SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
8
4
6
7
2
5
Chương trình - báo cáo 19 Tháng Giêng 2019 4:19:46 CH
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018  (15/11/2018)
Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố, với chủ đề năm 2018 là “Thực hiện cải cách hành chính gắn với nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành kế hoạch thực hiện, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thực hiện công ...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018  (04/10/2018)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH - Sở đã ban hành Kế hoạch số 3413/KH-SNN ngày 27 tháng 12 năm 2017 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và Quyết định số 82/QĐ-SNN ngày 16/3/2018 về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở. Trong đó Giám đốc Sở là Trưởng ban, Phó Giám đốc Sở là Phó ban ...
Kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020  (16/06/2018)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 1. Về kế hoạch a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thực hiện nghiêm và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình, kế hoạch của Trung ương, thành phố về công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể: - Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương ...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018  (15/06/2018)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH - Sở đã ban hành Kế hoạch số 3413/KH-SNN ngày 27 tháng 12 năm 2017 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. - Tại cuộc họp giao ban Ban Giám đốc Sở (hàng tháng) đều phổ biến, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành phố về công tác cải cách hành chính. Đồng thời Sở đã tổ ...
Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018  (12/03/2018)
Ngày 09 tháng 3 năm 2018, ông Trần Ngọc Hổ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 đến toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Năm 2017, ngành xác định nhiệm vụ thực hiện cải cách ...
Chương trình công tác cải cách hành chính năm 2018  (01/02/2018)
Năm 2018, ngành nông nghiệp tiếp tục xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Mục tiêu tổ chức thực hiện thêm 30 - 40 thủ tục hành chính của ngành trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 kết hợp với dịch vụ nhận và chuyển phát hồ sơ qua hệ thống bưu điện thành phố. 100% các văn bản, tài liệu ...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017  (22/11/2017)
Thực hiện Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở đã ban hành Kế hoạch số 3423/KH-SNN ngày 21 tháng 12 năm 2016 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, tập trung thực hiện 07 nội dung trọng tâm: công tác chỉ đạo – điều hành và thông tin tuyên truyền, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành ...
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  (22/08/2017)
Danh mục chi tiết các thủ tục hành chính xem tại đây
Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017  (16/02/2017)
Thực hiện Quyết định số 6574/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên ...
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017  (16/02/2017)
Thực hiện Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2017; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, như sau. I. MỤC TIÊU 1. Xây dựng chương trình cải ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm