SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
3
4
4
3
3
Chương trình - báo cáo 18 Tháng Bảy 2023 2:45:00 CH

Chương trình - Đề án – Kế hoạch của ngành thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025


STT

 

Số văn bản của Ủy ban nhân dân TP

 

Tên chương trình, đề án, kế hoạch

 

Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo, điều hành

 

Đơn vị chủ trì

 

thực hiện

1

Quyết định 232/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016

Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản

2

Quyết định 257/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017

Chương trình đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp Thành phố giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

Ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở

Phòng Khoa học

và Công nghệ

3

Kế hoạch số 4727/KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018

Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm đến năm 2025

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Thủy sản

4

Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018

Danh mục nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Thành phố

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Phòng Kế hoạch Tài chính

Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2019

Kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp Thành phố

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Phòng Kế hoạch Tài chính

5

Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2019

Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Phòng Kế hoạch Tài chính

6

Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019

Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019 - 2025

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Chăn nuôi

và Thú y

7

Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020

Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2025

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Chăn nuôi

và Thú y

8

Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2020

Kế hoạch bố trí nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Phòng Khoa học

và Công nghệ

Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022

Kế hoạch kiểm tra hoạt động giết mổ thủ công sau khi hết thời gian gia hạn của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Phòng Khoa học

và Công nghệ

Kế hoạch số 830/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022

Kế hoạch truyền thông về việc đưa hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm vào sản xuất quy mô công nghiệp trên địa bàn Thành phố

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Phòng Khoa học

và Công nghệ

Kế hoạch số 831/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022

Kế hoạch nâng công suất giết mổ gia súc tại các nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Phòng Khoa học

và Công nghệ

Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023

Gia hạn thời gian hoạt động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thủ công hiện hữu trên địa bàn Thành phố

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Phòng Khoa học

và Công nghệ

9

Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020

Kế hoạch phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2025

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Chăn nuôi

và Thú y

10

Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2020

Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Chi cục Phát triển nông thôn

11

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021

Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Thuỷ sản

12

Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021

Kế hoạch tổng thể phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Thành phố đến năm 2030

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Thuỷ lợi

13

Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021

Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Kiểm lâm

14

Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021

Chương trình phòng chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Chăn nuôi

và Thú y

15

Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021

Chương trình giám sát và xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Chăn nuôi

và Thú y

16

Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021

Chương trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Kiểm lâm

17

Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021

Chương trình quản lý, bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Kiểm lâm

18

Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021

Kế hoạch triển khai Chiến lược thủy lợi trên địa bàn Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Thuỷ lợi

19

Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021

Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2030

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Phòng Khoa học

và Công nghệ

Quyết định 6150/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016

Chương trình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Phòng Khoa học

và Công nghệ

Kế hoạch số 3931/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Phòng Khoa học

và Công nghệ

20

Kế hoạch số 2614/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021

Kế hoạch về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố

 

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở

 

Chi cục Thuỷ lợi

21

Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021

Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 2030

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Chăn nuôi

và Thú y

22

Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Thuỷ lợi

23

Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Thành phố

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Thuỷ lợi

24

Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021

Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học trong ngành nông nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2030

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Phòng Khoa học

và Công nghệ

25

Quyết định số 4306/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021

Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn Thành phố

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Thủy sản

26

Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Thủy sản

27

Quyết định số 4387/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Kiểm lâm

28

 

Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021

 

Kế hoạch trồng rừng và cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố

Ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Kiểm lâm

29

 

Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022

 

Chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp và sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Trung tâm Tư vấn và

Hỗ trợ nông nghiệp

30

Kế hoạch số 601/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn Thành phố

Ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở

Phòng Khoa học

và Công nghệ

31

Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 

Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trâu, bò giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn Thành phố

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Chăn nuôi

và Thú y

32

 

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022

 

Kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Thành phố

Ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Kiểm lâm

33

 

Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022

 

Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Thuỷ lợi

34

Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022

Chương trình phòng, chống bệnh dại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2030

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Chăn nuôi

và Thú y

35

Kế hoạch số 1519/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022

Kế hoạch về đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2025

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Phòng Khoa học

và Công nghệ

36

 

Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022

Đề án thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Ông Đinh Minh Hiệp,

Giám đốc Sở

Văn phòng Điều phối

nông thôn mới

37

 

Kế hoạch số 2448/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn Thành phố

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Chăn nuôi

và Thú y

38

 

Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Thành ủy về bảo đảm An ninh lương thực trên địa bàn Thành phố đến năm 2030

Ông Đinh Minh Hiệp,

Giám đốc Sở

Phòng Kế hoạch Tài chính

39

 

Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2022

 

Chương trình khuyến nông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 - 2025

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Trung tâm Khuyến nông

40

 

Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022

 

Đề án xây dựng thương hiệu vàng nông nghiệp Thành phố giai đoạn 2022 - 2030

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Trung tâm Tư vấn và

Hỗ trợ nông nghiệp

41

 

Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Thủy sản

42

 

Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2023

 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NW/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Đinh Minh Hiệp,

Giám đốc Sở

Chi cục Phát triển nông thôn

43

Kế hoạch số 1719/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023

Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 – 2025

Ông Đinh Minh Hiệp,

Giám đốc Sở

Chi cục Phát triển nông thôn

44

Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2023

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn Thành phố

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Chi cục Thủy sản

45

Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2023

Triển khai thực hiện Đề án Thương hiệu vàng nông nghiệp Thành phố giai đoạn 2022 – 2030 (giai đoạn 1: 2013  - 2025)./.

 

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp

46

Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2023

Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Văn phòng

Điều phối Nông thôn mới

Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2023

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Văn phòng

Điều phối Nông thôn mới

Kế hoạch số 2658/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2023

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Văn phòng

Điều phối Nông thôn mới

Kế hoạch số 2784/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023

Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn Thành phố đến năm 2025

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở

Văn phòng

Điều phối Nông thôn mới
Số lượt người xem: 14141    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm