SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
7
3
4
3
8
2
Tin tức tổng hợp 24 Tháng Hai 2021 2:45:00 CH

Năm 2021, phấn đấu giải quyết trước hạn đạt 80% hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

 

 

 

Với chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra chỉ tiêu cụ thể thực hiện công tác cải cách hành chính:

- Phấn đấu giải quyết trước hạn đạt 80% hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

- Tăng tỷ lệ hồ sơ 20 thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3 trên tổng số hồ sơ được giải quyết đạt 90% trở lên.

- 6/6 chi cục trực thuộc có thực hiện thủ tục hành chính công khai và cập nhật kịp thời việc giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ đánh giá hài lòng trên Trang thông tin điện tử và bản tin của đơn vị của đơn vị.

- 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được ghi nhận, xử lý và phản hồi đầy đủ; công khai kịp thời 100% kết quả giải quyết trên Trang thông tin điện tử của Sở và từng đơn vị đối với các phản ánh, kiến nghị.

- Kiểm tra định kỳ về cải cách hành chính gắn hoạt động công vụ đạt 60% các đơn vị trực thuộc và kiểm tra đột xuất tối thiểu 3 đơn vị trực thuộc/quý.

Để thực hiện đạt được chỉ tiêu trên, toàn ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Về công tác chỉ đạo, điều hành: xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2021 - 2030. Tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác cải cách hành chính gắn với hoạt động công vụ, quy tắc ứng xử. Đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính và kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính.

Về cải cách thể chế: tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt các cơ chế, chính sách đc thù phục vụ cho công tác quản lý của ngành: chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị; định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Về cải cách thủ tục hành chính: đổi mới trong tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính; thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính. Rà soát, đánh giá, đề xuất đơn giản hóa, chuẩn hóa về thành phần hồ sơ, các bước thực hiện trong quy trình nội bộ, quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố và Cổng dịch vụ công quốc gia. Tổ chức tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Thành phố và Cổng dịch vụ công quốc gia; chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu phòng ban, đơn vị trực thuộc trong xử lý phản ánh, kiến nghị đảm bảo đúng thời gian quy định.

Về cải cách tổ chức bộ máy và cải cách chế độ công vụ: kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng ban, đơn vị trực thuộc phù hợp với đặc điểm của Thành phố và quy định mới tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, tránh trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ trong từng phòng ban, đơn vị. Công khai, minh bạch và đổi mới hình thức xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp. Sử dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo đúng quy định. Triển khai thực hiện quy định về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ sinh học.

Về cải cách tài chính công: triển khai, giám sát việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp và đơn vị nghiên cứu khoa học. Thanh kiểm tra, kiểm soát đối với đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước, đặc biệt là việc công khai, minh bạch, dân chủ về tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử: thực hiện các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Đề án xây dựng Thành phố thành đô thị thông minh và Chính quyền số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của ngành ; trong phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị trực thuộc, nhất là trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và mở rộng việc sử dụng trên nền tảng điện thoại thông minh.

 

(Kế hoạch số 85/KH-SNN ngày 14 tháng 01 năm 2021)

 

Đ.K


Số lượt người xem: 3910    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm