SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
9
5
9
1
1
2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 Tháng Ba 2013 8:40:00 SA

thực hiện cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2013 theo Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 6 năm 2011

 

Thực hiện Công văn số 1303/VP-KSTTHC ngày 26/02/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuẩn bị báo cáo về công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2013, Công văn số 4147/UBND-KSTTHC ngày 19/8/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố và Công văn số 4958/VP-KSTTHC ngày 29/6/2012 của Văn phòng UBND thành phố về việc thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện trong quý I năm 2013 như sau:

 

 

 

I. Về tình hình và kết quả thực hiện:

 

1. Thực hiện đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố:

Không phát sinh trong kỳ báo cáo

 

2. Tình hình ban hành, công bố và công khai các quy định về TTHC:

 

a) Tình hình ban hành và công bố công khai:

Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (đã được UBND thành phố công bố tại Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 về việc công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 09/6/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh), tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả và đăng công khai trên website của Sở, của các đơn vị trực tiếp giải quyết (nếu có) và các hình thức công bố khác.

Đồng thời, niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo quy định.

 

b) Tình hình biến động về thủ tục hành chính:

Tổng số TTHC đã được Chủ tịch UBND thành phố công bố và được áp dụng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lý do biến động về tổng số TTHC trong kỳ báo cáo

Tổng số TTHC trong kỳ báo cáo

Tổng số TTHC trong kỳ

báo cáo trước

129

129

 

 

3. Tình hình thực hiện việc rà soát quy định, thủ tục hành chính:

Ngày 15/12/2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Báo cáo số 299/BC-SNN về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong Quý I năm 2013 không có phát sinh mới.

4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính:

Chưa phát sinh trong kỳ báo cáo.

5. Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ khác:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quán triệt thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND thành phố ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; theo đó việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có thủ tục hành chính phải thực hiện đúng quy định, trước khi trình UBND thành phố phải trình Văn phòng UBND thành phố thẩm định về thủ tục hành chính và trình Sở Tư pháp thẩm định về quy phạm pháp luật.

Tại Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và các đơn vị trực thuộc thường xuyên thực hiện việc lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

 

6. Tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Đính kèm biểu “Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quý I năm 2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” – Mẫu 06 ban hành kèm theo Công văn số 4958/VP-KSTTHC ngày 29/6/2012 của Văn phòng UBND thành phố.

- Các trường hợp hồ sơ giải quyết bị quá hạn: không có.

 

II. Đánh giá chung về tình hình, kết quả thực hiện:

 

1. Đánh giá chung:

- Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về việc thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực, khẩn trương tổ chức thực hiện, có chương trình kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách và phối hợp chặt chẽ với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thành phố để hoàn thành công tác thống kê, rà soát, chuẩn hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND thành phố ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện:

- Việc giải quyết một số thủ tục hành chính chuyên ngành Thú y đã công bố, do đặc thù không thể tập trung vào một đầu mối là Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của đơn vị; phải thực hiện tại các Trạm thú y quận/huyện và các Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông.

 

- Một số quy định đôi lúc còn chồng chéo, chưa rõ giữa các ngành trong quá trình phân công thực hiện nhiệm vụ, như: Thủ tục Đăng ký và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

3. Đề xuất, kiến nghị:

 

- Kiến nghị các cấp thẩm quyền rà soát, xem xét ban hành các quy định cụ thể, phù hợp hơn với thực tế để các thủ tục hành chính khi công bố trên cơ sở dữ liệu Quốc gia sẽ giúp người dân thuận lợi trong hoạt động kinh doanh, dễ tiếp cận tìm hiểu, đồng thời cũng không gây trở ngại trong quá trình thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước.

- Kiến nghị phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các cán bộ đầu mối của các đơn vị trực thuộc Sở.


Số lượt người xem: 2762    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm