hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp. Đồng thời, nhằm đảm bảo sự kiểm soát và quản lý hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhà nước trong hỗ trợ phát triển hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo “Quyết định Quy định thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây là cơ sở để các Sở ngành, đơn vị có liên quan làm căn cứ thực hiện công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh..

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo “Quyết định Quy định thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Nội dung góp ý vui lòng gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Phát triển nông thôn số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 028.38226448; Email: ccptnt.snn@tphcm.gov.vn), trước ngày 10 tháng 12 năm 2023.

 

(Đính kèm dự thảo “Quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”)

3. Đơn vị tham mưu: Chi cục Phát triển nông thôn./.


Số lượt người xem: 441    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm