SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
8
2
3
3
3
Tin tức tổng hợp 15 Tháng Mười Một 2019 10:20:00 SA

Hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết thủ tục hành chính, Sở đã ban hành Quyết định số 347/QĐ-SNN ngày 23/10/2019 về kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quyết định số 348/QĐ-SNN ngày 23/10/2019 về ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở (gọi tắt Bộ phận Một cửa) được bố trí phòng làm việc tại trụ sở của Sở và tại trụ sở 6 chi cục có TTHC (Chăn nuôi và TY, Trồng trọt và BVTV, Thủy sản, Thủy lợi, Kiểm lâm, Phát triển nông thôn), do Chánh Văn phòng Sở làm Trưởng bộ phận cùng một số công chức, viên chức là lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban và 6 chi cục, do Giám đốc Sở phê duyệt nhân sự. Nhân sự chuyên trách Bộ phận Một cửa của Sở thuộc biên chế Văn phòng Sở và 6 chi cục trực thuộc.

Nhiệm vụ Bộ phận Một cửa: Tiếp nhận hồ sơ (kể cả hồ sơ nộp trực tiếp, trực tuyến và bưu chính công ích), chuyển bộ phận chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Tham mưu rà soát, trình Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục TTHC; công khai đầy đủ, kịp thời TTHC bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản tại Bộ phận Một cửa, trang thông tin điện tử Sở và 6 chi cục theo quy định. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong việc hoàn thiện hồ sơ TTHC, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định. Kiểm soát hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao. Nhận kết quả đã giải quyết, trả cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí theo quy định (nếu có); theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hồ sơ TTHC của Bộ phận Một cửa. Niêm yết, công khai số điện thoại đường dây nóng đtiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan các quy định hành chính.

Quyền hạn Bộ phận Một cửa: Đề nghị các phòng ban, chi cục cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC. Từ chối tiếp nhận hồ sơ TTHC (kể cả hồ sơ trực tiếp và trực tuyến) chưa đúng quy định; theo dõi, giám sát, đôn đốc các phòng ban, chi cục trong việc giải quyết TTHC theo đúng quy định. Theo dõi, đôn đốc, tham mưu nhận xét, đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử và thực thi công vụ. Đề xuất đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện nhiệm vụ đúng thời hạn quy định, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Quản lý, đề xuất cấp có thẩm quyền nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin, ISO điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, một cửa – một cửa liên thông.

Nơi tiếp nhận và thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ: Nơi tiếp nhận hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại Bộ phận Một cửa của Sở và 6 chi cục tùy theo quy định được ủy quyền, phân cấp thực hiện TTHC của từng phòng ban và 6 chi cục. Thời gian tiếp nhận hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân theo quy định giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

Thời gian giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân theo quy định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp lý của tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

Quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ (kể cả hồ sơ nộp trực tiếp, trực tuyến và bưu chính công ích) tại Bộ phận Một cửa của Sở và 6 chi cục, công chức, viên chức chuyên trách phải xem xét, kiểm tra tính chính xác, hợp lệ, đầy đủ hồ sơ thì tiếp nhận lập biểu mẫu số 01 (Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ). Sau đó chuyển cho lãnh đạo các phòng ban Sở và 6 chi cục xem xét, giải quyết theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì công chức, viên chức chuyên trách Bộ phận Một cửa của Sở và 6 chi cục phải hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện theo quy định tại biểu mẫu số 02 (Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ - Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ).  

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức, viên chức chuyên trách Bộ phận Một cửa của Sở và 6 chi cục phải nêu rõ lý do theo quy định tại biểu mẫu số 03 (Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ - Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ).  

Sau khi hồ sơ đầy đủ, chính xác chuyển đến lãnh đạo các phòng ban và 6 chi cục phân công công chức, viên chức xử lý xem xét, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả, gửi lại Bộ phận Một cửa của Sở và 6 chi cục trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy trình giải quyết TTHC.

- Trường hợp hồ sơ TTHC không quy định thẩm tra, xác minh, lấy ý kiến thì lãnh đạo các phòng ban và 6 chi cục phân công công chức, viên chức khẩn trương xử lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trường hợp các loại hồ sơ TTHC cần có sự kiểm tra thực tế trước khi thẩm định thì công chức, viên chức tại các phòng ban, chi cục được phân công trực tiếp giải quyết phải xin ý kiến lãnh đạo trực tiếp phụ trách và thông báo thời gian kiểm tra (bằng điện thoại, hộp thư điện tử, văn bản chuyển phát nhanh) cho tổ chức, cá nhân để tiến hành kiểm tra thực tế theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ TTHC thực hiện một cửa liên thông thuộc thẩm quyền ký giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, thì lãnh đạo các phòng ban, chi cục khẩn trương tham mưu văn bản gửi lấy ý kiến chuyên ngành các Sở ngành liên quan; tham mưu tổng hợp, xử lý, thẩm định ý kiến chuyên ngành, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

Đối với loại hồ sơ TTHC phải giải quyết trong ngày công chức, viên chức chuyên trách sau khi tiếp nhận phải khẩn trương chuyển cho lãnh đạo phòng ban, chi cục giải quyết theo quy định cho tổ chức, cá nhân. Trong thời gian giải quyết hồ sơ, nếu các phòng ban, chi cục giải quyết hồ sơ trễ thời hạn quy định thì phải có “Thư xin lỗi” (theo biểu mẫu quy định tại Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố) gửi cho công chức, viên chức chuyên trách Bộ phận Một cửa của Sở và 6 chi cục để gửi xin lỗi tổ chức, cá nhân.

Thẩm quyền ký giải quyết hồ sơ: Đối với loại hồ sơ TTHC một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền ký giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố thì sau khi có kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo các phòng ban, chi cục liên hệ nhận kết quả chuyển cho công chức, viên chức chuyên trách Bộ phận Một cửa của Sở đtrả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Đối với loại hồ sơ thuộc thẩm quyền ký giải quyết của Sở, công chức chuyên trách Bộ phận Một cửa của Sở và 6 chi cục chuyển cho Chánh Văn phòng Sở ký thừa lệnh, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Đối với loại hồ sơ TTHC theo quy định được ủy quyền, phân cấp 6 chi cục thực hiện thì lãnh đạo 6 chi cục ký giải quyết, sau đó chuyn công chức, viên chức chuyên trách Bộ phận Một cửa của từng chi cục để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Đ.K


Số lượt người xem: 1424    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm