SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
6
3
1
7
2
Chương trình - báo cáo 10 Tháng Ba 2020 2:00:00 CH

Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Sở xếp loại Xuất sắc

 

Thực hiện chủ đề năm 2019 của thành phố “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành 36 văn bản thực hiện 8 chỉ tiêu đã ký cam kết và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác cải cách hành chính. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính được thực hiện chặt chẽ, xuyên suốt và kịp thời. Đặc biệt vai trò của người đứng đầu tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

 

Kết quả năm 2019 đã trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật là các cơ chế, chính sách của ngành. Công tác theo dõi thi hành pháp luật triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ với công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của ngành. Trình Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục 132/132 thủ tục hành chính của ngành, trong đó có 106 thủ tục hành chính cấp thành phố thuộc thẩm quyền giải quyết và 78 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện một cửa. Có 23/45 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp nhận và giải quyết đúng hạn tại bộ phận “một cửa” là 20.449/20.449 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp (đạt 100%). Trong đó, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ vừa nộp trực tiếp vừa nộp trực tuyến của 23 thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp 958/1.205 hồ sơ (đạt 79,5%). 98,8% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng thông qua phiếu khảo sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”.

Triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần của Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và Nghị quyết, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở hiện có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc, Cơ quan Văn phòng Sở (6 phòng) và 15 đơn vị trực thuộc, cụ thể: 6 Chi cục chuyên ngành, 04 Trung tâm, 3 Ban Quản lý, Văn phòng Điều phối nông thôn mới và Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 1.214 người.

Toàn Sở có khoảng 300 hộp thư điện tử công vụ được Sở Thông tin và Truyền thông cấp. 100% công chức, viên chức các phòng ban, đơn vị đều sử dụng thư điện tử trong công việc. Năm 2019 tiếp nhận 14.100 văn bản đến và 5.400 văn bản đi phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc, hộp thư điện tử  đến các Sở ngành, quận huyện và các đơn vị liên quan. Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng  TCVN ISO 9001, một cửa – một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến và ISO điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính đã nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. 38 phần mềm quản lý (trong đó có 16 phần mềm do các đơn vị trực thuộc tự xây dựng) đang sử dụng đáp ứng được nhu cầu chỉ đạo, điều hành, thuận lợi cho việc truy cập, quản lý và sử dụng dữ liệu của ngành.

Thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn thực người dân hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính “Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá” tại Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ tại thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) đã tiết kiệm cho người dân đi lại với quảng đường  43.200 km/180 hồ sơ, tiết kiệm thời gian 1.530 giờ/180 hồ sơ và tiết kiệm kinh phí 51.300.000 đồng/180 hồ sơ.

 

Kết quả đó được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Sở xếp loại Xuất sắc và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen tại Hội nghị triển tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 vào ngày 09 tháng 01 năm 2020.

Đ.K


Số lượt người xem: 291    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm