SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
9
5
9
1
4
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27 Tháng Sáu 2012 10:25:00 SA

Kết quả công tác Tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm 2012 và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012

 Trong 6 tháng đầu năm 2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, quy chế tổ chức hoạt động, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tập trung thực hiện chức năng quản lý ngành và triển khai các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố giao; tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn thành phố và các chương trình trọng điểm của ngành; tăng cường giám sát, kiểm tra, thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp, phòng chống lụt bão, thanh tra chuyên ngành, khuyến nông …. Công tác tổ chức cán bộ đã thực hiện những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012:

1. Về công tác tổ chức bộ máy:         

1.1. Về kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy:

Thực hiện rà soát Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc Sở. Sở đã ban hành Quyết định sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp; đang xem xét sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng và vật nuôi, Trung tâm Khuyến nông; đồng thời tiến hành xây dựng Phương án kiện toàn, sắp xếp các Chi cục trực thuộc để làm cơ sở thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1.2. Thành lập và kiện toàn các Ban Chỉ đạo:

- Lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành: kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên tuyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn”; thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020.

- Sở ban hành quyết định thành lập: Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện sản xuất rau theo quy trình VietGAP trên địa bàn thành phố; Ban Tổ chức Hội thi Trái ngon - An toàn Nam bộ lần thứ 4 - năm 2012 tại thành phố; đổi tên và kiện toàn nhân sự Ban Quản lý dự án hợp phần “Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2013 do Tập đoàn Chinfon tài trợ; kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy cấp thành phố về các vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

1.3. Công tác tham gia quản lý Hội:

- Thường xuyên phối hợp với các Hội được phân công quản lý theo quy định tại Điều 2, 3 của Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội trên địa bàn thành phố. Tiến hành ký kết Chương trình phối hợp với Hội Làm vườn và Trang trại thành phố về xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp với Hội Sinh vật cảnh lập hồ sơ và được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép tổ chức đoàn của Hội đi tham quan, học tập kinh nghiệm một số mô hình chợ hoa và trồng Lan quy mô lớn tại Đài Loan trong tháng 5/2012.

- Hội Hoa lan - Cây cảnh thành phố do khó khăn về nhân sự (Chủ tịch Hội) nên chưa tiến hành đại hội, Sở đã có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Hội Hoa lan - Cây cảnh thành phố tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2011 - 2015) theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội.

2. Công tác quản lý và thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức:

          2.1. Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ:

 - Sở đã ban hành quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (thay Giám đốc cũ nghỉ hưu theo chế độ), bổ nhiệm Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão; tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở.

- Sở đã ban hành quyết định tiếp nhận công chức: 02 người (01 nữ) (Văn phòng Sở, Chi cục Phát triển nông thôn); chuyển công tác 02 người (01 nữ) (Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, Trung tâm Công nghệ sinh học).

- Thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại 06 công chức, viên chức (03 nữ).

2.2. Về quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

- Triển khai thực hiện Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo Công văn số 97/SNV-CCVC ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Sở Nội vụ thành phố.

- Công tác tiếp nhận, điều động, luân chuyển, xếp ngạch, đi nước ngoài công tác, việc riêng… được thực hiện đúng quy định theo quy trình hồ sơ thủ tục  “một cửa”, kết quả giải quyết gần 70 hồ sơ/10 quy trình.

- Thực hiện thủ tục hồ sơ bổ nhiệm ngạch cho viên chức sau khi đủ thời gian thử việc (đã được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận kết quả xét tuyển của đơn vị): 65 người, trong đó loại A1: 55 người (33 nữ) và ngạch B: 10 người (02 nữ); xếp chuyển ngạch lương 01 công chức cho Chi cục Kiểm lâm.

- Giải quyết và làm thủ tục cho cán bộ công chức, viên chức đi công tác nước ngoài: 08 người (03 nữ); đi nước ngoài việc riêng: 28 người (07 nữ).

- Làm thủ tục gửi Sở Nội vụ giải quyết nghỉ hưu trong 6 tháng đầu năm 2012: 03 người (trong đó: Trung tâm Khuyến nông: 01 người, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình 01 người, Chi cục Thú y: 01 người).

- Thực hiện rà soát công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2006 - 2015 và quy hoạch cán bộ trẻ dài hạn.

- Hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 và bàn giao kê khai của Ban Giám đốc Sở cho Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Sở Nội vụ thành phố. Thực hiện đánh giá công chức năm 2011 theo qui định.

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

3.1. Về chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quyết định số 445/QĐ-SNN-TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của TP giai đoạn 2011-2015.

Trong 6 tháng đầu năm tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình đào tạo 100 Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học (văn bản phê duyệt số 797/UBND-CNN ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố), từ năm 2007 đến tháng 4/2012 đã cử 28 cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài (10 tiến sĩ, 18 thạc sĩ), về kinh phí đào tạo do nước ngoài đài thọ 17 viên chức (trong đó 09 người do học bổng nước ngoài cấp toàn bộ, 08 người do học bổng nước ngoài cấp và ngân sách đài thọ một phần), 11 viên chức do ngân sách đài thọ, đến nay đã có 10 viên chức hoàn thành khóa học. Hiện đang xem xét hồ sơ tuyển chọn 04 viên chức đi học nước ngoài chương trình Tiến sĩ công nghệ sinh học.

(Đính kèm biểu báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2012 của Trung tâm Công nghệ sinh học)

3.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Thực hiện Kế hoạch đào tạo các lớp của Sở Nội vụ thành phố, trong 06 tháng đã lập danh sách cử công chức, viên chức học các lớp đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: 14 người (05 nữ); lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính: 10 người (03 nữ); lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp: 01 người; lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh: 5 người; lớp bồi dưỡng nghiệp vụ - kỹ năng công tác tổ chức Nhà nước: 01 người (01 nữ); lớp bồi dưỡng kiến Hội nhập kinh tế quốc tế: 03 người (02 nữ).

- Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp đang tiếp tục công tác tuyển sinh năm 2012. Tổng số học sinh đang học tại trường hiện nay là 777 học sinh, với 25 lớp thuộc 8 ngành đào tạo. Trường đang xin mở thêm một số ngành đào tạo như: Kinh doanh bất động sản, Quản lý tài nguyên và môi trường. Ngoài ra, Trường đang đề nghị được tiếp tục liên kết đào tạo với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đắk Lắk và Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đắk Lắk, chỉ tiêu tuyển sinh là 180 học viên.

4. Công tác quản lý biên chế tiền lương:

Ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2012 cho các đơn vị trực thuộc. Phê duyệt biên chế quý I, II/2012 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Tổng số chỉ tiêu được giao năm 2012: 879 biên chế, trong đó:

- Quản lý nhà nước: 171 biên chế, gồm: Cơ quan Văn phòng Sở: 77; Chi Cục Kiểm lâm: 94.

- Sự nghiệp khác: 635 biên chế, gồm: Chi cục Lâm nghiệp: 48; Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản: 81 (tăng 11 so với năm 2011); Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão: 40 (tăng 06 so với năm 2011); Chi cục Bảo vệ thực vật: 95; Chi cục Phát triển nông thôn: 49 (tăng 06 so với năm 2011); Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản: 20; Trung tâm Khuyến nông: 93; Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng vật nuôi: 53; Trung tâm Công nghệ sinh học: 112 (tăng 12 so với 2011);Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp: 44 (tăng 12 so với 2011).

- Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 73 biên chế của Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp.

Lập thủ tục nâng lương trước thời hạn năm 2011 đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc gửi Sở Nội vụ thành phố thẩm định: 56 người, trong đó: diện Sở Nội vụ thành phố: 38 người (17 nữ), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 18 người (04 nữ).

Lập thủ tục nâng lương thường xuyên 6 tháng đầu năm 2012: 179 người, trong đó: diện UBND thành phố: 01 người, Sở Nội vụ thành phố: 98 người (30 nữ), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 80 người (27 nữ).

Lập thủ tục gửi Sở Nội vụ nâng bậc lương trước hạn cho công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu: 02 người (trong đó: Chi cục Thú y: 01 người và Trung tâm Khuyến nông: 01 người)

5. Công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ:

Thực hiện tốt 10 quy trình thủ tục ISO liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, nhân sự áp dụng theo cơ chế “một cửa” tại Sở để giải quyết theo yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc.

Tiếp tục thực hiện Đề án khoán biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Văn phòng Sở; các đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định 130/NĐ-CP là 02 cơ quan hành chính (Văn phòng Sở và Chi cục Kiểm lâm) và 13 đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định 43/NĐ-CP.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện quy chế dân chủ đã ban hành; tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Đại hội Công nhân viên chức năm 2012 theo đúng quy định. Tổng số có 18/19 đơn vị đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Đại hội Công nhân viên chức, cụ thể: có 16/16 đơn vị hành sự nghiệp; 2/3 doanh nghiệp (đơn vị không tổ chức do đang làm thủ tục phá sản: Công ty LDTH Lâm Hà).

6. Công tác khác:

- Xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 14 năm 2012; Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2012; Kế hoạch Công tác phòng không nhân dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2012 và Kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ Sở Nông nghiệp năm 2012.

- Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ.

- Tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ, ngành liên quan đến ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Nhận xét, đánh giá:

Trong 6 tháng đầu năm 2012, công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ được tập trung giải quyết đảm bảo theo yêu cầu của thành phố và chức năng nhiệm vụ của ngành. Công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện, đã có tác động tích cực đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; việc quản lý, sử dụng nguồn nhân lực chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan văn phòng Sở đã khuyến khích cán bộ, công chức thực hiện tốt việc tiết kiện, giảm chi phí hành chính, nâng cao ý thức bảo quản tài sản công, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức đã góp phần tăng năng suất lao động.

Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong quản lý hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa” đã phát huy tác dụng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực thi công vụ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy trình thủ tục và quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của công dân và doanh nghiệp.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012:   

Trong 6 tháng cuối năm 2012, công tác tổ chức cán bộ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau:      

1. Trình phương án án kiện toàn, sắp xếp các Chi cục trực thuộc, và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp; rà soát bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của một số đơn vị trực thuộc Sở phù hợp với tình hình thực tế và những quy định mới của Nhà nước.

2. Tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân ra quyết định kiện toàn Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tiếp tục thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2006 - 2015 và quy hoạch cán bộ trẻ dài hạn.

4. Thực hiện việc nâng lương thường xuyên; xét duyệt quỹ lương và biên chế khu vực hành chính sự nghiệp quý III và quý IV/2012.

5. Triển khai cập nhật thường xuyên dữ liệu chương trình phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ công chức.

6. Tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ thành phố thực hiện kế hoạch thi tuyển công chức và xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp; cử đi học nước ngoài theo chương trình đào tạo 100 Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học.

7. Triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công chức, viên chức.

Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo yêu cầu của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nội vụ thành phố.


Số lượt người xem: 24562    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm