SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
9
0
6
9
4
8
Gương điển hình tiên tiến 27 Tháng Bảy 2022 2:40:00 CH

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025

 

Căn cứ Kế hoạch số 4257/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025;

Nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 với các nội dung cụ thể sau đây.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua trong toàn Sở trong giai đoạn hiện nay; coi đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, động viên công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, để phong trào thi đua trở thành động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Mỗi cơ quan, đơn vị thường xuyên bám sát phong trào; chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng, nêu gương điển hình tiên tiến trong công chức, viên chức và người lao động; từ đó tích cực phát hiện những sáng kiến hay, những nhân tố mới, mô hình mới thực sự mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm ngân sách, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và điển hình trên các lĩnh vực để bồi dưỡng, nhân rộng, nêu gương.

- Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị, thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

2. Yêu cầu

 

- Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể, triển khai và thực hiện tốt quy trình: phát hiện, xây dựng - bồi dưỡng, bình chọn, giới thiệu - nhân rộng, biểu dương - tôn vinh, khen thưởng và học tập gương điển hình tiên tiến một cách thiết thực, hiệu quả.

- Công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn liền với việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của mỗi cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn nhất định. Các gương điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực để mọi người có thể học tập, làm theo.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

1. Nội dung

 

- Quan tâm thường xuyên đến việc xây dựng điển hình tiên tiến; giúp các điển hình tiên tiến xác định được động cơ phấn đấu, nâng cao năng lực toàn diện cho tập thể, cá nhân về nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác; tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách và môi trường thuận lợi để các điển hình thực hiện và phát huy vai trò của mình.

- Xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Xác định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện và trên một số mặt công tác; lồng ghép nội dung, tiêu chí vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng điển hình và mức độ phấn đấu, lan tỏa của các điển hình để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng, đồng thời lựa chọn những mô hình thực sự tiêu biểu, đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn, có sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tổ chức tôn vinh, học tập và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phạm vi từng cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tham quan các mô hình, các điển hình tiên tiến để trao đổi học tập kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, hiệu quả, đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua.

- Kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị, và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả và xác định khả năng phát triển của từng điển hình, mức độ ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi cơ quan, đơn vị, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện. Phát hiện những khó khăn, thiếu sót, kịp thời có biện pháp giúp đỡ điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục duy trì thành tích và phát huy hiệu quả.

2. Đối tượng

 

- Tập thể, cá nhân các phòng ban, đơn vị thuộc Sở, Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi, Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn được tập thể thừa nhận, suy tôn, có tác dụng nêu gương học tập.

- Là những nhân tố mới, trong các khối thi đua, trong phòng ban, đơn vị; những điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua; kinh nghiệm, mô hình hay, việc làm mới, sáng kiến mới thực sự mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm ngân sách, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

- Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông dân sản xuất giỏi, hộ sản xuất giỏi,… (phối hợp với các quận huyện để thực hiện: điển hình tiên tiến trong phát triển sản xuất - kinh doanh, lao động giỏi, lao động sáng tạo; điển hình tiên tiến trong phát triển sản xuất - kinh doanh, lao động giỏi, lao động sáng tạo; điển hình tiên tiến về thanh niên khởi nghiệp,…).

3. Tiêu chí

 

3.1. Tiêu chí chung

a) Đối với tập thể:

Tập thể là điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng là tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số những tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua của đơn vị, hoặc có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua phong trào thi đua yêu nước.

- Chăm lo đời sống của thành viên trong tập thể và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

- Không có cá nhân thuộc đơn vị quản lý trực tiếp bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

b) Đối với cá nhân:

Cá nhân là điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng là cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số những cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Có phẩm chất đạo đức trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập, lao động, công tác tại đơn vị.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, từ thiện do cấp trên phát động.

- Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; đóng góp tích cực, rõ nét vào hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị.

3.2. Tiêu chí điển hình tiên tiến cụ thể

a) Mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố) cùng Hội Nông dân Thành phố chủ trì, phối hợp Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các huyện để thực hiện.

Là các xã đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn kiểu mẫu theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; có phương pháp, cách làm hay phù hợp với điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả; tổ chức được các phong trào thi đua đột phá, chuyên đề với khẩu hiệu hành động thiết thực, góp phần hoàn thành từng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu; cá nhân có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận động, tham gia hiến đất làm đường, đóng góp tiền của vật chất, ngày công lao động,... để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

b) Điển hình tiên tiến tại các phòng ban, đơn vị thuộc Sở

- Tập thể, cá nhân đạt được tiêu chí chung.

- Có những sáng kiến hay, những nhân tố mới, việc làm mới mô hình mới thực sự mang lại hiệu quả, được nhân rộng.

- Ưu tiên đối với những điển hình giúp tiết kiệm ngân sách, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; đạt giải thưởng qua các hội thi, giải thưởng sáng tạo, giải thưởng Tôn Đức Thắng,…; các điển hình trong phát triển các sản phẩm chủ lực của ngành, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, phát triển giống, nông nghiệp đô thị,…

c) Điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực khác

- Điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tập thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm sáng tạo; thực hiện có hiệu quả những nội dung đột phá đã xác định; thu hút, lôi cuốn được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị thể hiện cụ thể bằng việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ quan, đơn vị; không ngừng nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hình thành và triển khai được những cách làm mới, mô hình sáng tạo, thuyết phục, có sức lan tỏa, nhân rộng để học tập và noi theo. Cá nhân thực hiện tốt chương trình hành động cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, có nhiều đề xuất, sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiêu biểu trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí,… được đảng viên và quần chúng tín nhiệm, học tập và noi theo.

- Điển hình tiên tiến về cải cách hành chính: Là những tập thể, cá nhân có các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về cải cách hành chính do Ủy ban nhân dân Thành phố đề ra hàng năm và tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

d) Phối hợp các sở ngành, đơn vị, địa phương để thực hiện

- Điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững: Là hộ gia đình tích cực lao động, sản xuất kinh doanh, có áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, có giải pháp mới áp dụng đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, làm tăng thu nhập trong hộ gia đình cao hơn mức trung bình của các hộ tại địa phương; hàng năm gia đình phải đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương.  

- Điển hình tiên tiến trong phát triển sản xuất - kinh doanh, lao động giỏi, lao động sáng tạo: Là những doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động và có nhiều đóng góp cho xã hội; các tập thể, cá nhân thực hiện cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, lao động mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hằng năm tăng trưởng cao; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động theo quy định pháp luật; thường xuyên chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động và Tết nguyên đán hàng năm; có chính sách và tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho công nhân lao động, học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; trong năm không xảy ra tranh chấp lao động tập thể dẫn đến ngừng việc tập thể; đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện. Là đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động đang làm việc, lao động sản xuất trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; đã trực tiếp bồi dưỡng, đào tạo, kèm cặp nhiều công nhân trở thành thợ giỏi hoặc đạt giải trong các kỳ thi thợ giỏi do đơn vị, cấp có thẩm quyền tổ chức.

- Điển hình tiên tiến về thanh niên khởi nghiệp: Là những tập thể, cá nhân, nhà tài trợ tích cực đồng hành hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập, phát triển kinh tế thông qua hoạt động tuyên truyền đào tạo, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, hỗ trợ vốn, kêu gọi đầu tư, kết nối trưng bày, triển lãm, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp; tổ chức và duy trì hiệu quả các Vườn ươm, không gian sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và những tập thể, cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp (Starup Wheel) có các ý tưởng, mô hình, sản phẩm thực tiễn, sáng tạo từ cộng đồng khởi nghiệp. Cá nhân là thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, doanh nhân trẻ tiêu biểu xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp.

III. PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Phương thức triển khai

 

1.1. Triển khai thực hiện kế hoạch, phát hiện, lựa chọn, đăng ký mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025

Các phòng ban, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 của Sở, lựa chọn, đăng ký mô hình, điển hình tiên tiến ngay từ đầu giai đoạn để bồi dưỡng, nhân rộng trong giai đoạn 2021- 2025.

1.2. Công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến

- Hằng năm, trên cơ sở các mô hình, gương điển hình tiên tiến đã đăng ký, Khối Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị xem xét biểu dương, khen thưởng vào dịp tổng kết năm (cấp Sở sẽ biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị tổng kết ngành) và tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng xây dựng điển hình; quan tâm theo dõi, kịp thời phát hiện những mô hình mới trong tổ chức các phong trào thi đua, những vấn đề phát sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị.

1.3. Tổ chức sơ kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng: Các phòng ban, đơn vị bình chọn, gửi bình chọn, giới thiệu gương điển hình tiên tiến tiêu biểu gửi về Sở để Sơ kết cấp Sở, dự kiến tổ chức vào quý 1 năm 2023 (các đơn vị tùy quy mô, chức năng nhiệm vụ có thể tổ chức sơ kết riêng hoặc ghép chung với hội nghị công chức viên chức và người lao động vào tháng 12 năm 2022). Sau đó Sở sẽ tổng hợp, lựa chọn những điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất gửi về Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố.

1.4. Tổ chức tổng kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình, biểu dương khen thưởng

- Tiếp tục lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã xây dựng, tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng xây dựng điển hình; quan tâm theo dõi, kịp thời phát hiện những mô hình mới trong các phong trào thi đua, những vấn đề phát sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến, giới thiệu về những kinh nghiệm, cách làm hay, việc làm tốt sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trước hết tại cơ quan, đơn vị và được lựa chọn điển hình tiên tiến trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để mọi người nghiên cứu, học tập. Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo, cổ vũ, động viên, nhân rộng đạt hiệu quả.

- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm của điển hình tiên tiến và nghe điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua.

- Các phòng ban, đơn vị bình chọn, gửi bình chọn, giới thiệu gương điển hình tiên tiến tiêu biểu gửi về Sở để tổ chức hội nghị tổng kết cấp Sở, dự kiến tổ chức vào quý 1 năm 2025 (các đơn vị tùy quy mô, chức năng nhiệm vụ có thể tổ chức hội nghị tổng kết riêng hoặc ghép chung với hội nghị công chức viên chức và người lao động vào tháng 12 năm 2024). Sau đó Sở sẽ tổng hợp, lựa chọn, giới thiệu những điển hình tiên tiến, tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất để tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.  

2. Kinh phí thực hiện

 

Nguồn kinh phí để thực hiện công tác bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình trích 20% trong quỹ thi đua, khen thưởng của Khối Cơ quan Văn phòng Sở và từng đơn vị để chi cho công tác tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết.  

IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Trưởng phòng ban, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở, Công ty TNHH MTV QLKT dịch vụ thủy lợi, Ban Quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và PTNT nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 của đơn vị (trách nhiệm người đứng đầu); đồng thời lập danh sách đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến gửi về Sở trước 10 tháng 01 năm 2022. Chế độ báo cáo: báo cáo chung với báo cáo thi đua định kỳ (6 tháng, tổng kết năm), sơ kết (tháng 12 năm 2022), tổng kết (tháng 12 năm 2024).

2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố: cùng Hội Nông dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các huyện xây dựng tiêu chí cụ thể, xem xét lựa chọn, xây dựng và nhân rộng ít nhất 03 tập thể và 02 cá nhân điển hình tiên tiến/năm trong phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu”, giai đoạn 2021 - 2025.

3. Trưởng Khối thi đua thuộc Sở xem đây là nội dung trọng tâm trong hoạt động của Khối, triển khai thực hiện Kế hoạch này vào hoạt động chung của khối.

4. Văn phòng Sở (Thường trực Hội đồng thi đua Khen thưởng)  

- Tổng hợp danh sách đăng ký mô hình, điển hình của các phòng ban, đơn vị  gửi về Thành phố (thông qua Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố) trước ngày 15 tháng 01 năm 2022.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này; lấy đánh giá khả năng, mức độ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân so với quy định tiêu chuẩn và tiêu chí chung để xem xét, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu, hình thức thi đua phù hợp với thành tích đạt được.

 


 


Số lượt người xem: 1663    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm