SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
3
4
6
5
1
Gương điển hình tiên tiến 20 Tháng Năm 2024 4:14:38 SA
Thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố năm 2022  (05/08/2022)
Căn cứ Kế hoạch số 2714/KH-SNN ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2714/KH-SNN ...
Triển khai thực hiện Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025  (05/08/2022)
Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030; Căn cứ Kế hoạch 2201/KH-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Đề án tổ chức phong ...
Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025  (27/07/2022)
Căn cứ Kế hoạch số 4257/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; Nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm