SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
6
3
3
0
5
Chương trình - báo cáo 08 Tháng Ba 2019 9:30:00 SA

Phát động thi đua thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính năm 2019

Thực hiện Kế hoạch 624/KH-UBND ngày 22/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động thi đua cải cách hành chính năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố ban hành Kế hoạch số 530/KH-SNN ngày 01/3/2019 về phát động thi đua thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính năm 2019. Với mục tiêu của phát động thi đua là thực hiện đạt được 08 chỉ tiêu công tác cải cách hành chính như sau:

1. Tập trung xây dựng cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và Nghị quyết, Kế hoạch của thành phố. 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc phải có Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế làm việc phù hợp quy định hiện hành. Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ phẩm chất và năng lực thi hành công vụ. 

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, có cơ chế kiểm soát công tác tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân doanh nghiệp. Đối với quy trình liên thông, người đứng đầu cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm soát, theo dõi, đôn đốc toàn bộ quy trình:

- Công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các danh mục thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính được công bố; các danh mục thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các danh mục không áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Tỷ lệ từng hồ sơ giải quyết đúng hạn trên từng lĩnh vực đạt trên 90%.

- 30% - 40% số lượng thủ tục hành chính đủ yêu cầu, điều kiện được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4.

- 100% sở ngành, quận-huyện, phường xã, thị trấn phải thực hiện khảo sát hài lòng thông qua hệ thống đánh giá hài lòng của thành phố. Phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% cá nhân, doanh nghiệp hài lòng đối với sự phục vụ của sở ngành, quận-huyện, phường xã, thị trấn và đơn vị sự nghiệp đối với từng lĩnh vực. Mức độ hài lòng của cá nhân, doanh nghiệp là cơ sở quan trọng đánh giá hiệu quả để thực hiện giải quyết chế độ thu nhập tăng thêm. Kết quả đánh giá khảo sát hài lòng của cá nhân, doanh nghiệp phải được công khai hàng tháng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị trực để cá nhân, tổ chức giám sát.

- 100% hồ sơ hành chính giải quyết bị trễ hạn phải thực hiện thư xin lỗi đối với cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.

- 100% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính của cá nhân, doanh nghiệp phải được sở, ngành, quận-huyện, phường xã, thị trấn xử lý kịp thời và đúng quy định.

3. 100% các văn bản hành chính chính thức trao đổi giữa các cơ quan các cấp (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử kết hợp với chữ ký số.

4. 100% cơ quan, phường xã, thị trấn triển khai thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001/ISO điện tử.

5. Thủ trưởng các đơn vi phải tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tối thiểu 30% trong năm 2019 đối với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, phường xã, thị trấn, đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính.

6. Thủ trưởng các sở, ngành, quận-huyện, phường xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân; quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước.

7. Mỗi đơn vị sở, ngành, quận-huyện phường xã, thị trấn có ít nhất một sáng kiến, giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết yêu cầu của cá nhân, doanh nghiệp.

8. Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của cơ quan đạt từ loại tốt trở lên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao các phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện đạt được 8 chỉ tiêu cụ thể:

1. Chỉ tiêu 1:

- Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng trạm trực thuộc đơn vị theo đề án vị trí việc làm của từng đơn vị đã được phê duyệt.

- Cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chuẩn hóa 90% công chức - viên chức trở lên là lãnh đạo phòng, trạm trực thuộc đạt trình độ tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước và trung cấp lý luận chính trị theo quy định.

- Ban hành quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng ban với đơn vị, giữa đơn vị với các phòng ban và giữa đơn vị với các đơn vị trực thuộc.

2. Chỉ tiêu 2:

- Rà soát, trình UBNDTP công bố; đồng thời công khai các TTHC của ngành trên trang thông tin điện tử, bộ phận 1 cửa đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, bộ phận đầu mối tiếp nhận hồ sơ trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính; tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ từng phòng ban, đơn vị trực thuộc và giữa các phòng ban với đơn vị với nhau.

- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các chi cục trực thuộc,  thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

- Rà soát, xác định các TTHC đủ điều kiện, yêu cầu để thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đầu tư máy tính, máy scan và nối mạng hệ thống Internet, phân công công chức, viên chức trực giờ hành chính để hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đến thực hiện quy trình nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Thủy sản các huyện ngoại thành  thuộc 3 chi cục (Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và BVTV, Thủy sản).

-  Thiết lập đường dây nóng xử lý kịp thời, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; chủ động và phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính, các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

- Đầu tư trang thiết bị, cài đặt phần mềm khảo sát sự hài lòng của thành phố; tận tình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đánh giá trên phần mềm. Lấy mức độ đánh giá hài lòng để làm cơ sở đánh giá tăng thu nhập cho công chức, viên chức tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc theo quy định tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

3. Chỉ tiêu 3:

- Tổ chức tập huấn cho toàn công chức, viên chức sử dụng thành thạo việc trao đổi văn bản qua phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc gắn với chữ ký số.

- Thiết lập thang điểm về sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc vào tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

4. Chỉ tiêu 4:

- Ban hành kế hoạch và tổ chức tập huấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2018 và ISO điện tử.

- Rà soát, xây dựng và cải tiến các thủ tục hành chính, thủ tục nội bộ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

 

5. Chỉ tiêu 5:

- Ban hành kế hoạch và tiến hành kiểm tra đột xuất, định kỳ công tác cải cách hành chính gắn với hoạt động công vụ.

- Thường xuyên kiểm tra các hoạt động cải cách hành chính, việc chấp hành quy chế, nội quy và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Đặc biệt chú trọng kiểm tra trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính.

6. Chỉ tiêu 6:

- Ban hành kế hoạch, quy chế và tiến hành nghiêm công tác tiếp công dân để giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

- Định kỳ 1 tháng/lần vào ngày thứ 6 tuần cuối của tháng, Văn phòng Sở xếp lịch Giám đốc Sở tiếp công dân; trên cơ sở đó, thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc xếp lịch và tiếp công dân theo quy định.

7. Chỉ tiêu 7:

- Đề nghị mỗi đơn vị phải đăng ký 1 sáng kiến, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính.

-  Tiến hành đăng ký, báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến để trình Sở Nội vụ xem xét, công nhận.

8. Chỉ tiêu 8:

- Triển khai các giải pháp khắc phục các hạn chế trong thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

- Phân công cụ thể từng phòng ban, đơn vị thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số cải cách hành chính  năm 2019.

- Đưa công tác thực hiện các nội dung của công tác cải cách hành chính vào thang điểm bình xét thi đua khen thưởng cuối năm (có điểm thưởng, điểm trừ) của từng công chức, viên chức và từng phòng ban, đơn vị.

Đ.K


Số lượt người xem: 660    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm