SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
6
3
2
1
6
Chương trình - báo cáo 17 Tháng Sáu 2020 2:15:00 CH

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Với chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, mục tiêu và nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính là “Nâng cao văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp”. Ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản về công tác cải cách hành chính của Thành phố và của ngành đến công chức, viên chức và người lao động thông qua tổ chức nhiều đợt phổ biến, quán triệt, tập huấn cho công chức, viên chức tham mưu, giúp việc cải cách hành chính và lãnh đạo phòng ban, đơn vị trực thuộc lồng ghép vào các cuộc họp nội bộ, tại hội nghị các chuyên đề, sơ kết, tổng kết, các buổi tập huấn, hội thảo của ngành.

Kết quả 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính của ngành đã đạt được những kết quả tích cực, có đổi mới và ngày càng tiến bộ. Hầu hết các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị đều nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, vai trò nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; xem cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn khi đến liên hệ, giao dịch hành chính.

Cơ chế, chính sách của ngành đã thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như: Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị; chính sách hỗ trợ cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng về công tác tại hợp tác xã nông nghiệp; chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã nông nghiệp mới thành lập; chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi... Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị đến nay đã phê duyệt 8.384 quyết định, 24.456 hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư 13.487 tỉ đồng, tổng vốn vay 8.181 tỉ đồng. Với 1 đồng vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay (673,5 tỉ đồng), đã huy động được 20 đồng vốn xã hội (13.487 tỉ đồng), trong đó huy động từ tổ chức tín dụng là 12 đồng (8.181 tỉ đồng).

Công tác cải cách thủ tục hành chính, có 106 thủ tục hành chính cấp Thành phố, trong đó 45/106 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ. Tại bộ phận một cửa 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 2.796/2.796 hồ sơ, đạt 100%. Trong đó, tiếp nhận, trả kết quả 23/45 thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 326 hồ sơ/337 hồ sơ (đạt 96,7%). Tiếp nhận, trả kết quả 45/45 thủ tục hành chính qua bưu chính công ích là 284/2.796 hồ sơ (đạt 10,1%). Trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt 24/80 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các chi cục trực thuộc. 99,5% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng thông qua phiếu khảo sát của các chi cục trực thuộc (2.158 phiếu/2.169 phiếu).

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở được kiện toàn sắp xếp phù hợp với quy chế tổ chức, hoạt động và vị trí việc làm. Đội ngũ công chức, viên chức được nâng lên về nghiệp vụ, kỹ năng, cũng như phẩm chất đạo đức đáp ứng được chức năng, nhiệm vụ của ngành. Công tác quản lý công chức, viên chức (cử thi tuyển, điều động, bổ nhiệm, chế độ chính sách, ….) thực hiện đúng quy trình, quy định, công khai của Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức. Từ đó đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức và yêu cầu công tác của đơn vị. Sở hiện có 2 Phó Giám đốc, 6 phòng ban và 14 đơn vị trực thuộc, tổng số công chức, viên chức và người lao động là 1.214 người.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của ngành về hỗ trợ nông dân sản xuất và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn ra rất phức tạp. Các đơn vị đã tập trung triển khai kế hoạch phục vụ sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ nông dân, địa phương thực hiện thông qua các chương trình, đề án, kế hoạch của ngành. Đánh giá công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ năm 2019, có 1.214 công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 212 công chức, viên chức và Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng khen cho 14 tập thể, 72 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cử 56 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng Trung cấp chính trị hành chính, kỹ năng lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ công tác đấu thầu,...

Công tác tiếp công dân được Sở và 14/14 đơn vị trực thuộc đã tổ chức tiếp theo quy định, hàng tháng lãnh đạo đều dành thời gian 1 buổi (4 tiếng) để tiếp công dân (90 buổi, 360 tiếng). Kết quả đã tiếp nhận 7 trường hợp (3 đơn tố cáo, 4 đơn phản ánh – kiến nghị) và đã xử lý theo đúng quy định. Cấp ủy, lãnh đạo và công chức, viên chức các phòng ban, đơn vị trực thuộc đã có nhận thức tốt và hưởng ứng tích cực chương trình hành động, kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt chủ trương Đảng, Nhà nước trong việc sử dụng ngân sách vào việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc đưa vào sử dụng kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.

Toàn Sở có 300 hộp thư điện tử (Email công vụ) đã được công chức, viên chức sử dụng thường xuyên, liên tục trong công việc. Từ đầu năm đến nay, Sở tiếp nhận 5.000 văn bản đến và phát hành 2.000 văn bản đi trên phần mềm quản lý văn bản hồ cơ công việc, hộp thư điện tử. 12 trang thông tin điện tử của Sở và đơn vị cung cấp phong phú các thông tin hoạt động của ngành. 17/40 phần mềm do đơn vị xây dựng để ứng dụng công nghệ thông tin đã đáp ứng nhu cầu trong thực hiện nhiệm vụ. Các thủ tục hành chính áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử đã nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khi người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 các thủ tục hành chính của ngành được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký, thực hiện các thủ tục hành chính.

 Đ.K


Số lượt người xem: 161    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm