SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
0
4
0
4
8
3
Chương trình - báo cáo 31 Tháng Năm 2021 9:20:00 SA

9 chỉ tiêu công tác cải cách hành chính năm 2021

 

Tại Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố vào ngày 07 tháng 5 năm 2021, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký cam kết thực hiện 9 chỉ tiêu công tác cải cách hành chính năm 2021, cụ thể:

1. Quán triệt chủ đề cải cách hành chính trọng tâm của năm 2021 là Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành 100% nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trước ngày 01 tháng 11 năm 2021.

2. Chủ động rà soát, đề xuất sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy trong từng nội bộ các cơ quan, đơn vị phù hợp với đặc điểm của Thành phố và tổ chức chính quyền đô thị. Thực hiện hiệu quả, công bằng và công khai các quy định về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; tạo điều kiện để công chức, viên chức phát huy năng động, sáng tạo.

3. Tổ chức kiểm tra định kỳ ít nhất 30% các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu của từng bộ phận trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; kiểm tra đột xuất ít nhất 05 đơn vị/quý về công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt từ 91% trở lên. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến năm 2021 tăng 3% so với năm 2020. Số lượng thủ tục hành chính đủ điều kiện được đưa vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2021 tăng 5% so với năm 2020. Ứng dụng thanh toán điện tử thay cho tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính (riêng lĩnh vực giáo dục, y tế có trên 95% đơn vị sự nghiệp công lập ứng dụng thanh toán điện tử thay cho tiền mặt).

 

Mỗi phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc có ít nhất một sáng kiến, giải pháp cải tiến hiệu quả trong hoạt động phối hợp, cũng như giải quyết hồ sơ hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

5.98% hồ sơ thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực được giải quyết đúng hạn (riêng đối với lĩnh vực đất đai và đầu tư đạt từ 96% trở lên). Tổ chức đối thoại định kỳ 03 tháng/lần với người dân, doanh nghiệp chức và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan theo ngành, chức năng để tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính.

6. 100% bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính và công khai kết quả đánh giá hàng quý tại cơ quan và Trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị trực thuộc để cá nhân, tổ chức giám sát.

7. 100% phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin 1022 và các hình thức khác phải được người đứng đầu cơ quan, đơn vị xử lý kịp thời và công khai kết quả theo quy định.

 

 

8. Đẩy nhanh tổ chức nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh theo từng lĩnh vực, phạm vi quản lý ngành được phân công. Tiếp tục phát huy ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân, tổ chức; ứng dụng sử dụng chữ ký số, chứng thực điện tử trong hoạt động nội bộ các cơ quan, đơn vị. Thực hiện xong việc chuyển đổi ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 theo yêu cầu.

9. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Thành phố, cơ quan, đơn vị trên Trang thông tin điện tử của từng cơ quan, đơn vị. Có ít nhất 01 sản phẩm, mô hình tuyên truyền hiệu quả về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của từng cơ quan, đơn vị.


Số lượt người xem: 283    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm