SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
6
3
1
9
Giai quyet TTHC 19 Tháng Bảy 2024 6:33:43 SA
Kết quả giải quyết TTHC năm 2023  (20/12/2023)
- Năm 2023, kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ 46 thủ tục hành chính co phát sinh hồ sơ tại bộ phận một cửa: 10.389/10.389 hồ sơ (đạt 100%), không có hồ sơ trễ hạn, cụ thể: + Giải quyết trước hạn 9.350/10.389 hồ sơ (đạt 90%). + Tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu chính công ích (Bưu điện) 2.666/10.389 hồ sơ (đạt 25,6%).
Kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết hồ sơ 40 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong 6 tháng đầu năm 2023  (26/06/2023)
- Kết quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết hồ sơ 40 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong 6 tháng là 5.119/5.119 hồ sơ (đạt 100%), không có hồ sơ trễ hạn, cụ thể: + Giải quyết trước hạn 4.979/5.119 hồ sơ (đạt 97,26%). + Tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu chính công ích (Bưu điện) là 759/5.119 hồ sơ (đạt ...
Kết quả giải quyết TTHC năm 2022  (08/12/2022)
- Thực hiện Quyết định số 4424/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-SNN ngày 10 tháng 01 năm 2022 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022. Kết quả, hoàn thành 10/10 chỉ tiêu trọng tâm ...
kết quả giải quyết TTHC 9 tháng đầu năm 2022  (06/09/2022)
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) trước hạn 40 thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong 9 tháng là 7.786/7.786 hồ sơ (đạt 100%), cụ thể: + Giải quyết đúng hạn 20 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 942/942 hồ sơ (đạt 100%). + Tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu ...
kết quả giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2022  (14/06/2022)
Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả (gọi tắt Bộ phận một cửa) trước hạn 40 thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong 6 tháng là 4.659 hồ sơ/4.659 hồ sơ (đạt 100%), cụ thể: Giải quyết đúng hạn 20 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 532 hồ sơ/532 hồ sơ (đạt 100%). Tiếp nhận và trả kết quả qua ...
Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả trong năm 2021  (08/12/2021)
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả 46 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ/106 thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa là 9.160 hồ sơ/9.160 hồ sơ (đạt 100%), cụ thể: + Giải quyết trước hạn 8.244 hồ sơ/9.160 hồ sơ (đạt 90%). + Giải quyết 20 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (trong đó, có 16 thủ tục phát ...
Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả trong 9 tháng  (14/10/2021)
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết trả kết quả 45 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ tại Bộ phận một cửa trong 9 tháng là 6.335 hồ sơ/6.335 hồ sơ (đạt 100%), cụ thể: + Giải quyết trước hạn 5.702 hồ sơ/6.335 hồ sơ (đạt 90%). + Giải quyết 20 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 572 hồ sơ/577 hồ sơ (đạt 99,1%). + ...
Kết quả giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quý II  (01/07/2021)
Chi tiết xem tại đây
Kết quả giải quyết TTHC tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quý I  (24/03/2021)
Chi tiết xem tại đây
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm